ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1     2 3 ระหว่าง  16/9/2562 - 22/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์    F12  701421
(3) 1,
L1
    
    F12-105A  235303
(3) 1,
L1
  530202
(4) 1,
L1
 
    F12-107A   525204
(4) 1,
L1
    
อังคาร    F12  617337
(3) 2,
L1
    
  617337
(3) 1,
L1
    
  701420
(3) 1,
L1
    
    F12-105A 531316
(4) 1,
L1
 528416
(4) 1,
L1
  538203
(4) 1,
L1
 
   528403
(4) 1,
L1
    
    F12-107A 525307
(4) 1,
L1
 533021
(4) 1,
L1
  617412
(2) 3,
L1
      617412
(2) 1,
L1
      617412
(2) 2,
L1
พุธ    F12      617442
(2) 1,
L1
    F12-105A  617343
(4) 1,
L1
   
  617334
(3) 1,
L1
    
    F12-107A   103104
(3) 1,
L1
 103104
(3) 1,
L1
    
พฤหัสบดี    F12  617442
(2) 2,
L1
  715312
(2) 1,
L1
 
  617438
(3) 1,
L1
  617440
(1) 1,
L1
    F12-105A   617336
(3) 1,
L1
    
   617336
(3) 1,
L1
    
   617336
(3) 3,
L1
    
   617336
(3) 2,
L1
    
    F12-107A  235301
(3) 1,
L1
  525308
(4) 1,
L1
 
    F12-108A   521363
(3) 1,
L1
    
ศุกร์    F12  617438
(3) 1,
L1
  701424
(1) 1,
L1
  617337
(3) 4,
L1
    
  617337
(3) 3,
L1
    
  617440
(1) 2,
L1
    
    F12-107A      617344
(2) 1,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.