ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2558  / 0 1     2 3 ระหว่าง  13/10/2562 - 19/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9  617546
(3) 1,
L2
  110206
(4) 6,
L1
    
      110206
(4) 4,
L1
    
      110206
(4) 5,
L1
    
    F9131   110206
(4) 3,
L1
  529297
(4) 1,
L1
     
   110206
(4) 1,
L1
        
   110206
(4) 2,
L1
        
   110206
(4) 6,
L1
        
   110206
(4) 5,
L1
        
   110206
(4) 4,
L1
        
    F9290      618346
(2) 2,
L1
     
    F9329   525602
(4) 1,
L2
        
    F9330   573709
(4) 1,
L2
        
    F9341 618346
(2) 1,
L1
    617413
(4) 2,
L1
    
      617413
(4) 3,
L1
    
      617413
(4) 1,
L1
    
    F9345 618409
(2) 1,
L1
  618413
(2) 1,
L1
 618413
(2) 2,
L1
  618413
(2) 3,
L1
   
อังคาร    F9   617502
(4) 1,
L2
  617438
(3) 1,
L1
    
    F9131 110206
(4) 2,
L1
  617315
(2) 1,
L1
        
 110206
(4) 6,
L1
           
 110206
(4) 5,
L1
           
 110206
(4) 4,
L1
           
 110206
(4) 3,
L1
           
 110206
(4) 1,
L1
           
    F9329  701424
(1) 6,
L1
   204903
(3) 1,
L2
    
    F9332  701424
(1) 8,
L1
        
    F9341  617438
(3) 1,
L1
        
  617438
(3) 2,
L1
        
    F9345  618409
(2) 2,
L1
       
    F9347      573674
(4) 1,
L2
    
    F9353  701424
(1) 9,
L1
  573745
(3) 1,
L2
    
พุธ    F9   617501
(4) 1,
L2
  617438
(3) 2,
L1
    
      110206
(4) 1,
L1
    
      110206
(4) 2,
L1
    
      110206
(4) 3,
L1
    
    F9131   427311
(4) 1,
L1
     202109
(1) 30,
EXAM
  
   527301
(4) 1,
L1
     202109
(1) 32,
EXAM
  
   527311
(4) 1,
L1
     202109
(1) 73,
EXAM
  
         202109
(1) 74,
EXAM
  
         202109
(1) 29,
EXAM
  
         202109
(1) 48,
EXAM
  
         202109
(1) 28,
EXAM
  
         202109
(1) 51,
EXAM
  
         202109
(1) 72,
EXAM
  
         202109
(1) 70,
EXAM
  
         202109
(1) 52,
EXAM
  
    F9290  618411
(3) 1,
L1
  618410
(2) 1,
L1
     
    F9329   525602
(4) 1,
L2
  436307
(4) 1,
L1
     
    F9332   573709
(4) 1,
L2
        
    F9341  617413
(4) 3,
L1
  617413
(4) 2,
L1
 202109
(1) 70,
EXAM
  
  617413
(4) 1,
L1
     202109
(1) 33,
EXAM
  
         202109
(1) 49,
EXAM
  
         202109
(1) 32,
EXAM
  
         202109
(1) 46,
EXAM
  
         202109
(1) 60,
EXAM
  
         202109
(1) 48,
EXAM
  
    F9345 618342
(4) 1,
L1
  618344
(3) 1,
L1
 202109
(1) 30,
EXAM
  
         202109
(1) 52,
EXAM
  
         202109
(1) 48,
EXAM
  
         202109
(1) 28,
EXAM
  
         202109
(1) 33,
EXAM
  
         202109
(1) 17,
EXAM
  
         202109
(1) 71,
EXAM
  
         202109
(1) 72,
EXAM
  
         202109
(1) 29,
EXAM
  
         202109
(1) 74,
EXAM
  
    F9418      618413
(2) 1,
L1
    
พฤหัสบดี    F9      617438
(3) 2,
L1
    
    F9131  617205
(3) 1,
L1
        
 102111
(4) 2,
EXAM
         
    F9290  618411
(3) 2,
L1
        
    F9329      617502
(4) 1,
L2
     
    F9332       617552
(3) 1,
L2
   
    F9341 102111
(4) 2,
EXAM
   618344
(3) 3,
L1
    
  618344
(3) 2,
L1
        
    F9345 102111
(4) 2,
EXAM
         
 102111
(4) 1,
EXAM
         
  606208
(3) 1,
L1
        
    F9347   617501
(4) 1,
L2
        
    F9353   524611
(4) 1,
L2
        
    F9418  618413
(2) 2,
L1
  618413
(2) 3,
L1
    
ศุกร์    F9  617436
(5) 1,
L1
  114201
(4) 1,
L1
    
  617438
(3) 1,
L1
  114201
(4) 2,
L1
    
      114201
(4) 3,
L1
    
    F9131  617211
(3) 1,
L1
        
 202181
(2) 1,
EXAM
          
    F9290   618410
(2) 2,
L1
        
    F9329      617546
(3) 1,
L2
     
    F9341 202181
(2) 1,
EXAM
          
    F9345 618342
(4) 2,
L1
        
 202181
(2) 1,
EXAM
          
เสาร์    F9131         
() ,
BOOKING

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.