รายชื่อนศ.
รายวิชา537342 : AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901081 นายอนุวัฒน์ พันธ์เจริญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B5901708 นางสาวศิวาพร อาจหาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B5903023 นางสาวไอริณ วรรณทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B5904549 นางสาวกฤติกา บุรีเพีย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B5907205 นางสาวธมนต์กาญจน์ สุวรรณโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B5908776 นางสาวสุดา วรรณรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B5909186 นายนนทวัฒน์ พิลาชาติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B5911875 นางสาวกุลภัสสรณ์ แก้วประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B5919932 นายรณกร คำหล้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B5920297 นายพิพัฒน์ เมธาชาญณรงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B5920341 นายจิรโชติ สุทธิโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B5921416 นางสาวฌัชหพร ปุสธรรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B5921430 นายปัฐวีกาญจน์ ศรีวะสุทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B5921478 นายดุลยวัต พรมนาไร่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B5921799 นางสาวประภาวดี งาคม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B5922161 นายไตรเทพ ศรีใหม่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B5922314 นายชัยภัทร ศุภรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B5923038 นางสาวเนตรลัดดา หิรัญเนตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B5923342 นายภัทรพงศ์ สุวรรณรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B5924202 นายพิชัยยุทธ ดอนผา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B5925599 นายอนุพงศ์ แสงทน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B5925827 นายนิรุทธ์ พรหมกระจ่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.