รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5980697 นางสาวณัฐสุดา เพ็ญพงษ์  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2 B5970308 นางสาวจุฬาลักษณ์ คำอ่อน  INFORMATION SCIENCE10
3 B5970421 นางสาวสิริภาภรณ์ วงศ์รักษ์  INFORMATION SCIENCE10
4 B5970834 นางสาวสุดารัตน์ รามมะเริง  INFORMATION SCIENCE10
5 B5971992 นางสาววรดา ขันดำ  INFORMATION SCIENCE10
6 B5972005 นายพชรพงษ์ ชมนาวัง  INFORMATION SCIENCE10
7 B5972036 นางสาวศิรดา นุชรุ่งเรือง  INFORMATION SCIENCE10
8 B5972166 นายธรณินทร์ วันเสน  INFORMATION SCIENCE10
9 B5972524 นายณัฐชนน คงเมก  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
10 B5950744 นางสาวสุนิตา โมรานอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
11 B5811403 นางสาวพรจันฑา สมตระกูล  TCE10
12 B5824847 นายฟัยรูซ หมัดอะหลี  TCE10
13 B5901326 นางสาวกนกวรรณ สีทาสังข์  Environmental Engineering10
14 B5901678 นางสาวปฏิญญา ขุนโต  ChemE10
15 B5901777 นายสิทธิกรณ์ แคนดา  ME10
16 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา  Metallurgical Engineering10
17 B5905690 นางสาวปิยพัชร เศรษฐชุ่ม  ChemE10
18 B5905768 นายเกริก บังศรี  IE10
19 B5906208 นายธนกฤต ชุ่มมงคล  TCE10
20 B5906598 นางสาวอรนรี สุขสวัสดิ์  EE10
21 B5909612 นางสาวณัฐนิชา เกิดสุข  EE10
22 B5909872 นายอติชาติ พาทอง  ChemE10
23 B5910014 นางสาววิสุณี เกาะลอย  IE10
24 B5912186 นางสาวศิริพร เรืองสุขสุด  ME10
25 B5912360 นางสาวจีราภรณ์ ภูมิคอนสาร  IE10
26 B5912834 นางสาวอริสรา อินตา  IE10
27 B5912988 นางสาวขวัญชนก บางหนู  IE10
28 B5915972 นายชากีรีน บากา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B5919864 นายชัยณรงค์ ชำนาญพล  IE10
30 B5921676 นางสาวนูรอีลา ปูเตะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B5922185 นายวรรณพิรุณ วรรณสุรชาติ  CE10
32 B5922277 นางสาวนัทธมน ลือพงศกร  IE10
33 B5922741 นายฉัตรชัย นิลมงคล  TCE10
34 B5924608 นายราชัน โพนาม  IE10
35 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์  ChemE10
36 B5926442 นายกฤติธี ลายวงษ์  EE10
37 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์  Agricultural and Food Engineering10
38 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น  Agricultural and Food Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
39 B6064402 นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.