ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2561  / 1     2 3 ระหว่าง  13/10/2562 - 19/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9131 526416
(4) 1,
L1
 617337
(3) 2,
L1
  617413
(4) 2,
L1
    
   617337
(3) 3,
L1
  617413
(4) 1,
L1
    
   617337
(3) 1,
L1
  617413
(4) 3,
L1
    
    F9341 618409
(2) 1,
L1
  618409
(2) 2,
L1
   
    F9345   618304
(4) 1,
L1
  618304
(4) 2,
L1
 618306
(2) 2,
L1
   
อังคาร    F9131  214201
(4) 1,
L1
 617412
(2) 3,
L1
 618201
(4) 3,
L1
 618302
(2) 2,
L1
 618413
(2) 1,
L1
 618413
(2) 2,
L1
 618413
(2) 3,
L1
 
  214201
(4) 2,
L1
 617412
(2) 1,
L1
 618201
(4) 2,
L1
 618302
(2) 1,
L1
    
  214201
(4) 5,
L1
 617412
(2) 2,
L1
 618201
(4) 1,
L1
 618302
(2) 3,
L1
    
  214201
(4) 4,
L1
        
  214201
(4) 3,
L1
        
    F9341  618412
(3) 2,
L1
  618306
(2) 1,
L1
     
    F9345      618304
(4) 2,
L1
     
พุธ    F9  571790
(3) 1,
L2
        
    F9131 531401
(4) 1,
L1
 618201
(4) 3,
L1
  202324
(2) 1,
L1
  202109
(1) 29,
EXAM
  
   618201
(4) 2,
L1
     202109
(1) 51,
EXAM
  
   618201
(4) 1,
L1
     202109
(1) 30,
EXAM
  
         202109
(1) 48,
EXAM
  
         202109
(1) 52,
EXAM
  
         202109
(1) 28,
EXAM
  
         202109
(1) 70,
EXAM
  
         202109
(1) 72,
EXAM
  
         202109
(1) 73,
EXAM
  
         202109
(1) 32,
EXAM
  
         202109
(1) 74,
EXAM
  
    F9341  618412
(3) 1,
L1
     618418
(3) 1,
L1
 
         202109
(1) 33,
EXAM
  
         202109
(1) 46,
EXAM
  
         202109
(1) 49,
EXAM
  
         202109
(1) 32,
EXAM
  
         202109
(1) 70,
EXAM
  
         202109
(1) 48,
EXAM
  
         202109
(1) 60,
EXAM
  
    F9345   618304
(4) 1,
L1
     202109
(1) 74,
EXAM
  
         202109
(1) 72,
EXAM
  
         202109
(1) 71,
EXAM
  
         202109
(1) 17,
EXAM
  
         202109
(1) 28,
EXAM
  
         202109
(1) 29,
EXAM
  
         202109
(1) 48,
EXAM
  
         202109
(1) 30,
EXAM
  
         202109
(1) 33,
EXAM
  
         202109
(1) 52,
EXAM
  
พฤหัสบดี    F9131  235203
(3) 1,
L1
        
 102111
(4) 2,
EXAM
         
    F9341 102111
(4) 2,
EXAM
   617413
(4) 2,
L1
    
  617413
(4) 1,
L1
        
    F9345 618409
(2) 3,
L1
  617413
(4) 3,
L1
    
 102111
(4) 1,
EXAM
         
 102111
(4) 2,
EXAM
         
ศุกร์    F9      111206
(1) 1,
L1
    
    F9131  531211
(3) 1,
L1
        
 202181
(2) 1,
EXAM
          
    F9341 621701
(2) 1,
L2
 621701
(2) 1,
L2
  621701
(2) 1,
L2
 621702
(3) 1,
L2
   
 202181
(2) 1,
EXAM
          
    F9345 621702
(3) 1,
L2
 621702
(3) 1,
L2
  621702
(3) 1,
L2
 621702
(3) 1,
L2
 621703
(2) 1,
L2
   
 202181
(2) 1,
EXAM
          
เสาร์    F9131         
() ,
BOOKING
    F9341 621703
(2) 1,
L2
 621703
(2) 1,
L2
  621703
(2) 1,
L2
 621704
(2) 1,
L2
 621704
(2) 1,
L2
   
    F9345 621704
(2) 1,
L2
 621704
(2) 1,
L2
 621704
(2) 1,
L2
  621704
(2) 1,
L2
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.