ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารวิชาการ 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2     3 ระหว่าง  12/1/2563 - 18/1/2563 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    C2-420   102724
(3) 1,
L2
        
    C2-428      102632
(3) 1,
L2
     
    C2-510   103223
(4) 1,
L1
  103213
(4) 1,
L1
 103788
(4) 1,
L2
  
    C2-531      576766
(4) 1,
L2
    
    C2-532   576862
(4) 1,
L2
       
    ห้องประชุมสาขาC2      102643
(3) 1,
L2
   
    อาคารวิชาการ 2  102344
(3) 1,
L1
  332611
(3) 1,
L2
   
อังคาร    C2-510 103314
(4) 1,
L1
         
    C2-512   103361
(4) 1,
L1
      103121
(4) 1,
L1
    C2-531      105662
(4) 1,
L2
    
    ห้องประชุมสาขาC2  114326
(3) 1,
L1
       
    อาคารวิชาการ 2  313441
(3) 1,
L1
  106815
(4) 1,
L3
   
  324511
(4) 1,
L2
   102345
(1) 1,
L1
   
  106815
(4) 1,
L3
       
   332621
(3) 1,
L2
       
   102335
(3) 1,
L1
        
พุธ    C2-428  102632
(3) 1,
L2
         
    C2-510   103223
(4) 1,
L1
    103788
(4) 1,
L2
  
    C2-512 103121
(4) 1,
L1
    103758
(4) 1,
L2
  
    C2-531  576766
(4) 1,
L2
        
    C2-532      576862
(4) 1,
L2
    
    อาคารวิชาการ 2 102113
(4) 3,
L1
    102335
(3) 1,
L1
     
  332541
(3) 1,
L2
   332621
(3) 1,
L2
   
พฤหัสบดี    C2-403      102111
(4) 2,
L1
    
    C2-420       102724
(3) 1,
L2
    
    C2-510      103213
(4) 1,
L1
    
    C2-512   103361
(4) 1,
L1
       
    C2-531  105662
(4) 1,
L2
        
    ห้องประชุมสาขาC2  106603
(4) 1,
L2
  114476
(2) 1,
L1
    
      106603
(4) 1,
L2
   
    อาคารวิชาการ 2  106803
(4) 1,
L3
  106803
(4) 1,
L3
   
  332541
(3) 1,
L2
       
  324511
(4) 1,
L2
        
ศุกร์    C2-510 103314
(4) 1,
L1
         
    C2-512   103121
(4) 1,
L1
       
    อาคารวิชาการ 2 102113
(4) 3,
L1
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.