ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1     2 3 ระหว่าง  16/9/2562 - 22/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    B5101   202207
(3) 1,
L1
  102111
(4) 3,
L1
 523331
(4) 2,
L1
    
         523331
(4) 2,
L1
    
         523331
(4) 1,
L1
    
         523331
(4) 3,
L1
    
         523331
(4) 1,
L1
    
         523331
(4) 3,
L1
    
    B5201  530201
(4) 4,
L1
 533361
(4) 3,
L1
 323353
(4) 2,
L1
 อบรม TOEIC
(10271) ,
BOOKING
  
    533361
(4) 2,
L1
 323353
(4) 1,
L1
      
    533361
(4) 1,
L1
         
    533361
(4) 4,
L1
         
    B5202  523102
(2) 2,
L1
  312320
(3) 1,
L1
  335331
(3) 1,
L1
 533251
(4) 1,
L1
  
  523102
(2) 1,
L1
   322317
(2) 1,
L1
          
    B5203  527205
(4) 1,
L1
 538203
(4) 1,
L1
  533042
(3) 1,
L1
      
    B5204  531401
(4) 1,
L1
 531403
(4) 1,
L1
  522368
(4) 1,
L1
     
    B5205   535311
(4) 1,
L1
  538306
(4) 1,
L1
       
   535309
(3) 1,
L1
          
    B5206    617439
(4) 1,
L1
  522261
(4) 1,
L1
     
    B5208 (Active L)  105111
(3) 1,
L1
 105111
(3) 1,
L1
 528211
(3) 1,
L1
  617413
(4) 3,
L1
      
       617413
(4) 2,
L1
      
       617413
(4) 1,
L1
      
    B5209  532423
(4) 1,
L1
 716212
(2) 1,
L1
  539201
(5) 2,
L1
     
    B5210  527412
(4) 1,
L1
 531314
(4) 1,
L1
  525401
(3) 2,
L1
 618306
(2) 1,
L1
     
    531302
(4) 1,
L1
  525401
(3) 3,
L1
       
       525401
(3) 4,
L1
       
       525401
(3) 1,
L1
       
    B5211       322682
(1) 1,
L2
        
       332681
(1) 1,
L2
        
    Lab_Com5  213203
(3) 47,
L1
    525301
(2) 1,
L1
 202109
(1) 5,
L1
 202109
(1) 17,
L1
  
    Lab_Com6  213203
(3) 48,
L1
    525301
(2) 2,
L1
 202109
(1) 6,
L1
 202109
(1) 18,
L1
  
    Lab_Com7   523102
(2) 1,
L1
 525301
(2) 3,
L1
 202109
(1) 7,
L1
 202109
(1) 19,
L1
  
    Lab_Com8   523102
(2) 2,
L1
 525301
(2) 4,
L1
 202109
(1) 8,
L1
 202109
(1) 20,
L1
  
อังคาร    B5101  530321
(4) 1,
L1
 105101
(4) 6,
L1
          
    B5201  530412
(4) 1,
L1
 213101
(3) 43,
L1
  539302
(4) 1,
L1
 535477
(4) 2,
L1
 
(6185) ,
BOOKING
         535482
(4) 2,
L1
   
    B5202  536304
(4) 1,
L1
 213101
(3) 44,
L1
 537312
(3) 1,
L1
 
(13191) ,
BOOKING
    
    B5203  535314
(4) 1,
L1
 213101
(3) 45,
L1
  538301
(4) 1,
L1
       
  535304
(4) 1,
L1
            
    B5204   204403
(3) 1,
L1
  536240
(1) 1,
L1
   
() ,
BOOKING
 
   224354
(3) 1,
L1
          
    B5205  530317
(4) 1,
L1
 102111
(4) 5,
L1
  535412
(2) 3,
L1
 103121
(4) 1,
L1
     
       525481
(2) 2,
L1
       
       535310
(2) 2,
L1
       
    B5206 การใช้ excel ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
(114) ,
BOOKING
 213101
(3) 46,
L1
 617412
(2) 1,
L1
 533341
(4) 1,
L1
 533341
(4) 1,
L1
     
      617412
(2) 2,
L1
         
      617412
(2) 3,
L1
         
    B5208 (Active L)   711202
(3) 1,
L1
  716201
(2) 1,
L1
       
    B5209  335211
(3) 1,
L1
 538306
(4) 1,
L1
  532422
(4) 1,
L1
ทดสอบย่อย
(6100) ,
BOOKING
     
    B5210  524331
(4) 1,
L1
  522264
(2) 1,
L1
  527302
(4) 1,
L1
       
  524331
(4) 1,
L1
  522264
(2) 3,
L1
          
     522264
(2) 2,
L1
          
     522205
(2) 3,
L1
          
     522205
(2) 1,
L1
          
    B5211    582318
(5) 1,
L1
          
    Lab_Com5  213101
(3) 41,
L1
 213101
(3) 43,
L1
 213102
(3) 1,
L1
 213204
(3) 11,
L1
 522205
(2) 1,
L1
 213203
(3) 41,
L1
 202109
(1) 30,
L1
 202109
(1) 43,
L1
  
      522264
(2) 1,
L1
       
    Lab_Com6  213101
(3) 42,
L1
 213101
(3) 44,
L1
  213204
(3) 12,
L1
 522264
(2) 2,
L1
 213203
(3) 42,
L1
   202109
(1) 44,
L1
  
    Lab_Com7   213101
(3) 45,
L1
   522264
(2) 3,
L1
 213203
(3) 43,
L1
 202109
(1) 32,
L1
 202109
(1) 45,
L1
  
      522205
(2) 3,
L1
       
    Lab_Com8   213101
(3) 46,
L1
      213203
(3) 44,
L1
 202109
(1) 33,
L1
 202109
(1) 46,
L1
  
พุธ    B5101    104101
(4) 1,
L1

() ,
BOOKING
 102111
(4) 3,
L1
 601111
(3) 1,
L1
    
    B5201   706404
(3) 1,
L1
  534303
(4) 1,
L1
  อบรม TOEIC
(10271) ,
BOOKING
  
    B5202   323313
(3) 1,
L1
 525212
(3) 1,
L1
  521316
(4) 1,
L1
       
   313311
(4) 2,
L1
    521316
(4) 1,
L1
       
   313311
(4) 1,
L1
            
    B5203   335351
(4) 1,
L1
 526311
(3) 1,
L1
 618306
(2) 3,
L1
 535312
(3) 1,
L1
    
   335351
(4) 2,
L1
 526304
(4) 1,
L1
         
    B5204  325331
(4) 1,
L1
 525402
(4) 1,
L1
  522312
(4) 1,
L1
      
       522362
(4) 2,
L1
      
       522362
(4) 3,
L1
      
       522362
(4) 1,
L1
      
    B5205  531401
(4) 1,
L1
 530411
(4) 1,
L1
  104171
(3) 1,
L1
 103121
(4) 1,
L1
      
    B5206  530201
(4) 4,
L1
 534302
(4) 1,
L1
  533021
(4) 1,
L1
       
    B5208 (Active L)   711202
(3) 2,
L1
   716201
(2) 2,
L1
      
    B5209  532423
(4) 1,
L1
 525479
(4) 1,
L1
  533301
(4) 1,
L1
   618421
(3) 1,
L1
  
    B5210  527205
(4) 1,
L1
 525315
(4) 1,
L1
  527412
(4) 1,
L1
       
    B5211  522343
(4) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
     
    Lab_Com5  213101
(3) 17,
L1
 213203
(3) 33,
L1
    213203
(3) 17,
L1
  213204
(3) 7,
L1
 202109
(1) 55,
L1
 202109
(1) 68,
L1
  
    Lab_Com6  213101
(3) 18,
L1
 213203
(3) 34,
L1
    213203
(3) 18,
L1
  213204
(3) 8,
L1
 202109
(1) 56,
L1
 202109
(1) 69,
L1
  
    Lab_Com7  213101
(3) 19,
L1
 213203
(3) 35,
L1
    213203
(3) 19,
L1
  213204
(3) 9,
L1
   202109
(1) 70,
L1
  
    Lab_Com8  213101
(3) 20,
L1
 213203
(3) 36,
L1
    213203
(3) 20,
L1
  213204
(3) 10,
L1
 202109
(1) 58,
L1
 202109
(1) 71,
L1
  
พฤหัสบดี    B5101  530211
(4) 2,
L1
 105101
(4) 6,
L1
  202213
(3) 1,
L1
      
    B5201  530412
(4) 1,
L1
 706401
(2) 1,
L1
  539302
(4) 1,
L1
 103121
(4) 1,
L1
พบอาจารย์ผู้สอน
() ,
BOOKING
   
    B5202  536304
(4) 1,
L1
 524331
(4) 1,
L1
  532421
(1) 1,
L1
      
    524331
(4) 1,
L1
          
    B5203  535314
(4) 1,
L1
 526304
(4) 1,
L1
  716313
(1) 3,
L1
      
  535304
(4) 1,
L1
 526311
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
          
    B5204   204341
(3) 1,
L1
  204317
(3) 1,
L1
   
() ,
BOOKING
 
   224351
(3) 1,
L1
  214345
(3) 1,
L1
      
    B5205  531316
(4) 1,
L1
 102111
(4) 5,
L1
  522263
(4) 1,
L1
     
    B5206  618201
(4) 1,
L1
  716313
(1) 2,
L1

(18491) ,
BOOKING

(18491) ,
BOOKING
 
    B5208 (Active L)  528211
(3) 1,
L1
 617413
(4) 1,
L1
  105111
(3) 1,
L1

(114) ,
BOOKING
  
(10270) ,
BOOKING
 
    B5209  525479
(4) 1,
L1
 527311
(4) 2,
L1
  716313
(1) 1,
L1
      
    B5210   606208
(3) 1,
L1
  235351
(3) 1,
L1
      
    B5211   323431
(3) 1,
L1
       
(10270) ,
BOOKING
  
    Lab_Com5   522362
(4) 2,
L1
  214201
(4) 1,
L1
 523201
(2) 5,
L1
 523201
(2) 17,
L1
    Lab_Com6   522362
(4) 3,
L1
  335351
(4) 2,
L1
 523201
(2) 6,
L1
 523201
(2) 18,
L1
    Lab_Com7    523313
(4) 1,
L1
  523101
(2) 1,
L1
    523201
(2) 19,
L1
    Lab_Com8   522362
(4) 1,
L1
  523101
(2) 2,
L1
    523201
(2) 20,
L1
   522312
(4) 1,
L1
          
ศุกร์    B5101  103101
(4) 3,
L1
 202331
(2) 1,
L1
  103103
(3) 1,
L1
       
    B5201   706402
(3) 1,
L1
  104854
(4) 2,
L1
      
    B5202    530411
(4) 1,
L1
  313311
(4) 1,
L1
       
       323313
(3) 1,
L1
       
       313311
(4) 2,
L1
       
    B5203      526311
(3) 1,
L1
 535412
(2) 1,
L1
     
      526304
(4) 1,
L1
 535310
(2) 1,
L1
     
       525481
(2) 1,
L1
     
    B5204  325322
(3) 1,
L1
    521316
(4) 1,
L1
       
  335322
(3) 1,
L1
    521316
(4) 1,
L1
       
  335322
(3) 2,
L1
            
    B5205  537401
(4) 1,
L1
  104171
(3) 1,
L1
       
    B5206   618420
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
 617439
(4) 1,
L1
 
(18491) ,
BOOKING
 
(18491) ,
BOOKING
 
    B5208 (Active L)   202292
(2) 1,
L1

() ,
BOOKING
  205386
(2) 1,
L1
       
   535404
(2) 1,
L1
   235382
(3) 1,
L1
       
   205387
(2) 1,
L1
   202293
(2) 1,
L1
       
    B5209    532422
(4) 1,
L1
  533301
(4) 1,
L1
       
    B5210 531314
(4) 1,
L1
    สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
      
 531302
(4) 1,
L1
             
    B5211    574505
(4) 1,
L2
  621744
(3) 1,
L2
       
    Lab_Com5  213101
(3) 31,
L1
 213204
(3) 1,
L1
  213102
(3) 2,
L1
  525206
(2) 10,
L1
     
    Lab_Com6  213101
(3) 32,
L1
 213204
(3) 2,
L1
    525206
(2) 9,
L1
     
    Lab_Com7  525206
(2) 3,
L1
  574509
(3) 1,
L2
  214327
(3) 1,
L1
     
         204342
(3) 1,
L1
     
    Lab_Com8  525206
(2) 7,
L1
          
เสาร์    B5201      
() ,
BOOKING
     
    B5202      
() ,
BOOKING
     
    B5203      
() ,
BOOKING
     
    B5204  559101
(4) 1,
L1
 559102
(4) 1,
L1
          
    B5208 (Active L) วิทยากรบรรยายในรายวิชา 522263 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(7121) ,
BOOKING
      
    B5209  
(2681) ,
BOOKING
      
    Lab_Com8   522363
(1) 1,
L1
  522363
(1) 2,
L1
      
อาทิตย์    B5101      
() ,
BOOKING
       
    B5201  554601
(4) 1,
L2
  554619
(4) 1,
L2
     
    B5202  554616
(4) 1,
L2
          
    B5204  559101
(4) 1,
L1
 559102
(4) 1,
L1
          
    B5208 (Active L)  เรียน
(4920) ,
BOOKING
           

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.