ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2     3 ระหว่าง  12/1/2563 - 18/1/2563 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F12      715303
(3) 1,
L1
    
    F12-105A       712204
(3) 1,
L1
   
    F12-108A   711203
(3) 1,
L1
   711203
(3) 2,
L1
   
อังคาร    F12 618311
(3) 1,
L1
 618311
(3) 1,
L1
  618311
(3) 1,
L1
   
    F12-108A  711305
(3) 1,
L1
       
พุธ    F12  110102
(1) 1,
L1
  617323
(4) 2,
L1
 711203
(3) 1,
L1
      617323
(4) 1,
L1
   
    F12-108A  715304
(3) 1,
L1
       
พฤหัสบดี    F12 618311
(3) 2,
L1
 618311
(3) 2,
L1
  618311
(3) 2,
L1
   
      711203
(3) 2,
L1
   
    F12-108A  712206
(3) 1,
L1
       
ศุกร์    F12      617323
(4) 4,
L1
   
      617323
(4) 3,
L1
   
    F12-108A  712206
(3) 2,
L1
       
เสาร์    F12  715303
(3) 1,
L1
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.