ตารางการใช้ห้อง
- - สุรนิเวศน์ 6 (ศูนย์เรียนรู้หอพักนักศึกษา)
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1     2 3 ระหว่าง  16/9/2562 - 22/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    ห้องทบทวน 7 หอพักสุรนิเวศ6      531402
(4) 1,
L1
  
อังคาร    ห้องทบทวน 5 หอพักสุรนิเวศ6   525208
(3) 1,
L1
     
    ห้องทบทวน 6 หอพักสุรนิเวศ6   537402
(4) 1,
L1
     
   537403
(3) 1,
L1
     
    ห้องทบทวน 7 หอพักสุรนิเวศ6   525202
(4) 1,
L1
  522379
(3) 1,
L1
      522349
(4) 1,
L1
พุธ    ห้องทบทวน 5 หอพักสุรนิเวศ6 537461
(4) 1,
L1
     
พฤหัสบดี    ห้องทบทวน 6 หอพักสุรนิเวศ6   528403
(4) 1,
L1
     
   528416
(4) 1,
L1
     
    ห้องทบทวน 7 หอพักสุรนิเวศ6   525202
(4) 1,
L1
     
 
ศุกร์
 
 
-
 
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.