ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารวิชาการ 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1     2 3 ระหว่าง  16/9/2562 - 22/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    C2-353      301251
(3) 1,
L1
 
    C2-510   103222
(4) 1,
L1
     
    อาคารวิชาการ 2  106601
(4) 1,
L2
  106601
(4) 1,
L2
   
   576861
(4) 1,
L2
     
อังคาร    C2-230      105201
(4) 1,
L1
  
    C2-332   332571
(3) 1,
L2
     
    C2-510 103312
(4) 1,
L1
 103342
(4) 1,
L1
  103231
(4) 1,
L1
 103212
(4) 1,
L1
   103341
(4) 1,
L1
     
    C2-512      103611
(4) 1,
L2
  
    อาคารวิชาการ 2  106716
(4) 1,
L2
  106716
(4) 1,
L2
 
  301221
(3) 1,
L1
  324513
(4) 1,
L2
 
  324513
(4) 1,
L2
   105669
(4) 1,
L2
 
   109700
(4) 1,
L2
     
   105493
(1) 1,
L1
     
พุธ    C2-230      105201
(4) 1,
L1
  
    C2-510   103222
(4) 1,
L1
     
    อาคารวิชาการ 2  313321
(4) 2,
L1
     
  313321
(4) 1,
L1
     
   576861
(4) 1,
L2
     
   324681
(1) 1,
L2
 324684
(1) 1,
L2
     
พฤหัสบดี    C2-220.2   103104
(3) 2,
L1
     
    C2-510 103312
(4) 1,
L1
 103342
(4) 1,
L1
  103231
(4) 1,
L1
 103212
(4) 1,
L1
   103341
(4) 1,
L1
     
    อาคารวิชาการ 2 104602
(4) 1,
L2
  106719
(4) 1,
L2
 
  106719
(4) 1,
L2
   105669
(4) 1,
L2
 
   109700
(4) 1,
L2
     
ศุกร์    C2-320      301231
(3) 1,
L1
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.