ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2     3 ระหว่าง  10/11/2562 - 16/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9 621724
(3) 1,
L2
        
    F9120   712204
(3) 2,
L1
        
    F9131 527212
(4) 2,
L1
    617340
(2) 2,
L1
    
      617340
(2) 1,
L1
    
      617340
(2) 3,
L1
    
      617340
(2) 4,
L1
    
    F9341      621723
(3) 1,
L2
   
อังคาร    F9113   526426
(3) 1,
L1
   102243
(3) 1,
L1
     
   526409
(4) 1,
L1
        
    F9131 538319
(4) 1,
L1
 530251
(4) 1,
L1
  617323
(4) 1,
L1
พบนักศึกษา
() ,
BOOKING
  
      617323
(4) 4,
L1
    
      617323
(4) 3,
L1
    
      617323
(4) 2,
L1
    
    F9341   526410
(3) 1,
L1
  900010
(0) 1,
L3
    
   526427
(3) 1,
L1
        
    F9345  335352
(4) 1,
L1
  235372
(3) 1,
L1
    
พุธ    F9      712204
(3) 2,
L1
    
    F9113  304312
(3) 1,
L1
        
    F9120   521426
(3) 1,
L1
        
    F9131  322311
(3) 1,
L1
   533221
(4) 1,
L1
  617338
(2) 1,
L1
  
  322311
(3) 2,
L1
         
    F9341   536422
(4) 1,
L1
  536425
(4) 1,
L1
   
    F9345      313321
(4) 1,
L1
 618306
(2) 1,
L1
  
พฤหัสบดี    F9      712204
(3) 1,
L1
    
    F9113      102243
(3) 1,
L1
      
    F9131  235209
(3) 1,
L1
  617339
(3) 1,
L1
 กิจกรรมแพทย์
() ,
BOOKING
    F9341  102723
(3) 1,
L1
  525401
(3) 3,
L1
    
    F9345  211124
(3) 1,
L1
  537460
(4) 1,
L1
     
ศุกร์    F9  108102
(1) 3,
L1
  111102
(1) 1,
L1
    
  108102
(1) 1,
L1
        
  108102
(1) 4,
L1
        
  108102
(1) 2,
L1
        
    F9103      114351
(3) 1,
L1
    
    F9341 621724
(3) 1,
L2
  621723
(3) 1,
L2
   
เสาร์    F9341 621722
(3) 1,
L2
  621742
(3) 1,
L2
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.