ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2 3     ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
 
จันทร์
 
 
-
 
อังคาร    F11 527308
(1) 2,
L1
 535315
(1) 1,
L1
 525401
(3) 1,
L1
 533263
(1) 1,
L1
 533263
(1) 2,
L1
 533263
(1) 3,
L1
 529403
(1) 2,
L1
 536342
(1) 1,
L1
 539211
(1) 1,
L1
 535414
(1) 1,
L1
    F11-306 551262
(8) 1,
L1
 529291
(1) 2,
L1
    F11-317 529291
(1) 2,
L1
    F11-320 551262
(8) 1,
L1
    F11-421.MicroP 523274
(1) 1,
L1
    F11-422.Software 538209
(2) 2,
L1
 
พุธ
 
 
-
 
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
 
ศุกร์
 
 
-
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.