ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 6
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 1     2 3 ระหว่าง  26/10/2563 - 1/11/2563 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F6      531213
(1) 1,
L1
     
      533262
(1) 2,
L1
     
      526302
(1) 1,
L1
     
      526310
(2) 1,
L1
     
        535301
(1) 1,
L1
   
    Lab Com10:cad II   214321
(3) 2,
L1
  525301
(2) 1,
L1
 202109
(1) 10,
L1
 202109
(1) 22,
L1
    Lab Com11:cadIII   214321
(3) 1,
L1
      202109
(1) 11,
L1
 202109
(1) 23,
L1
อังคาร    F6      526310
(2) 1,
L1
     
      531303
(1) 1,
L1
     
      531315
(1) 1,
L1
     
      531344
(3) 1,
L1
      
      533262
(1) 3,
L1
     
        535301
(1) 2,
L1
   
    F6-103,105   531388
(3) 1,
L1
      531388
(3) 1,
L1
 
    Lab Com10:cad II      536407
(4) 1,
L1
 202109
(1) 35,
L1
  
    Lab Com11:cadIII 525301
(2) 4,
L1
  582318
(5) 1,
L1
  202109
(1) 36,
L1
  
พุธ    F6      531303
(1) 2,
L1
  531213
(1) 2,
L1
 
      531315
(1) 2,
L1
     
      533262
(1) 4,
L1
     
    Lab Com10:cad II   214202
(3) 4,
L1
  525301
(2) 6,
L1
 202109
(1) 60,
L1
  
    Lab Com11:cadIII   214202
(3) 3,
L1
  525301
(2) 5,
L1
 202109
(1) 61,
L1
  
พฤหัสบดี    F6  533262
(1) 6,
L1
         
    Lab Com10:cad II 527418
(4) 1,
L1
  214201
(4) 4,
L1
 523201
(2) 9,
L1
  
    Lab Com11:cadIII      214201
(4) 3,
L1
 523201
(2) 10,
L1
  
ศุกร์    F6      533262
(1) 5,
L1
     
        535301
(1) 3,
L1
   
    Lab Com10:cad II 536313
(2) 1,
L1
  214204
(3) 1,
L1
      
 536306
(2) 1,
L1
         
    Lab Com11:cadIII 536313
(2) 2,
L1
  214204
(3) 3,
L1
      
อาทิตย์    Lab Com10:cad II  551752
(6) 1,
L2
  551752
(6) 1,
L2
     
    Lab Com11:cadIII   559202
(4) 1,
L1
  559202
(4) 1,
L1
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.