ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2     3 ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9131    538207
(3) 1,
L1
       
    F9341  618302
(2) 3,
L1
 618302
(2) 3,
L1
    618302
(2) 1,
L1
 618302
(2) 1,
L1
 
    F9345            618306
(2) 1,
L1
อังคาร    F9113    526409
(4) 1,
L1
        
    526426
(3) 1,
L1
         
    F9120    539202
(5) 1,
L1
        
    539202
(5) 2,
L1
        
    F9131  538319
(4) 1,
L1
 530251
(4) 1,
L1
  617323
(4) 2,
L1
    
       617323
(4) 4,
L1
    
       617323
(4) 1,
L1
    
       617323
(4) 3,
L1
    
    F9341  618302
(2) 4,
L1
 618302
(2) 4,
L1
  618423
(2) 1,
L1
   
    F9345   335352
(4) 1,
L1
  618423
(2) 2,
L1
   
      
(12430) ,
BOOKING
    
พุธ    F9       712204
(3) 2,
L1
    
    F9113   304312
(3) 1,
L1
        
    F9120    521341
(4) 1,
L1
        
    F9131    325333
(2) 1,
L1
  533221
(4) 1,
L1
     
    335333
(2) 1,
L1
        
    F9341  618302
(2) 2,
L1
 618302
(2) 2,
L1
        
    F9345   322311
(3) 1,
L1
         
   322311
(3) 2,
L1
         
พฤหัสบดี    F9       712204
(3) 1,
L1
    
       108102
(1) 4,
L1
    
       108102
(1) 3,
L1
    
       108102
(1) 2,
L1
    
       108102
(1) 1,
L1
    
    F9113   302212
(3) 1,
L1
        
    F9120    105321
(4) 1,
L1
        
    F9131   235209
(3) 1,
L1

(12761) ,
BOOKING
     
    F9341   102723
(3) 1,
L1
        
    F9345   211124
(3) 1,
L1
        
ศุกร์    F9       111102
(1) 1,
L1
    
    F9103       114351
(3) 1,
L1
    
    F9341        
(17791) ,
BOOKING
  
เสาร์    F9131 สอบคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล
() ,
BOOKING
อบรมจิตอาสา
() ,
BOOKING
    
อาทิตย์    F9131จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ Com Night
(1389) ,
BOOKING
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.