ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 1 2 3     ระหว่าง  25/8/2562 - 31/8/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F11 535302
(1) 1,
L1
  533265
(1) 1,
L1
    
 540302
(1) 1,
L1
  527206
(1) 1,
L1
    
 535313
(1) 1,
L1
    527308
(1) 1,
L1
  
    F11-306         529291
(1) 1,
L1
    F11-317       529403
(1) 1,
L1
  
         529291
(1) 1,
L1
    F11-421.MicroP         523372
(4) 1,
L1
    F11-422.Software     538209
(2) 1,
L1
   
อังคาร    F11 533265
(1) 2,
L1
  527308
(1) 2,
L1
 533264
(1) 2,
L1
 
     536342
(1) 1,
L1
  536210
(3) 1,
L1
     533263
(1) 1,
L1
    
     525401
(3) 1,
L1
    
     533264
(1) 1,
L1
    
     533263
(1) 2,
L1
    
    F11-306         529291
(1) 2,
L1
    F11-317        529403
(1) 2,
L1
 
         529291
(1) 2,
L1
    F11-320 529205
(1) 1,
L1
        
    F11-421.MicroP 523372
(4) 1,
L1
      523274
(1) 1,
L1
    F11-422.Software     538209
(2) 2,
L1
 523371
(4) 1,
L1
พุธ    F11 539206
(5) 1,
L1
  539211
(1) 1,
L1
    
     525401
(3) 2,
L1
    
     525361
(8) 1,
L1
   
       527308
(1) 3,
L1
  
    F11-306 529291
(1) 3,
L1
  529291
(1) 4,
L1
    
    F11-317 529291
(1) 3,
L1
  529291
(1) 4,
L1
 529403
(1) 4,
L1
 
     529403
(1) 3,
L1
    
    F11-421.MicroP 523274
(1) 2,
L1
     523232
(4) 1,
L1
 
        523232
(4) 1,
L1
 
    F11-422.Software 523371
(4) 2,
L1
  523211
(4) 1,
L1
 523211
(4) 2,
L1
 
     523211
(4) 1,
L1
 523211
(4) 2,
L1
 
พฤหัสบดี    F11 533264
(1) 3,
L1
  536210
(3) 2,
L1
    
 539309
(5) 1,
L1
        
    F11-306 529291
(1) 5,
L1
  536310
(3) 1,
L1
  529291
(1) 6,
L1
    F11-317 529291
(1) 5,
L1
      529291
(1) 6,
L1
    F11-320 529205
(1) 2,
L1
        
    F11-421.MicroP     523274
(1) 3,
L1
  523274
(1) 4,
L1
    F11-422.Software 523419
(4) 1,
L1
  523371
(4) 3,
L1
  523371
(4) 4,
L1
ศุกร์    F11 539204
(5) 1,
L1
  529435
(1) 1,
L1
    
     539211
(1) 2,
L1
    
     539308
(5) 1,
L1
    
     539307
(5) 1,
L1
    
    F11-306     536310
(3) 2,
L1
    
    F11-317     529294
(1) 1,
L1
    
    F11-320       529205
(1) 3,
L1
  
    F11-421.MicroP 523232
(4) 1,
L1
        
 523232
(4) 1,
L1
        
    F11-422.Software 523353
(4) 1,
L1
  523353
(4) 2,
L1
    
 523353
(4) 1,
L1
   523353
(4) 2,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.