ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 7
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1     2 3 ระหว่าง  16/9/2562 - 22/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    F7      534315
(4) 1,
L1
 534315
(4) 1,
L1
   534300
(3) 3,
L1
      534300
(3) 1,
L1
 534300
(3) 2,
L1
   
    Lab Com12:F7COM2  204349
(3) 1,
L1
  214326
(3) 1,
L1
  202109
(1) 24,
L1
  
  224321
(3) 1,
L1
          
    Lab Com13:F7COM3  224321
(3) 2,
L1
     202109
(1) 12,
L1
 202109
(1) 25,
L1
  
อังคาร    F7   534315
(4) 1,
L1
  534304
(1) 1,
L1
 534304
(1) 2,
L1
   
    F7-120  106602
(4) 1,
L2
  106602
(4) 1,
L2
      
    Lab Com12:F7COM2  335351
(4) 1,
L1
  204349
(3) 1,
L1
  202109
(1) 36,
L1
 202109
(1) 49,
L1
  
      224321
(3) 1,
L1
       
    Lab Com13:F7COM3      224321
(3) 2,
L1
  202109
(1) 37,
L1
 202109
(1) 50,
L1
  
พุธ    F7      534201
(1) 1,
L1
 534201
(1) 2,
L1
   
    F7-120  106718
(4) 1,
L2
  106411
(4) 1,
L1
     
      106718
(4) 1,
L2
      
    Lab Com12:F7COM2   214202
(3) 4,
L1
 525301
(2) 7,
L1
   202109
(1) 74,
L1
  
    Lab Com13:F7COM3   214202
(3) 5,
L1
          
พฤหัสบดี    F7           534326
(2) 1,
L1
  
    F7-120  106603
(4) 1,
L2
  106603
(4) 1,
L2
      
    Lab Com12:F7COM2 525206
(2) 1,
L1
  214201
(4) 4,
L1
 523201
(2) 11,
L1
   
    Lab Com13:F7COM3 525206
(2) 2,
L1
  214201
(4) 5,
L1
 523201
(2) 12,
L1
   
ศุกร์    F7  538204
(1) 1,
L1
 534401
(3) 1,
L1
    
      538204
(1) 2,
L1
      
    Lab Com12:F7COM2 525206
(2) 5,
L1
    214204
(3) 3,
L1
     
    Lab Com13:F7COM3 525206
(2) 6,
L1
    214204
(3) 4,
L1
     
เสาร์    F7  538302
(1) 3,
L1
  534301
(4) 2,
L1
 534301
(4) 3,
L1
   
  534301
(4) 1,
L1
  538302
(1) 1,
L1
 538302
(1) 2,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.