ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2     3 ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F11-310          529435
(1) 1,
L1
 
    F11-320      529203
(1) 1,
L1
     
    F11-322  529403
(1) 1,
L1
  529403
(1) 2,
L1
  529403
(1) 3,
L1
 
    F11-421.MicroP      529207
(3) 1,
L1
  529207
(3) 2,
L1
 
    F11-422.Software      523232
(4) 1,
L1
     
      523232
(4) 1,
L1
      
อังคาร    F11-306          525214
(3) 1,
L1
 
    F11-310          529435
(1) 2,
L1
 
    F11-320          536210
(3) 1,
L1
 
          529298
(1) 1,
L1
 
    F11-322      529403
(1) 4,
L1
  529403
(1) 5,
L1
 
    F11-326.Measure  527206
(1) 1,
L1
         
    F11-421.MicroP      523272
(1) 1,
L1
  523272
(1) 4,
L1
 
      523272
(1) 2,
L1
  523272
(1) 3,
L1
 
    F11-422.Software      523232
(4) 2,
L1
   523332
(4) 1,
L1
      523232
(4) 2,
L1
    523332
(4) 1,
L1
 
พุธ    F11          523274
(1) 1,
L1
 
    F11-301      539202
(5) 1,
L1
     
    F11-306        529303
(1) 1,
L1
   
          525214
(3) 2,
L1
 
    F11-320          536210
(3) 2,
L1
 
    F11-322      529403
(1) 6,
L1
     
    F11-326.Measure  527206
(1) 2,
L1
         
    F11-422.Software   523332
(4) 2,
L1
       523332
(4) 3,
L1
   523332
(4) 2,
L1
      523332
(4) 3,
L1
 
พฤหัสบดี    F11      523203
(2) 1,
L1
    
    F11-301      539202
(5) 2,
L1
     
    F11-306          525214
(3) 3,
L1
 
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
     
    F11-320      529203
(1) 2,
L1
  536210
(3) 3,
L1
 
    F11-421.MicroP          529302
(3) 1,
L1
 
ศุกร์    F11  539204
(1) 1,
L1
         
  539211
(1) 1,
L1
         
    F11-310  529435
(1) 3,
L1
  529435
(1) 4,
L1
     
    F11-317      529294
(1) 2,
L1
     
    F11-320  583294
(1) 1,
L1
  529203
(1) 3,
L1
     
  585205
(3) 1,
L1
         
    F11-326.Measure  527206
(1) 3,
L1
         
    F11-421.MicroP  523354
(4) 1,
L1
   529302
(3) 3,
L1
 523354
(4) 3,
L1
   
  523354
(4) 1,
L1
  523354
(4) 2,
L1
 523354
(4) 3,
L1
  
  529302
(3) 2,
L1
  523354
(4) 2,
L1
      
เสาร์    F11 551402
(4) 1,
L1
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.