รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5651825 นายชยานันท์ สิงห์โตทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5852796 นางสาวนภัสสร ศรีประเสริฐ  FOOD TECHNOLOGY10
3 B5854097 นางสาวโบนัส อินทร์แป้น  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B5706464 นางสาวกุหลาบ ชมภูโคตร  Environmental Engineering10
5 B5710256 นายณัฐพล ร่วมพรภาณุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B5710683 นายณชนก ละออเพชรพันธุ์  TOOL ENGINEERING10
7 B5718054 นางสาวธิดาพร ต้มใจอด  Environmental Engineering10
8 B5724635 นางสาวเบญจพร ชาลีวงศ์  IE10
9 B5801862 นางสาวธัญญาพร วันเพ็ญ  CME10
10 B5802098 นางสาวเบญจมาศ กันแก้ว  Metallurgical Engineering10
11 B5804184 นายรัชชานนท์ ชาตานันท์  Transportation Engineering And Logistics10
12 B5804818 นายพีระพล สุขชัย  ChemE10
13 B5804955 นางสาวอารียา เทพจันอัด  Metallurgical Engineering10
14 B5805792 นางสาววรนิษฐา กริดสาริกัน  Metallurgical Engineering10
15 B5806164 นางสาวสุพัตรา ฉิมมาลี  CME10
16 B5807215 นางสาวมัณฑนา นาคำสี  CME10
17 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
18 B5808663 นางสาวนันธิกา เรือนไทย  Transportation Engineering And Logistics10
19 B5810116 นางสาวกนกพัชญ์ สุริสุข  IE10
20 B5810710 นางสาวรัตนาพร แตงไทย  MAE10
21 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์  ChemE10
22 B5812097 นางสาวอรวีย์ รุ่งโรจน์  IE10
23 B5814329 นางสาวศิริรักษ์ จิณารักษ์  IE10
24 B5817016 นางสาวจุฑามาศ ดาวจำลอง  IE10
25 B5817924 นายณัฐวุฒิ มาลีภักดี  EE10
26 B5819379 นายภานุวัฒน์ จันทร์ผิว  Environmental Engineering10
27 B5819911 นางสาวสรินทิพย์ ศรีหามาตย์  IE10
28 B5820016 นางสาวสุริยกมล เกิดสิน  IE10
29 B5820061 นางสาวฉัตรชนก ปิยารัมย์  IE10
30 B5820085 นางสาวนารีลักษณ์ พุ่มพวง  IE10
31 B5820115 นางสาวธนัชพร ทวีวงศ์ ณ อยุธยา  IE10
32 B5820221 นายธนวัฒน์ ชุ่มทองหลาง  IE10
33 B5824137 นายธนกฤต วัฒนาชวนันท์  IE10
34 B5825981 นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงิน  MAE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
35 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.