ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2559  / 0     1 2 3 ระหว่าง  13/10/2562 - 19/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
16:00-17:0017:00-18:00
 
จันทร์
 
 
-
 
  
 
อังคาร
 
 
-
 
  
พุธ    F9131 202109
(1) 74,
EXAM
 202109
(1) 73,
EXAM
 202109
(1) 72,
EXAM
 202109
(1) 70,
EXAM
 202109
(1) 52,
EXAM
 202109
(1) 28,
EXAM
 202109
(1) 48,
EXAM
 202109
(1) 32,
EXAM
 202109
(1) 30,
EXAM
 202109
(1) 29,
EXAM
 202109
(1) 51,
EXAM
    F9341 202109
(1) 33,
EXAM
 202109
(1) 32,
EXAM
 202109
(1) 46,
EXAM
 202109
(1) 48,
EXAM
 202109
(1) 49,
EXAM
 202109
(1) 60,
EXAM
 202109
(1) 70,
EXAM
    F9345 202109
(1) 29,
EXAM
 202109
(1) 28,
EXAM
 202109
(1) 17,
EXAM
 202109
(1) 30,
EXAM
 202109
(1) 74,
EXAM
 202109
(1) 48,
EXAM
 202109
(1) 52,
EXAM
 202109
(1) 71,
EXAM
 202109
(1) 72,
EXAM
 202109
(1) 33,
EXAM
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
  
 
ศุกร์
 
 
-
 
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.