ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2561  / 1 2 3     ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F2     108202
(1) 2,
L1
    
     530352
(1) 1,
L1
    
     108202
(1) 1,
L1
    
    F2-111 102112
(1) 42,
L1
  102112
(1) 6,
L1
    
    F2-112 102112
(1) 41,
L1
  102112
(1) 5,
L1
    
    F2-113 102112
(1) 40,
L1
  102112
(1) 4,
L1
  102112
(1) 46,
L1
    F2-114 102112
(1) 39,
L1
  102112
(1) 3,
L1
  102112
(1) 45,
L1
    F2-115 102112
(1) 38,
L1
  102112
(1) 2,
L1
  102112
(1) 44,
L1
    F2-116 102112
(1) 37,
L1
  102112
(1) 1,
L1
  102112
(1) 43,
L1
    F2-211     102122
(1) 1,
L1
    
    F2-213     102106
(1) 1,
L1
    
    F2-214     102106
(1) 2,
L1
    
    F2-216     102106
(1) 4,
L1
    
อังคาร    F2 108202
(1) 4,
L1
  104324
(1) 1,
L1
    
 108202
(1) 3,
L1
   109206
(1) 3,
L1
   
      109206
(1) 4,
L1
   
    F2-111     102112
(1) 12,
L1
    
    F2-112     102112
(1) 11,
L1
    
    F2-113     102112
(1) 10,
L1
    
    F2-114     102112
(1) 9,
L1
    
    F2-115     102112
(1) 8,
L1
    
    F2-116     102112
(1) 7,
L1
    
    F2-213 102106
(1) 5,
L1
   102106
(1) 9,
L1
   
    F2-214 102106
(1) 6,
L1
   102106
(1) 10,
L1
   
    F2-215 102106
(1) 7,
L1
   102106
(1) 11,
L1
   
    F2-216 102106
(1) 8,
L1
   102106
(1) 12,
L1
   
พุธ    F2 109206
(1) 1,
L1
  104242
(1) 1,
L1
    
 109206
(1) 2,
L1
  102272
(1) 1,
L1
    
    F2-111  102112
(1) 22,
L1
       
    F2-112  102112
(1) 21,
L1
       
    F2-113  102112
(1) 20,
L1
       
    F2-114  102112
(1) 19,
L1
       
    F2-115  102112
(1) 18,
L1
     102112
(1) 24,
L1
    F2-116  102112
(1) 17,
L1
     102112
(1) 23,
L1
    F2-211     102122
(1) 2,
L1
    
    F2-213      102106
(1) 13,
L1
   
    F2-214      102106
(1) 14,
L1
   
    F2-215      102106
(1) 15,
L1
   
    F2-216      102106
(1) 16,
L1
   
พฤหัสบดี    F2 108202
(1) 6,
L1
  108202
(1) 7,
L1
    
 104106
(1) 1,
L1
  108202
(1) 8,
L1
    
 108202
(1) 5,
L1
        
    F2-111      102112
(1) 34,
L1
   
    F2-112      102112
(1) 33,
L1
   
    F2-113  102112
(1) 28,
L1
  102112
(1) 32,
L1
   
    F2-114  102112
(1) 27,
L1
  102112
(1) 31,
L1
   
    F2-115  102112
(1) 26,
L1
  102112
(1) 30,
L1
   
    F2-116  102112
(1) 25,
L1
  102112
(1) 29,
L1
   
    F2-212     102315
(1) 1,
L1
    
    F2-213 102106
(1) 17,
L1
        
    F2-214 102106
(1) 18,
L1
        
    F2-215 102106
(1) 19,
L1
        
    F2-216 102106
(1) 20,
L1
        
ศุกร์    F2     108202
(1) 10,
L1
    
     108202
(1) 9,
L1
    
     301113
(1) 1,
L1
    
    F2-113     102112
(1) 16,
L1
    
    F2-114     102112
(1) 15,
L1
    
    F2-115 102112
(1) 36,
L1
  102112
(1) 14,
L1
    
    F2-116 102112
(1) 35,
L1
  102112
(1) 13,
L1
    
    F2-211     102132
(1) 1,
L1
    
    F2-212     102132
(1) 2,
L1
    
    F2-213     102106
(1) 21,
L1
    
    F2-215 102106
(1) 23,
L1
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.