ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1     2 3 ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จันทร์
 
 
-
 
        
อังคาร    F2 104102
(1) 2,
L1
  104102
(1) 5,
L1
 
 104102
(1) 3,
L1
  104102
(1) 6,
L1
 
 104102
(1) 1,
L1
  104102
(1) 8,
L1
 
  109204
(1) 3,
L1
 108202
(1) 1,
L1
 
     104336
(1) 1,
L1
 
     104102
(1) 7,
L1
 
      109204
(1) 5,
L1
      109204
(1) 6,
L1
    F2-111     102112
(1) 18,
L1
 
    F2-112     102112
(1) 17,
L1
 
    F2-113 102112
(1) 12,
L1
  102112
(1) 16,
L1
 
    F2-114 102112
(1) 11,
L1
  102112
(1) 15,
L1
 
    F2-115 102112
(1) 10,
L1
  102112
(1) 14,
L1
 
    F2-116 102112
(1) 9,
L1
  102112
(1) 13,
L1
 
    F2-211 102242
(1) 1,
L1
  102203
(1) 2,
L1
 
    F2-214 102108
(1) 1,
L1
     
    F2-215 102108
(1) 2,
L1
  102112
(1) 20,
L1
 
    F2-216 102108
(1) 3,
L1
  102112
(1) 19,
L1
 
 
พุธ
 
 
-
 
        
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
        
 
ศุกร์
 
 
-
 
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.