ตารางการใช้ห้อง
- - ฟาร์มมหาวิทยาลัย
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2 3     ระหว่าง  24/2/2563 - 1/3/2563 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์    Farm     312242
(3) 1,
L1
     322242
(3) 1,
L1
อังคาร    Farm     323344
(4) 1,
L1
     521324
(1) 1,
L1
     303436
(3) 1,
L1
พุธ    Farm 312317
(3) 1,
L1
  322313
(3) 2,
L1
 322315
(2) 1,
L1
  323344
(4) 2,
L1
 322313
(3) 1,
L1
  312317
(3) 2,
L1
พฤหัสบดี    Farm 322242
(3) 2,
L1
  322103
(1) 3,
L1
 312242
(3) 2,
L1
  322103
(1) 2,
L1
     332103
(1) 3,
L1
     322242
(3) 3,
L1
     312242
(3) 3,
L1
     322103
(1) 1,
L1
     332103
(1) 2,
L1
     332103
(1) 1,
L1
ศุกร์    Farm 312302
(1) 2,
L1
 323425
(3) 1,
L1
 
 312302
(1) 1,
L1
    
 322302
(1) 2,
L1
    
 322302
(1) 1,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.