ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2559  / 0 1 2 3     ระหว่าง  6/10/2562 - 12/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9  617532
(3) 1,
L2
        
    F9131   538310
(4) 1,
L1
  522243
(4) 1,
L1
   
   538310
(4) 1,
L1
        
    F9341   618349
(3) 1,
L1
 618414
(3) 1,
L1
 618349
(3) 1,
L1
    
    F9345     618414
(3) 2,
L1
 617342
(1) 2,
L1
    
      617342
(1) 1,
L1
    
อังคาร    F9  617538
(3) 1,
L2
        
    F9131   618101
(3) 1,
L1
 617483
(2) 1,
L1
 617105
(4) 1,
L1
   
   618102
(4) 1,
L1
  617102
(3) 1,
L1
    
    F9341   618349
(3) 2,
L1
 618414
(3) 1,
L1
    618414
(3) 1,
L1
    F9345  618418
(3) 1,
L1
 618414
(3) 2,
L1

(13890) ,
BOOKING
 618414
(3) 2,
L1
    F9418      618349
(3) 2,
L1
    
พุธ    F9  617552
(3) 1,
L2
  114107
(4) 1,
L1
    
    F9131 529292
(4) 5,
L1
 617214
(2) 1,
L1
        
   
() ,
BOOKING
       
    F9341  618416
(3) 1,
L1
 618414
(3) 1,
L1
 618343
(2) 1,
L1
     
    F9345   521442
(4) 1,
L1
 618414
(3) 2,
L1
 618416
(3) 2,
L1
    
พฤหัสบดี    F9  617551
(1) 1,
L2
  618352
(3) 1,
L1
     
    F9131   618102
(4) 1,
L1
 
(4920) ,
BOOKING
    
   618101
(3) 1,
L1
         
    F9341     618414
(3) 1,
L1
 618343
(2) 2,
L1
     
    F9345     618414
(3) 2,
L1
       
ศุกร์    F9      618352
(3) 1,
L1
    
    F9131      531208
(3) 1,
L1

(236) ,
BOOKING

() ,
BOOKING
    F9341       
(18131) ,
BOOKING
    
อาทิตย์    F9131 
(21752) ,
BOOKING
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.