ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1     2 3 ระหว่าง  1/9/2562 - 7/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F11      527402
(1) 1,
L1
  539301
(1) 1,
L1
 
          539303
(5) 1,
L1
 
    F11-306        529303
(1) 1,
L1
   
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
  529294
(1) 7,
L1
 
    F11-320          525213
(3) 1,
L1
 
    F11-421.MicroP          527344
(1) 1,
L1
 
    F11-422.Software      523331
(4) 1,
L1
     
      523331
(4) 2,
L1
     
      523331
(4) 2,
L1
     
      523331
(4) 1,
L1
     
      523203
(2) 1,
L1
    
อังคาร    F11         527402
(1) 2,
L1
  
          551264
(6) 1,
L1
    F11-306        529303
(1) 2,
L1
   
    F11-317      529294
(1) 2,
L1
  529294
(1) 3,
L1
 
    F11-320      525213
(3) 2,
L1
  536210
(3) 1,
L1
 
    F11-330      527343
(1) 1,
L1
     
    F11-422.Software      523331
(4) 1,
L1
     
      523331
(4) 1,
L1
     
พุธ    F11      574553
(3) 1,
L2
     
        527402
(1) 3,
L1
   
          539303
(5) 2,
L1
 
    F11-306        529303
(1) 3,
L1
   
    F11-317      529294
(1) 4,
L1
  529294
(1) 6,
L1
 
    F11-320      525213
(3) 3,
L1
     
    F11-322      529403
(1) 1,
L1
     
    F11-422.Software  523454
(4) 1,
L1
  523203
(2) 2,
L1
    
  523454
(4) 1,
L1
         
พฤหัสบดี    F11      539302
(5) 2,
L1
     
    F11-317      529294
(1) 5,
L1
     
    F11-320          536210
(3) 2,
L1
 
    F11-421.MicroP  523454
(4) 1,
L1
      523371
(4) 1,
L1
 
  523454
(4) 1,
L1
         
    F11-422.Software 523203
(2) 3,
L1
  523331
(4) 2,
L1
     
      523331
(4) 2,
L1
     
ศุกร์    F11  539302
(5) 3,
L1
  539302
(5) 1,
L1
  539301
(1) 2,
L1
 
      537343
(1) 2,
L1
     
      539305
(4) 1,
L1
     
    F11-421.MicroP          527344
(1) 2,
L1
 
    F11-422.Software  523419
(4) 1,
L1
         
เสาร์    F11-421.MicroP 558405
(4) 1,
L1
         
อาทิตย์    สัมมนาวิศวพัฒน์2 551614
(8) 1,
L2
  551614
(8) 1,
L2
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.