ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 6
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2561  / 1     2 3 ระหว่าง  25/5/2563 - 31/5/2563 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F6  533262
(1) 1,
L1
  526302
(1) 1,
L1
     
      531303
(1) 1,
L1
     
      531202
(1) 1,
L1
     
      533262
(1) 2,
L1
     
    F6-102        535301
(1) 1,
L1
   
        535322
(1) 1,
L1
   
    F6-103        535301
(1) 1,
L1
   
        535322
(1) 1,
L1
   
    Lab Com10:cad II    204359
(3) 1,
L1
     202109
(1) 10,
L1
 202109
(1) 21,
L1
 
    Lab Com11:cadIII  204359
(3) 2,
L1
 204359
(3) 2,
L1
  537302
(3) 1,
L1
 524208
(2) 1,
L1
  
อังคาร    F6      533262
(1) 3,
L1
     
      531303
(1) 2,
L1
     
    F6-102        535301
(1) 2,
L1
   
        535322
(1) 2,
L1
   
    F6-103        535301
(1) 2,
L1
   
        535322
(1) 2,
L1
   
    Lab Com10:cad II      525201
(3) 1,
L1
 202109
(1) 32,
L1
 202109
(1) 43,
L1
 
    Lab Com11:cadIII      332571
(3) 1,
L2
 202109
(1) 33,
L1
 202109
(1) 44,
L1
 
      322571
(3) 1,
L2
     
พุธ    F6      533262
(1) 4,
L1
  551209
(2) 1,
L1
          531213
(1) 1,
L1
 
    F6-102  535201
(1) 1,
L1
         
    Lab Com10:cad II 539483
(4) 1,
L1
     202109
(1) 54,
L1
 202109
(1) 67,
L1
 
    Lab Com11:cadIII 527440
(4) 2,
L1
  537313
(4) 1,
L1
 202109
(1) 55,
L1
 202109
(1) 68,
L1
 
พฤหัสบดี    F6      531213
(1) 2,
L1
  551209
(2) 2,
L1
    F6-120      535201
(1) 2,
L1
     
    Lab Com10:cad II 525206
(2) 3,
L1
  214201
(4) 2,
L1
 523201
(2) 9,
L1
  
    Lab Com11:cadIII 525206
(2) 4,
L1
  214201
(4) 3,
L1
 523201
(2) 10,
L1
  
ศุกร์    F6      533262
(1) 5,
L1
     
    F6-102        535322
(1) 3,
L1
   
        535301
(1) 3,
L1
   
        540305
(1) 3,
L1
   
    F6-103        535322
(1) 3,
L1
   
        540305
(1) 3,
L1
   
        535301
(1) 3,
L1
   
    F6-121  535201
(1) 3,
L1
         
    Lab Com10:cad II 525206
(2) 9,
L1
  525451
(1) 1,
L1
     
    Lab Com11:cadIII      537313
(4) 2,
L1
     
อาทิตย์    F6      551209
(2) 3,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.