ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 1 2 3     ระหว่าง  22/9/2562 - 28/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9113 525360
(8) 1,
L1
       
    F9131 617437
(3) 1,
L1
 801102
(3) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 803204
(4) 1,
L1
  617499
(2) 1,
L1
 
    F9341   585203
(4) 1,
L1
  618315
(3) 1,
L1
    
    F9345 540340
(4) 1,
L1
       
อังคาร    F9113   583204
(4) 1,
L1
       
    F9120   525462
(4) 1,
L1
       
    F9131 617437
(3) 1,
L1
 617346
(3) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 618312
(3) 1,
L1
   
       
(16077) ,
BOOKING
  
    F9341   211203
(3) 1,
L1
  583308
(4) 1,
L1
    
    F9345   531314
(4) 1,
L1
       
   531302
(4) 1,
L1
       
พุธ    F9113   211126
(3) 1,
L1
  900008
(0) 1,
L3
   
    F9120      303439
(3) 1,
L1
   
    F9131 617437
(3) 1,
L1
  523452
(4) 1,
L1
  612607
(2) 1,
L1
   
    F9341   539307
(5) 1,
L1
  617484
(2) 1,
L1
  
    F9345   537308
(4) 1,
L1
  617484
(2) 2,
L1
  
พฤหัสบดี    F9131 617437
(3) 1,
L1
   
(12761) ,
BOOKING
    
     617437
(3) 1,
L1
      
    F9341      618315
(3) 3,
L1
    
    F9345   583308
(4) 1,
L1
       
ศุกร์    F9131 617437
(3) 1,
L1
    617437
(3) 1,
L1
   สอน รายวิชา 110207:กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน เพิ่มเติม
(14449) ,
BOOKING
    F9341  618314
(3) 1,
L1
   618314
(3) 2,
L1
    
เสาร์    F9131 
(17931) ,
BOOKING
 
(17791) ,
BOOKING
  
อาทิตย์    F9131 
(21752) ,
BOOKING
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.