ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2 3     ระหว่าง  16/2/2563 - 22/2/2563 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    ห้องฟิตเนส      114347
(3) 1,
L1
   
    ห้องอบรม1 อ.กีฬาสุรเริงไชย 114242
(2) 1,
L1
  114347
(3) 1,
L1
  114100
(2) 1,
L1
     
    ห้องอบรม2 อ.กีฬาสุรเริงไชย   536304
(4) 1,
L1
  530316
(4) 1,
L1
   
    ห้องแอโรบิก อ.กีฬาสุรเริงไชย  114242
(2) 1,
L1
       
    อาคารกีฬาสุรเริงไชย       114100
(2) 1,
L1
   
อังคาร    ห้องอบรม1 อ.กีฬาสุรเริงไชย  114144
(2) 1,
L1
  114349
(2) 1,
L1
  114100
(2) 6,
L1
 114100
(2) 6,
L1
   
    ห้องอบรม2 อ.กีฬาสุรเริงไชย  114245
(3) 1,
L1
  205601
(3) 1,
L2
   
    ห้องแอโรบิก อ.กีฬาสุรเริงไชย      114246
(1) 1,
L1
   
    อาคารกีฬาสุรเริงไชย   114100
(2) 5,
L1
     114144
(2) 1,
L1
พุธ    ห้องอบรม1 อ.กีฬาสุรเริงไชย  114100
(2) 4,
L1
 114247
(3) 1,
L1
  114474
(2) 1,
L1
  
    ห้องอบรม2 อ.กีฬาสุรเริงไชย 114468
(2) 1,
L1
 335224
(2) 1,
L1
  585207
(4) 1,
L1
  
    ห้องแอโรบิก อ.กีฬาสุรเริงไชย      114247
(3) 1,
L1
   
    อาคารกีฬาสุรเริงไชย   114100
(2) 4,
L1
       
พฤหัสบดี    ห้องอบรม1 อ.กีฬาสุรเริงไชย  114100
(2) 3,
L1
 114248
(3) 1,
L1
 กิจกรรมสถานกีฬา
() ,
BOOKING
    
      114100
(2) 2,
L1
     
    ห้องอบรม2 อ.กีฬาสุรเริงไชย   114473
(2) 1,
L1
  301261
(3) 1,
L1
   
     กิจกรรมสถานกีฬา
() ,
BOOKING
    
    ห้องโยคะ อ.กีฬาสุรเริงไชย      114248
(3) 1,
L1
   
    อาคารกีฬาสุรเริงไชย   114100
(2) 3,
L1
   114100
(2) 2,
L1
   
ศุกร์    ห้องแอโรบิก อ.กีฬาสุรเริงไชย  114349
(2) 1,
L1
       
เสาร์    ห้องอบรม1 อ.กีฬาสุรเริงไชย อบรมสถานกีฬา
() ,
BOOKING
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.