ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2558  / 0 1 2 3     ระหว่าง  6/10/2562 - 12/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9 617483
(2) 1,
L1
    617483
(2) 1,
L1
       
    F9329   573722
(4) 1,
L2
        
    F9330 527636
(4) 1,
L2
        
    F9332  573718
(3) 1,
L2
  521752
(4) 1,
L2
     
    F9341      618343
(2) 1,
L1
     
    F9345  617335
(3) 2,
L1
  617342
(1) 2,
L1
    
      617342
(1) 1,
L1
    
    F9347   571703
(3) 1,
L2
        
    F9353   539653
(4) 1,
L2
        
อังคาร    F9  617512
(3) 1,
L2
 617483
(2) 1,
L1
 618349
(3) 1,
L1
    
    F9131   617326
(4) 1,
L1
  204112
(3) 1,
L1
    
    F9329  102650
(4) 1,
L2
 573645
(4) 1,
L2
   
    F9330   525692
(4) 1,
L2
        
    F9332   525655
(4) 1,
L2
        
    F9341   618349
(3) 1,
L1
  617482
(1) 1,
L1
    
    F9345      617482
(1) 2,
L1
    
     
(13890) ,
BOOKING
    
    F9347   530629
(4) 1,
L2
        
    F9353   573690
(4) 1,
L2
        
พุธ    F9 617483
(2) 1,
L1
     618349
(3) 2,
L1
    
      114107
(4) 1,
L1
    
    F9131   617214
(2) 1,
L1
    102111
(4) 5,
L1
   
   
() ,
BOOKING
       
    F9329    526415
(4) 1,
L1
        
    F9330  535724
(4) 1,
L2
  573720
(3) 1,
L2
     
    F9332      617513
(3) 1,
L2
    
    F9341   618349
(3) 2,
L1
  618343
(2) 2,
L1
     
    F9345  618416
(3) 1,
L1
  618416
(3) 2,
L1
    
    F9353   573690
(4) 1,
L2
  531754
(3) 1,
L2
    
      571719
(3) 1,
L2
    
พฤหัสบดี    F9 617483
(2) 1,
L1
           
    F9131  617213
(3) 1,
L1
 
(4920) ,
BOOKING
    
    F9329    524775
(3) 1,
L3
         
    F9330   525692
(4) 1,
L2
        
    F9341  617335
(3) 3,
L1
        
    F9345   539203
(4) 1,
L1
        
    F9347   530629
(4) 1,
L2
        
ศุกร์    F9 617483
(2) 1,
L1
           
    F9131  601112
(3) 1,
L1
  102111
(4) 5,
L1

(236) ,
BOOKING

() ,
BOOKING
    F9329  617572
(15) 1,
L2
        
    F9341       
(18131) ,
BOOKING
    
อาทิตย์    F9131 
(21752) ,
BOOKING
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.