รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5701018 นายมนูญ จันทร์หอม  ME10
2 B5703036 นางสาวกรชวัล ถาวร  PE10
3 B5703142 นางสาวหยาดพิรุณ ศรีถาวร  ME10
4 B5705955 นางสาวพิชามญชุ์ ขลุ่ยแก้ว  TOOL ENGINEERING10
5 B5802753 นายณัฐณรงค์ เฉลิมชาติ  CE10
6 B5805419 นายพัชร์ธวิทย์ ศิริไพบูลย์ทรัพย์  Electronic Engineering10
7 B5809912 นายศตวรรษ ชิงชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
8 B5810833 นางสาวอรยา จันทรประเสริฐ  Automotive Engineering10
9 B5814305 นางสาวอภิชญา อ่อนพุทธา  ME10
10 B5818235 นายปรีชา บุญเลิศ  CE10
11 B5818556 นายศตาวิชญ์ ศีลธรรมพิทักษ์  CE10
12 B5818785 นายธวัช ประทุมวัน  CE10
13 B5821921 นายวรินทร วารินทร์  Agricultural and Food Engineering10
14 B5825196 นางสาวรุ่งอรุณ ชูไธสง  ME10
15 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก  Metallurgical Engineering10
16 B5900848 นางสาวอุ๊ยในพร ศรีอภัย  Geological Engineering10
17 B5901357 นางสาวรัตติยาพร เสนางค์  CME10
18 B5901623 นายอัครพล อิ่มเกษม  CME10
19 B5901838 นายประเสริฐ คุณฟอง  Environmental Engineering10
20 B5903160 นายอภิสิทธิ์ จงจิตชอบ  EE10
21 B5904389 นายพัณนุสรณ์ คชเถื่อน  EE10
22 B5904563 นายกฤตเมธ เมษมานนท์  ChemE10
23 B5905461 นางสาววราภรณ์ คำสุ  Geological Engineering10
24 B5905645 นางสาวสุชาดา แสงผึ้ง  Geological Engineering10
25 B5906277 นายอิทธิพล อธิตัง  EE10
26 B5906383 นายกฤต นวลอินทร์  ME10
27 B5906451 นางสาวนันทวัน กลมเกลียว  Geological Engineering10
28 B5907717 นางสาวศิดา สารีสิงห์  EE10
29 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์  ChemE10
30 B5910366 นายสวภาว์ โหสกุล  Transportation Engineering And Logistics10
31 B5910717 นายธันวา อบอุ่น  PE10
32 B5911394 นายอานุภาพ แก้วกองทรัพย์  EE10
33 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก  Environmental Engineering10
34 B5913794 นางสาวอัญชนา บุญสาลี  Geological Engineering10
35 B5914937 นางสาวสุภิตา ดียิ่ง  Geological Engineering10
36 B5916030 นายภูเบศ แถมใหม่  IE10
37 B5916931 นางสาวสุดารัตน์ ศรียงยศ  Environmental Engineering10
38 B5918645 นายวรเมธ อินทร์แบน  EE10
39 B5920938 นายธนดล แก้วเข็ม  CE10
40 B5921003 นายนิติพงษ์ ศรีจันทร์  Geological Engineering10
41 B5922307 นางสาวสุดารัตน์ สุดใจดี  IE10
42 B5924622 นายรัฐพงศ์ นรสาร  CE10
43 B6029654 นายธีรวัต ประทุมวัน  Agricultural and Food Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
44 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
45 B6063474 นางสาวธัญญารัช ชูสังข์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.