ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1     2 3 ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
 
จันทร์
 
 
-
 
       
 
อังคาร
 
 
-
 
       
พุธ    F2 104102
(1) 9,
L1
  104102
(1) 13,
L1
 104102
(1) 10,
L1
  109204
(1) 7,
L1
     104109
(1) 4,
L1
     104109
(1) 3,
L1
     104109
(1) 2,
L1
     104109
(1) 1,
L1
     104102
(1) 16,
L1
     104102
(1) 15,
L1
     104102
(1) 14,
L1
     109204
(1) 8,
L1
    F2-111 102102
(1) 1,
L1
  102112
(1) 26,
L1
    F2-112 102102
(1) 2,
L1
  102112
(1) 25,
L1
    F2-113     102112
(1) 24,
L1
    F2-114     102112
(1) 23,
L1
    F2-115     102112
(1) 22,
L1
    F2-116     102112
(1) 21,
L1
    F2-211     102203
(1) 3,
L1
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
       
 
ศุกร์
 
 
-
 
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.