ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 1 2     3 ระหว่าง  8/9/2562 - 14/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F11         551156
(4) 1,
L1
 
         529435
(1) 1,
L1
 
    F11-421.MicroP     529207
(3) 1,
L1
  529207
(3) 2,
L1
 
    F11-422          523332
(4) 1,
L1
          523332
(4) 2,
L1
          523332
(4) 1,
L1
          523332
(4) 2,
L1
อังคาร    F11         551156
(4) 2,
L1
 
         529435
(1) 2,
L1
 
    F11-422          523332
(4) 1,
L1
 
          523332
(4) 1,
L1
 
พุธ    F11-306       529303
(1) 1,
L1
   
    F11-422     523332
(4) 2,
L1
      
     523332
(4) 2,
L1
      
พฤหัสบดี    F11         551156
(4) 3,
L1
 
    F11-317     529294
(1) 1,
L1
     
    F11-421.MicroP     523272
(1) 1,
L1
  523272
(1) 3,
L1
 
     529207
(3) 3,
L1
     
    F11-423     523272
(1) 2,
L1
  523272
(1) 4,
L1
 
ศุกร์    F11 529435
(1) 3,
L1
  529435
(1) 4,
L1
  551156
(4) 4,
L1
 
    F11-317     529294
(1) 2,
L1
     
    F11-422 523354
(4) 1,
L1
  523354
(4) 2,
L1
      
 523354
(4) 1,
L1
   523354
(4) 2,
L1
     
อาทิตย์    F11         551156
(4) 5,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.