ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 1     2 3 ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9113    325222
(2) 1,
L1
        
    F9120  618409
(2) 2,
L1
        
    F9131  533241
(4) 1,
L1
 110207
(3) 1,
L1
 617413
(4) 1,
L1
    
    110206
(4) 1,
L1
 617413
(4) 4,
L1
    
       617413
(4) 3,
L1
    
       617413
(4) 2,
L1
    
    F9341  618302
(2) 1,
L1
 618302
(2) 1,
L1
  618303
(3) 1,
L1
    
    F9345    618315
(3) 1,
L1
  618315
(3) 1,
L1
    
อังคาร    F9113    526426
(3) 1,
L1
  322401
(1) 1,
L1
    
    F9120   618422
(3) 2,
L1
     618420
(3) 2,
L1
 
    F9131   224354
(3) 1,
L1
 617412
(2) 3,
L1
 323321
(3) 2,
L1
 617439
(4) 1,
L1
  
      617412
(2) 4,
L1
 323321
(3) 1,
L1
    
      617412
(2) 2,
L1
       
      617412
(2) 1,
L1
       
    F9341  618302
(2) 2,
L1
 618302
(2) 2,
L1
  618303
(3) 2,
L1
 618304
(4) 2,
L1
  
    F9345    618306
(2) 1,
L1
 
(12430) ,
BOOKING
    
       618304
(4) 1,
L1
 618409
(2) 1,
L1
 
พุธ    F9113    521419
(3) 1,
L1
        
    F9120    521342
(4) 1,
L1
  618421
(3) 1,
L1
    
    F9131   617343
(4) 1,
L1
       
    F9341  618302
(2) 3,
L1
 618302
(2) 3,
L1
  618409
(2) 3,
L1
 618421
(3) 2,
L1
    F9345    618315
(3) 2,
L1
  618315
(3) 2,
L1
    
พฤหัสบดี    F9   621701
(2) 1,
L2
 621703
(2) 1,
L2
        
    F9113   322354
(2) 1,
L1
         
    F9120   618420
(3) 1,
L1
        
    F9131    525202
(4) 1,
L1

(12761) ,
BOOKING
     
    F9341    618315
(3) 3,
L1
  618315
(3) 3,
L1
    
    F9345    618306
(2) 2,
L1
  621702
(3) 1,
L2
    
ศุกร์    F9       111206
(1) 1,
L1
    
    F9113    621713
(1) 1,
L2
  621704
(2) 1,
L2
    
    F9120   618420
(3) 3,
L1
 618422
(3) 1,
L1
     
    F9131  803201
(2) 1,
L1
    617344
(2) 1,
L1
     
    F9341   618305
(3) 1,
L1
  618304
(4) 2,
L1

(17791) ,
BOOKING
  
    F9345    618304
(4) 1,
L1
 618305
(3) 2,
L1
     
เสาร์    F9131 สอบคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล
() ,
BOOKING
อบรมจิตอาสา
() ,
BOOKING
    
อาทิตย์    F9131จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ Com Night
(1389) ,
BOOKING
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.