ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2561  / 1 2     3 ระหว่าง  13/10/2562 - 19/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F9341  325482
(1) 1,
L1
        618310
(2) 2,
L1
  
    F9345  618311
(3) 3,
L1
 618414
(3) 1,
L1
 618311
(3) 3,
L1
    
อังคาร    F9120 715210
(2) 1,
L1
 712205
(2) 1,
L1
         
    F9131   530201
(4) 3,
L1
  531218
(3) 1,
L1
     
    F9341  618311
(3) 1,
L1
  618311
(3) 1,
L1
 618310
(2) 1,
L1
  
    F9345     618414
(3) 1,
L1
 618415
(1) 1,
L1
     
พุธ    F9      712204
(3) 1,
L1
     
    F9131      533221
(4) 1,
L1
  202109
(1) 32,
EXAM
   
         202109
(1) 70,
EXAM
   
         202109
(1) 51,
EXAM
   
         202109
(1) 72,
EXAM
   
         202109
(1) 73,
EXAM
   
         202109
(1) 48,
EXAM
   
         202109
(1) 30,
EXAM
   
         202109
(1) 52,
EXAM
   
         202109
(1) 28,
EXAM
   
         202109
(1) 74,
EXAM
   
         202109
(1) 29,
EXAM
   
    F9341   533451
(4) 2,
L1
 618416
(3) 1,
L1
 202109
(1) 46,
EXAM
   
         202109
(1) 33,
EXAM
   
         202109
(1) 32,
EXAM
   
         202109
(1) 60,
EXAM
   
         202109
(1) 70,
EXAM
   
         202109
(1) 49,
EXAM
   
         202109
(1) 48,
EXAM
   
    F9345  618307
(2) 1,
L1
  618414
(3) 1,
L1
 618311
(3) 2,
L1
   618414
(3) 1,
L1
         202109
(1) 72,
EXAM
   
         202109
(1) 71,
EXAM
   
         202109
(1) 52,
EXAM
   
         202109
(1) 48,
EXAM
   
         202109
(1) 74,
EXAM
   
         202109
(1) 30,
EXAM
   
         202109
(1) 29,
EXAM
   
         202109
(1) 28,
EXAM
   
         202109
(1) 17,
EXAM
   
         202109
(1) 33,
EXAM
   
พฤหัสบดี    F9      108102
(1) 2,
L1
     
      108102
(1) 4,
L1
     
      108102
(1) 3,
L1
     
      108102
(1) 1,
L1
     
    F9131 102111
(4) 2,
EXAM
   533221
(4) 1,
L1
      
  235206
(4) 1,
L1
        
    F9341 102111
(4) 2,
EXAM
   104640
(4) 1,
L2
 618309
(2) 1,
L1
    
  618309
(2) 2,
L1
          
    F9345 102111
(4) 1,
EXAM
  618414
(3) 1,
L1
      618414
(3) 1,
L1
 
 102111
(4) 2,
EXAM
          
ศุกร์    F9      111102
(1) 1,
L1
     
    F9131 202181
(2) 1,
EXAM
   618414
(3) 1,
L1
        
    F9341  618346
(2) 1,
L1
          
 202181
(2) 1,
EXAM
           
  618307
(2) 2,
L1
          
    F9345 621724
(3) 1,
L2
  621723
(3) 1,
L2
    
 202181
(2) 1,
EXAM
           
เสาร์    F9131         
() ,
BOOKING
 
    F9345 621722
(3) 1,
L2
  621742
(3) 1,
L2
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.