ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 7
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2     3 ระหว่าง  27/1/2563 - 2/2/2563 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F7 534401
(3) 5,
L1
      
     534401
(3) 4,
L1
  
     534401
(3) 3,
L1
  
     534401
(3) 2,
L1
  
     534401
(3) 1,
L1
  
    Lab Com12:F7COM2      214106
(3) 2,
L1
 204208
(3) 1,
L1
   
        224223
(3) 1,
L1
   
    Lab Com13:F7COM3      214106
(3) 1,
L1
 224223
(3) 2,
L1
   
อังคาร    F7      530252
(1) 1,
L1
 534202
(4) 1,
L1
 
    F7-7120  106735
(4) 1,
L3
  106735
(4) 1,
L3
      
    Lab Com12:F7COM2        214221
(3) 2,
L1
 529212
(2) 1,
L1
    Lab Com13:F7COM3        204238
(3) 1,
L1
 529212
(2) 2,
L1
        214221
(3) 1,
L1
   
พุธ    F7      534306
(3) 1,
L1
 534306
(3) 2,
L1
 
      530252
(1) 2,
L1
 534202
(4) 2,
L1
 
    F7-7120  106604
(4) 1,
L2
  106604
(4) 1,
L2
    
  106804
(4) 1,
L3
  106804
(4) 1,
L3
    
    Lab Com12:F7COM2 214343
(3) 1,
L1
  214328
(3) 2,
L1
   
    Lab Com13:F7COM3 214343
(3) 1,
L1
        
พฤหัสบดี    F7      530252
(1) 3,
L1
 534306
(3) 3,
L1
 
         534202
(4) 3,
L1
 
    F7-7120        106411
(4) 1,
L1
 
    Lab Com12:F7COM2  617340
(2) 2,
L1
  204208
(3) 1,
L1
  523101
(2) 21,
L1
      224223
(3) 1,
L1
    
    Lab Com13:F7COM3      224223
(3) 2,
L1
  523101
(2) 22,
L1
ศุกร์    F7  538208
(1) 1,
L1
  538208
(1) 2,
L1
    
       582252
(1) 1,
L1
   
    F7-7120  106717
(4) 1,
L2
  106717
(4) 1,
L2
    
    Lab Com12:F7COM2  617340
(2) 3,
L1
  214205
(3) 2,
L1
    
    Lab Com13:F7COM3  525451
(1) 1,
L1
  204358
(3) 1,
L1
   
      214370
(3) 1,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.