ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 6
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 1 2     3 ระหว่าง  25/1/2564 - 31/1/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F6      531204
(1) 1,
L1
 531332
(3) 1,
L1
 
      531317
(1) 1,
L1
    
    Lab Com10:cad II   524532
(3) 1,
L1
  1101031
(3) 2,
L31
 1101032
(3) 2,
L31
   
    Lab Com11:cadIII      1101031
(3) 3,
L31
 1101032
(3) 3,
L31
   
อังคาร    F6      533262
(1) 1,
L1
    
      535336
(1) 1,
L1
    
      531317
(1) 2,
L1
    
    Lab Com10:cad II      523201
(2) 4,
L1
    
    Lab Com11:cadIII      530203
(2) 1,
L1
    
พุธ    F6   533262
(1) 2,
L1
 525215
(1) 1,
L1
    
      535315
(1) 1,
L1
    
    Lab Com10:cad II      527418
(4) 1,
L1
 523101
(2) 9,
L1
    Lab Com11:cadIII      530203
(2) 2,
L1
  523101
(2) 10,
L1
พฤหัสบดี    F6      525215
(1) 2,
L1
    
    Lab Com10:cad II        214222
(3) 2,
L1
 523101
(2) 19,
L1
        214222
(3) 4,
L1
   
    Lab Com11:cadIII        214222
(3) 3,
L1
 523101
(2) 20,
L1
ศุกร์    F6 531323
(4) 1,
L1
  533262
(1) 3,
L1
    
    Lab Com10:cad II 525457
(4) 1,
L1
  214205
(3) 2,
L1
 524532
(3) 1,
L1
  
    Lab Com11:cadIII      214205
(3) 3,
L1
    
เสาร์    Lab Com10:cad II 551162
(6) 1,
L1
   
    Lab Com11:cadIII 551162
(6) 2,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.