ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 6
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2     3 ระหว่าง  14/10/2562 - 20/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F6      531307
(1) 1,
L1
  531214
(1) 1,
L1
      531317
(1) 1,
L1
    
       531204
(1) 1,
L1
   
    Lab Com10:cad II      214106
(3) 4,
L1
     
    Lab Com11:cadIII      582203
(2) 1,
L1
   
อังคาร    F6      531305
(1) 1,
L1
    
      533262
(1) 4,
L1
    
      531388
(3) 1,
L1
    
      531317
(1) 2,
L1
    
    Lab Com10:cad II   524532
(3) 1,
L1
    526417
(4) 1,
L1
   
    Lab Com11:cadIII      530203
(2) 1,
L1
    
     525457
(4) 1,
EXAM
    
พุธ    F6   531344
(3) 1,
L1
  531214
(1) 2,
L1
  531305
(1) 2,
L1
   533262
(1) 5,
L1
     531340
(3) 1,
L1
    Lab Com10:cad II      525206
(2) 5,
L1
 523101
(2) 9,
L1
    Lab Com11:cadIII      530203
(2) 2,
L1
  523101
(2) 10,
L1
พฤหัสบดี    F6          531371
(3) 1,
L1
    Lab Com10:cad II   524532
(3) 1,
L1
  214222
(3) 2,
L1
   523101
(2) 19,
L1
    Lab Com11:cadIII     536313
(2) 2,
EXAM
  523101
(2) 20,
L1
      214222
(3) 3,
L1
     
ศุกร์    F6  533262
(1) 6,
L1
 531307
(1) 2,
L1
     
   531363
(3) 1,
L1
        
    Lab Com10:cad II   204343
(3) 2,
L1
  214205
(3) 4,
L1
    
    Lab Com11:cadIII 525457
(4) 1,
L1
  214205
(3) 3,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.