รายชื่อนศ.
รายวิชา521324 : AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5507955 นางสาวภูริชญา จันทร์มณี  Agricultural and Food Engineering10
2 B5605897 นางสาวจินดารัตน์ มณีรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
3 B5607372 นางสาวประภัสสร สาฆะ  Agricultural and Food Engineering10
4 B5608133 นายณัฐพัชร์ มิรัตนไพร  Agricultural and Food Engineering10
5 B5610587 นายวุฒิโชติ ดอนโสรส  Agricultural and Food Engineering40
6 B5702138 นางสาวดาริกา เปรมปรุงวิทย์  Agricultural and Food Engineering40
7 B5703272 นายพงศ์ศิริ แพงแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
8 B5703630 นายณภัทร เชื้อศรีสกุล  Agricultural and Food Engineering10
9 B5712601 นางสาวสิริรัตน์ สังวัทยาย  Agricultural and Food Engineering10
10 B5712755 นายณรัณญกรณ์ นราธวรานันทน์  Agricultural and Food Engineering10
11 B5712977 นายปวีณ กรณปกรณ์  Agricultural and Food Engineering10
12 B5714780 นางสาวภัทรภร รัตนกุดั่น  Agricultural and Food Engineering10
13 B5715404 นางสาวดวงจันทร์ เสาใย  Agricultural and Food Engineering10
14 B5721047 นางสาวชุติมา กาญจนแพทย์นุกูล  Agricultural and Food Engineering10
15 B5806010 นายสุรชัย สังวัง  Agricultural and Food Engineering10
16 B5807864 นายจักรพงษ์ ดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
17 B5811755 นายนฤพนธ์ พูนศรี  Agricultural and Food Engineering10
18 B5821792 นางสาววลัยลักษณ์ ศรีพนาสณฑ์  Agricultural and Food Engineering10
19 B5822058 นายพงศ์ปณต แก้วบ่องาม  Agricultural and Food Engineering10
20 B5823239 นายกิตติภูมิ ภาวิขำ  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.