ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2558  / 0 1 2     3 ระหว่าง  6/10/2562 - 12/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9  601100
(2) 1,
L1
        
    F9131      617323
(4) 4,
L1
    
      617323
(4) 2,
L1
    
      617323
(4) 5,
L1
    
      617323
(4) 6,
L1
    
      617323
(4) 3,
L1
    
      617323
(4) 1,
L1
    
    F9329   617503
(4) 1,
L2
        
    F9330      322542
(4) 1,
L2
    
    F9341         618301
(2) 2,
L1
  
    F9345  617323
(4) 1,
L1
        
  617323
(4) 2,
L1
        
อังคาร    F9  617340
(2) 3,
L1
        
  617340
(2) 2,
L1
        
  617340
(2) 1,
L1
        
  110102
(1) 1,
L1
        
    F9131   433363
(4) 1,
L1
        
   533342
(4) 1,
L1
        
    F9329      617551
(1) 1,
L2
    
    F9330  524781
(3) 1,
L2
        
    F9332      573707
(4) 1,
L2
     
    F9341 618301
(2) 1,
L1
 529206
(4) 2,
L1
        
    F9345   618352
(3) 2,
L1
 
(13890) ,
BOOKING
  618352
(3) 3,
L1
 
    F9347 576727
(4) 1,
L2
        
    F9353   524621
(4) 1,
L2
        
พุธ    F9  617340
(2) 1,
L1
  701214
(1) 1,
L1
    
  701215
(3) 1,
L1
  701214
(1) 2,
L1
    
      701214
(1) 3,
L1
    
      701214
(1) 4,
L1
    
      701214
(1) 5,
L1
    
    F9131 102113
(4) 2,
L1
 525201
(3) 1,
L1
  202291
(2) 1,
L1
    
   525201
(3) 2,
L1
  202309
(3) 1,
L1
    
   525201
(3) 4,
L1
        
   525201
(3) 3,
L1
        
   
() ,
BOOKING
       
    F9285   523354
(4) 1,
L1
  523354
(4) 2,
L1
 523354
(4) 3,
L1
   
        423302
(4) 1,
L1
   
    F9329      617511
(3) 1,
L2
    
    F9330  571882
(1) 1,
L2
        
  571892
(1) 1,
L2
        
    F9332 576726
(4) 1,
L2
  530601
(2) 2,
L2
     
    F9341   527422
(4) 1,
L1
  617323
(4) 3,
L1
    
   427322
(4) 1,
L1
  617323
(4) 4,
L1
    
    F9345  618352
(3) 2,
L1
  618352
(3) 3,
L1
  618352
(3) 1,
L1
 
    F9353  573743
(3) 1,
L2
        
    F9418  618348
(3) 1,
L1
 618348
(3) 1,
L1
  618348
(3) 1,
L1
   
พฤหัสบดี    F9      701216
(1) 1,
L1
    
      701216
(1) 10,
L1
    
      701216
(1) 11,
L1
    
      701216
(1) 12,
L1
    
      701216
(1) 2,
L1
    
      701216
(1) 3,
L1
    
      701216
(1) 4,
L1
    
      701216
(1) 5,
L1
    
      701216
(1) 6,
L1
    
      701216
(1) 7,
L1
    
      701216
(1) 8,
L1
    
      701216
(1) 9,
L1
    
    F9131   533342
(4) 1,
L1
 
(4920) ,
BOOKING
    
   433363
(4) 1,
L1
  617323
(4) 6,
L1
    
      617323
(4) 5,
L1
    
    F9329      617503
(4) 1,
L2
     
    F9330   576674
(4) 1,
L2
        
    F9332   573707
(4) 1,
L2
        
    F9345  618352
(3) 1,
L1
        
    F9347  205431
(3) 1,
L1
        
    F9353   524621
(4) 1,
L2
        
    F9418  618348
(3) 2,
L1
 618348
(3) 2,
L1
  618348
(3) 2,
L1
   
ศุกร์    F9  617340
(2) 2,
L1
  701214
(1) 8,
L1
    
  617340
(2) 3,
L1
  701214
(1) 10,
L1
    
      111102
(1) 1,
L1
    
      701214
(1) 9,
L1
    
      701214
(1) 6,
L1
    
      701214
(1) 7,
L1
    
    F9131  617212
(3) 1,
L1
  102113
(4) 2,
L1

(236) ,
BOOKING

() ,
BOOKING
    F9341       
(18131) ,
BOOKING
    
    F9418  618348
(3) 3,
L1
 618348
(3) 3,
L1
  618348
(3) 3,
L1
   
เสาร์    ห้องบรรยาย(OSCE)  601111
(3) 1,
L1
        
อาทิตย์    F9131 
(21752) ,
BOOKING
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.