ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2561  / 1 2     3 ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    F2 109204
(1) 2,
L1
  104102
(1) 1,
L1
 
 109204
(1) 1,
L1
  104102
(1) 2,
L1
 
     104109
(1) 1,
L1
 
     104109
(1) 2,
L1
 
     104109
(1) 4,
L1
 
     104109
(1) 3,
L1
 
    F2-213     102224
(1) 1,
L1
 
อังคาร    F2 109204
(1) 3,
L1
  109204
(1) 6,
L1
 
 109204
(1) 4,
L1
  104222
(1) 1,
L1
 
     104334
(1) 1,
L1
 
     105291
(2) 1,
L1
 
     109204
(1) 5,
L1
 
    F2-212     102205
(1) 1,
L1
 
    F2-213     102106
(1) 1,
L1
 
    F2-214     102106
(1) 2,
L1
 
    F2-215     102106
(1) 3,
L1
 
พุธ    F2 108206
(1) 2,
L1
  109204
(1) 9,
L1
 
 108206
(1) 1,
L1
  109204
(1) 10,
L1
 
 109204
(1) 8,
L1
  104109
(1) 7,
L1
 
 109204
(1) 7,
L1
  105392
(2) 1,
L1
 
     104352
(1) 1,
L1
 
     108206
(1) 4,
L1
 
     108206
(1) 3,
L1
 
     104109
(1) 5,
L1
 
     104109
(1) 6,
L1
 
    F2-111 102116
(1) 1,
L1
  102104
(1) 1,
L1
 
    F2-112 102116
(1) 2,
L1
  102104
(1) 2,
L1
 
    F2-113 102116
(1) 3,
L1
  102104
(1) 3,
L1
 
    F2-114 102116
(1) 4,
L1
   102114
(1) 3,
L1
    F2-115 102116
(1) 5,
L1
   102114
(1) 2,
L1
    F2-116      102114
(1) 1,
L1
    F2-212     102205
(1) 2,
L1
 
    F2-216      102114
(1) 8,
L1
พฤหัสบดี    F2 104111
(1) 1,
L1
  105291
(2) 1,
L1
 
 104111
(1) 2,
L1
  104336
(1) 1,
L1
 
 109204
(1) 11,
L1
     
 109204
(1) 12,
L1
     
 104111
(1) 3,
L1
     
 108206
(1) 6,
L1
     
 108206
(1) 5,
L1
     
 104111
(1) 4,
L1
     
    F2-110     109301
(4) 1,
L1
 
    F2-114     102114
(1) 6,
L1
 
    F2-115     102114
(1) 5,
L1
 
    F2-116     102114
(1) 4,
L1
 
    F2-212 102205
(1) 3,
L1
     
ศุกร์    F2 109204
(1) 13,
L1
  108206
(1) 10,
L1
 
 108206
(1) 8,
L1
  104174
(1) 2,
L1
 
 108206
(1) 7,
L1
  104174
(1) 1,
L1
 
 102331
(1) 1,
L1
  105392
(2) 1,
L1
 
     108206
(1) 9,
L1
 
     104174
(1) 3,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.