ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเรียนรวม 1
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1     2 3 ระหว่าง  16/9/2562 - 22/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    B1112  213305
(3) 13,
L1
 213305
(3) 1,
L1
  530351
(4) 1,
L1
 213305
(3) 4,
L1
 203461
(3) 1,
L1
    
    B1113 213203
(3) 6,
L1
 213101
(3) 29,
L1
  213203
(3) 14,
L1

(6185) ,
BOOKING
    
 213203
(3) 5,
L1
    213203
(3) 13,
L1
       
    B1114  213305
(3) 14,
L1
 521424
(3) 1,
L1
 103001
(4) 2,
L1
 213305
(3) 5,
L1
 203431
(3) 1,
L1
    
    B1115 213203
(3) 7,
L1
 213101
(3) 30,
L1
  213203
(3) 16,
L1
 213101
(3) 37,
L1
 531355
(3) 1,
L1
  
      213203
(3) 15,
L1
       
    B1116  213305
(3) 15,
L1
 213305
(3) 3,
L1
  535208
(2) 1,
L1
เรียนชดเชย
(7821) ,
BOOKING
   
      535332
(2) 1,
L1
     
    B1117 213204
(3) 2,
L1
 213204
(3) 6,
L1
  213203
(3) 17,
L1
   203401
(3) 14,
L1
    
 213204
(3) 1,
L1
 213204
(3) 5,
L1
  213203
(3) 18,
L1
       
    B1118  114100
(2) 8,
L1
 527435
(4) 1,
L1
  203403
(3) 1,
L1
  312301
(2) 7,
L1
     
          322301
(2) 7,
L1
     
    B1119 213204
(3) 4,
L1
 213204
(3) 7,
L1
  213203
(3) 19,
L1
 325343
(3) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
 
   213204
(3) 8,
L1
  213203
(3) 20,
L1
       
    B1120 103105
(4) 4,
L1
 235104
(4) 1,
L1
  203325
(3) 2,
L1
  322301
(2) 8,
L1
     
    B1121 582201
(4) 1,
L1
 213204
(3) 9,
L1
  213204
(3) 22,
L1
 535333
(2) 1,
L1
    
   213204
(3) 10,
L1
  213204
(3) 21,
L1
       
    B1122 (Active L)   525315
(4) 1,
L1
  582202
(4) 1,
L1
 105316
(4) 1,
L1
     
    B1123 521341
(4) 1,
L1
 528206
(3) 1,
L1
  213204
(3) 24,
L1
 538304
(4) 1,
L1
 203401
(3) 15,
L1
    
   528311
(3) 1,
L1
  213204
(3) 23,
L1
       
    B1125 335211
(3) 1,
L1
  523275
(4) 1,
L1
  529200
(4) 1,
L1
 103104
(3) 1,
L1
 551140
(2) 1,
L1
 
    B1127 538316
(4) 1,
L1
 102113
(4) 1,
L1
  529200
(4) 2,
L1
   322301
(2) 9,
L1
    530317
(4) 2,
L1
    B1128 (SmartCR) 529412
(4) 1,
L1
 536422
(4) 1,
L1
  527309
(4) 1,
L1
 532453
(4) 1,
L1
     
    B1129 322410
(2) 2,
L1
 322314
(3) 1,
L1
 521213
(3) 1,
L1
  203413
(3) 1,
L1
  203411
(3) 1,
L1
    
 322410
(2) 1,
L1
 322314
(3) 2,
L1
 521419
(3) 1,
L1
          
    B1130   109201
(4) 2,
L1
  521331
(4) 1,
L1
  526420
(3) 1,
L1
   
    B1131  325481
(1) 1,
L1
 526210
(4) 1,
L1

() ,
BOOKING
 105233
(4) 1,
L1
ติดตามผลงาน
() ,
BOOKING
 103113
(3) 1,
L1
    
   526210
(4) 1,
L1
          
    B1132  522346
(3) 1,
L1
  322330
(2) 1,
L1
   322301
(2) 4,
L1
     
      312340
(3) 1,
L1
      
    B1133  571784
(3) 1,
L2
  323442
(3) 1,
L1
   322301
(2) 5,
L1
     
    B1134  114353
(3) 1,
L1
 582315
(4) 1,
L1
 203325
(3) 1,
L1
  203401
(3) 13,
L1
    
    B1135 529307
(4) 1,
L1
 538310
(4) 1,
L1
  105101
(4) 9,
L1
   322301
(2) 10,
L1
     
    B1136(Active L)      108201
(4) 1,
L1

(3713) ,
BOOKING
  322301
(2) 6,
L1
     
    B1137 521338
(3) 1,
L1
 205305
(3) 1,
L1
 203403
(3) 2,
L1
  322301
(2) 2,
L1
     
    B1138 530314
(4) 1,
L1
 526201
(4) 1,
L1
  523351
(4) 1,
L1
   322301
(2) 1,
L1
     
    B1139  325482
(1) 1,
L1
 527311
(4) 1,
L1
  203431
(3) 4,
L1
 531311
(3) 1,
L1
    
    B1140  528437
(3) 1,
L1
 325222
(2) 1,
L1
  521214
(2) 1,
L1
  533422
(4) 1,
L1
   
    B1141 536302
(4) 1,
L1
 521342
(4) 1,
L1
  105103
(4) 1,
L1
   203401
(3) 16,
L1
    
   521315
(4) 1,
L1
          
    B1201   533261
(4) 3,
L1
  521327
(4) 1,
L1
   322301
(2) 3,
L1
     
    B1202 585301
(4) 1,
L1
 529209
(4) 1,
L1
  529317
(4) 1,
L1

(223) ,
BOOKING
 203401
(3) 12,
L1
    
    B1203 526208
(4) 1,
L1
 528413
(3) 1,
L1
  303436
(3) 1,
L1
 105102
(4) 1,
L1
   525201
(3) 1,
L1
  
   528402
(3) 1,
L1
          
    B1204   530324
(4) 1,
L1
  524512
(3) 1,
L1

(541) ,
BOOKING
 203401
(3) 5,
L1
    
      524571
(4) 1,
L1
       
    B1205 526416
(4) 1,
L1
 601102
(2) 1,
L1
  102101
(3) 1,
L1
  551261
(8) 2,
L1
   
    B1206   104101
(4) 3,
L1
  523312
(4) 1,
L1

(17131) ,
BOOKING
 203401
(3) 4,
L1
    
    B1207   536424
(4) 1,
L1
  529429
(4) 1,
L1
       
    B1208   524206
(2) 1,
L1
  235105
(3) 1,
L1
  จัดติวรายวิชา522262 PROBABILITY AND STATISTICS ผู้ขอใช้ห้องอาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์ เจริญธรรม
(7121) ,
BOOKING
 
   524202
(4) 1,
L1
          
    B1209 537301
(3) 1,
L1
  104175
(3) 1,
L1
 
(17131) ,
BOOKING
   526303
(3) 1,
L1
  
 537313
(4) 1,
L1
        526303
(3) 1,
L1
  
    B1210 530315
(4) 1,
L1
 525305
(4) 2,
L1
  617337
(3) 2,
L1
 พบนักศึกษาในที่ปรึกษา ป.ตรี
(10086) ,
BOOKING
 535444
(4) 1,
L1
 
      617337
(3) 3,
L1
    535402
(4) 1,
L1
 
      617337
(3) 4,
L1
    535401
(1) 1,
L1
   
      617337
(3) 1,
L1
    540454
(4) 1,
L1
 
    B1211 533241
(4) 1,
L1
 524311
(4) 1,
L1
  525213
(3) 2,
L1
 524202
(4) 1,
L1
 สอบย่อย 534303 วิศวกรรมการเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
  
   524314
(3) 1,
L1
  525213
(3) 1,
L1
       
      525213
(3) 3,
L1
       
    B1212 525305
(4) 1,
L1
 527211
(4) 1,
L1
  536210
(3) 3,
L1
 535334
(2) 2,
L1
 สอบย่อย 534303 วิศวกรรมการเจาะ อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก
(18491) ,
BOOKING
  
      536210
(3) 1,
L1
       
    B1213 531212
(4) 1,
L1
 530312
(4) 1,
L1
  532322
(4) 1,
L1
   531352
(3) 1,
L1
  
   530312
(3) 1,
L1
          
    B1214  104103
(3) 1,
L1
 532313
(4) 1,
L1
  303433
(3) 1,
L1
 202202
(3) 2,
L1
   
    B1215 214321
(3) 3,
L1
 534302
(4) 1,
L1
  202373
(2) 1,
L1
 532201
(3) 1,
L1
    
 204359
(3) 1,
L1
            
 214321
(3) 1,
L1
            
 214321
(3) 2,
L1
            
    B3101 102111
(4) 4,
L1
 104101
(4) 1,
L1
  204235
(4) 1,
L1
 531101
(4) 1,
L1
 525477
(4) 1,
L1
   
      214202
(3) 1,
L1
   536408
(4) 1,
L1
   
      214202
(3) 2,
L1
   537476
(4) 1,
L1
   
      214202
(3) 5,
L1
   537471
(4) 1,
L1
   
      214202
(3) 4,
L1
       
      214202
(3) 3,
L1
       
    B3102 102111
(4) 1,
L1
 102111
(4) 2,
L1
 527213
(4) 1,
L1
 105101
(4) 3,
L1
 104101
(4) 2,
L1
     
    B3103 102115
(4) 1,
L1
 109201
(4) 1,
L1
  105101
(4) 2,
L1
   
(8841) ,
BOOKING
  
    B3104 530201
(4) 7,
L1
 530201
(4) 3,
L1
  105101
(4) 1,
L1
  
(16451) ,
BOOKING
  
    B4101 202108
(2) 1,
L1
 103101
(4) 4,
L1
  202108
(2) 2,
L1
 103001
(4) 1,
L1
     
   103101
(4) 5,
L1
          
   103101
(4) 2,
L1
          
   103101
(4) 1,
L1
          
   103101
(4) 6,
L1
          
   103101
(4) 3,
L1
          
    GRADROOM2   574526
(4) 1,
L2
  205602
(4) 1,
L3
     
    Lab_Com1 213203
(3) 1,
L1
 213203
(3) 45,
L1
 213101
(3) 1,
L1
 213203
(3) 9,
L1
    213203
(3) 37,
L1
 202109
(1) 1,
L1
 202109
(1) 13,
L1
  
    Lab_Com2 213203
(3) 2,
L1
 213203
(3) 46,
L1
 213101
(3) 2,
L1
 213203
(3) 10,
L1
    213203
(3) 38,
L1
 202109
(1) 2,
L1
 202109
(1) 14,
L1
  
    Lab_Com3 213203
(3) 3,
L1
   213203
(3) 11,
L1
     202109
(1) 3,
L1
 202109
(1) 15,
L1
  
    Lab_Com4   213101
(3) 3,
L1
 213203
(3) 12,
L1
 114353
(3) 1,
L1
  202109
(1) 4,
L1
 202109
(1) 16,
L1
  
    SEMINAR1      574528
(4) 1,
L2
       
    SEMINAR2 104331
(4) 1,
L1
 105211
(4) 1,
L1
  105601
(4) 1,
L2
       
      105601
(4) 2,
L1
       
    SEMINAR3 533441
(4) 1,
L1
 533426
(4) 1,
L1
  233611
(4) 1,
L3
     
    SEMINAR4 582321
(4) 1,
L1
 532435
(4) 1,
L1
  576602
(4) 1,
L2
 521332
(4) 1,
L1
     
    SEMINAR5   527314
(4) 1,
L1
  313481
(1) 1,
L1
 525631
(4) 1,
L2
     
อังคาร    B1112    322327
(2) 1,
L1
  213305
(3) 6,
L1
   203431
(3) 2,
L1
    
    B1113 213203
(3) 21,
L1
 213101
(3) 13,
L1
  533261
(4) 1,
L1
 529200
(4) 1,
L1
     
    B1114  325351
(4) 1,
L1
 203431
(3) 3,
L1
 213305
(3) 7,
L1
 521312
(4) 1,
L1
 203421
(3) 1,
L1
    
    B1115 213203
(3) 23,
L1
 527311
(4) 2,
L1
  213101
(3) 26,
L1
 529200
(4) 2,
L1
   551207
(4) 1,
L1
 
 213203
(3) 24,
L1
            
    B1116  114100
(2) 7,
L1
 521361
(2) 1,
L1
  213305
(3) 8,
L1
       
    B1117   521327
(4) 1,
L1
  213101
(3) 31,
L1
 537204
(2) 1,
L1
 203401
(3) 17,
L1
    
    B1118  323321
(3) 1,
L1
  213305
(3) 12,
L1
 213305
(3) 9,
L1
 203401
(3) 10,
L1
    
  313422
(3) 1,
L1
          
    B1119 531301
(3) 1,
L1
 528445
(3) 1,
L1
  213101
(3) 32,
L1

(18491) ,
BOOKING
 203401
(3) 18,
L1
    
    B1120  235377
(3) 1,
L1
  235104
(4) 1,
L1
 213305
(3) 10,
L1
 203401
(3) 9,
L1
    
    B1121 522269
(4) 1,
L1
 322341
(2) 1,
L1
  213101
(3) 33,
L1
 524621
(4) 1,
L2
 
(21233) ,
BOOKING
  
 522269
(4) 2,
L1
 322341
(2) 2,
L1
          
    B1122 (Active L) 526212
(3) 1,
L1
 526409
(4) 1,
L1
  204362
(3) 1,
L1
     
      214361
(3) 1,
L1
     
    B1123 536405
(4) 1,
L1
 105101
(4) 8,
L1
  525307
(4) 2,
L1
 524593
(3) 1,
L1
     
 536407
(4) 1,
L1
            
 525473
(4) 1,
L1
            
    B1125 528316
(3) 1,
L1
 523275
(4) 1,
L1
  213102
(3) 2,
L1

(6185) ,
BOOKING
 
(21233) ,
BOOKING
  
 528303
(3) 1,
L1
            
    B1127   539306
(4) 1,
L1
  524341
(4) 1,
L1
 533422
(4) 1,
L1
   530317
(4) 2,
L1
    B1128 (SmartCR)   538420
(4) 1,
L1
  531209
(3) 1,
L1
 532435
(4) 1,
L1
     
      531218
(3) 1,
L1
       
    B1129  323441
(3) 1,
L1
 203411
(3) 3,
L1
 215358
(3) 1,
L1
  203411
(3) 2,
L1
    
      235356
(3) 1,
L1
      
    B1130 582312
(3) 1,
L1
 521338
(3) 1,
L1
   102105
(3) 2,
L1
      
    B1131  102642
(3) 1,
L2
 532434
(4) 1,
L1

() ,
BOOKING
 540307
(2) 1,
L1
     
      535415
(2) 1,
L1
     
      535306
(2) 1,
L1
     
    B1132   526410
(3) 1,
L1
  102241
(3) 1,
L1
  
(16272) ,
BOOKING
    
    B1133 528439
(3) 1,
L1
 576602
(4) 1,
L2
  105317
(4) 1,
L1
       
    B1134  114343
(3) 1,
L1
  203325
(3) 3,
L1
  203401
(3) 8,
L1
    
    B1135   525462
(4) 1,
L1
  523301
(2) 1,
L1
 523351
(4) 2,
L1
     
    B1136(Active L)   585302
(4) 1,
L1
  573654
(4) 1,
L2
       
    B1137   105261
(4) 1,
L1
  576601
(4) 1,
L2
 102211
(3) 1,
L1
      
    B1138 105105
(2) 1,
L1
 523101
(2) 1,
L1
   530351
(4) 1,
L1
 526201
(4) 1,
L1
     
   523101
(2) 2,
L1
           
    B1139 105104
(4) 1,
L1
 529436
(4) 1,
L1
  521311
(4) 1,
L1
 524451
(4) 1,
L1
 524432
(4) 1,
L1
   
   529306
(4) 1,
L1
          
    B1140
() ,
BOOKING
 526306
(4) 1,
L1
  530200
(1) 1,
L1
 535202
(2) 1,
L1
  
    B1141 526204
(4) 1,
L1
 529306
(4) 2,
L1
  530464
(5) 1,
L1
  203401
(3) 20,
L1
    
 526204
(4) 1,
L1
 529436
(4) 2,
L1
          
    B1201   103611
(4) 1,
L2
  900008
(0) 1,
L3
      
    B1202   530463
(4) 1,
L1
 203401
(3) 3,
L1
 529429
(4) 1,
L1
 213305
(3) 11,
L1
 203401
(3) 7,
L1
    
    B1203  204209
(3) 1,
L1
 203401
(3) 19,
L1
 303436
(3) 1,
L1
      
  235102
(3) 1,
L1
          
    B1204 530331
(4) 1,
L1
 539203
(4) 1,
L1
 203401
(3) 2,
L1
 211121
(3) 1,
L1
  203401
(3) 6,
L1
    
    B1205  235102
(3) 2,
L1
  214341
(3) 1,
L1
 525313
(4) 1,
L1
    
    B1206  235322
(3) 1,
L1
 203401
(3) 1,
L1
 322327
(2) 1,
L1
      
    B1207 103101
(4) 7,
L1
 214327
(3) 1,
L1
  204331
(3) 1,
L1
      
   204342
(3) 1,
L1
  214322
(3) 1,
L1
      
    B1208 539212
(4) 1,
L1
 530318
(5) 1,
L1
  533221
(4) 1,
L1
  303433
(3) 1,
L1
    
    B1209 525203
(4) 1,
L1
 102105
(3) 1,
L1
  525101
(2) 4,
L1
   524204
(3) 1,
L1
  
    B1210  523371
(4) 1,
L1

() ,
BOOKING
 525101
(2) 3,
L1
สอบนอกตารางรายวิชา 528211 และรายวิชา 528304
(1384) ,
BOOKING
  
  523371
(4) 2,
L1
          
  523371
(4) 3,
L1
          
  523371
(4) 4,
L1
          
    B1211  235352
(3) 1,
L1
  525101
(2) 2,
L1
     
    B1212  235207
(3) 1,
L1
  525101
(2) 1,
L1
     
    B1213 104108
(4) 1,
L1
 524431
(4) 1,
L1
  525101
(2) 7,
L1
   531212
(4) 1,
L1
 
   524431
(4) 1,
L1
          
    B1214 529292
(4) 1,
L1
 105101
(4) 10,
L1
  525101
(2) 5,
L1
 
(6185) ,
BOOKING
 529297
(4) 1,
L1
            
    B1215  202211
(3) 1,
L1
  525101
(2) 6,
L1
 532212
(1) 1,
L1
  
    B3101  214201
(4) 3,
L1
  214203
(3) 1,
L1
 202212
(3) 1,
L1
   
  214201
(4) 4,
L1
  204225
(3) 1,
L1
      
  214201
(4) 1,
L1
          
  214201
(4) 5,
L1
          
  214201
(4) 2,
L1
          
    B3102 530201
(4) 2,
L1
 105101
(4) 5,
L1
    103102
(4) 1,
L1
     
    B3103 801101
(3) 1,
L1
   601112
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
     
    B3104 530201
(4) 1,
L1
 105101
(4) 4,
L1
  525304
(4) 1,
L1
 525308
(4) 1,
L1
 103103
(3) 1,
L1
   
    B4101  202202
(3) 1,
L1
 523201
(2) 1,
L1
 202201
(3) 1,
L1
  202108
(2) 3,
L1
   
     523201
(2) 10,
L1
         
     523201
(2) 11,
L1
         
     523201
(2) 12,
L1
         
     523201
(2) 13,
L1
         
     523201
(2) 14,
L1
         
     523201
(2) 15,
L1
         
     523201
(2) 16,
L1
         
     523201
(2) 17,
L1
         
     523201
(2) 18,
L1
         
     523201
(2) 19,
L1
         
     523201
(2) 2,
L1
         
     523201
(2) 20,
L1
         
     523201
(2) 3,
L1
         
     523201
(2) 4,
L1
         
     523201
(2) 5,
L1
         
     523201
(2) 6,
L1
         
     523201
(2) 9,
L1
         
    GRADROOM2  313441
(3) 1,
L1
  571716
(3) 1,
L2
      
    Lab_Com1 213204
(3) 25,
L1
   213101
(3) 21,
L1
  213101
(3) 27,
L1
  213101
(3) 5,
L1
 202109
(1) 26,
L1
 202109
(1) 39,
L1
  
    Lab_Com2 213204
(3) 26,
L1
 213203
(3) 28,
L1
  213101
(3) 22,
L1
    213101
(3) 6,
L1
 202109
(1) 27,
L1
 202109
(1) 40,
L1
  
    Lab_Com3 213101
(3) 39,
L1
   213101
(3) 23,
L1
     202109
(1) 28,
L1
 202109
(1) 41,
L1
  
    Lab_Com4 213101
(3) 40,
L1
        202109
(1) 29,
L1
 202109
(1) 42,
L1
  
    SEMINAR1 574523
(4) 1,
L2
 541445
(4) 1,
L1
  585303
(4) 1,
L1
 205603
(4) 1,
L3
     
    SEMINAR2 105614
(4) 1,
L2
 104335
(2) 1,
L1
  105613
(4) 1,
L2
 533426
(4) 2,
L1
     
    SEMINAR3   536301
(4) 1,
L1
  538316
(4) 1,
L1
       
   536427
(4) 1,
L1
          
    SEMINAR4 574526
(4) 1,
L2
 102325
(3) 1,
L1
     105215
(4) 1,
L1
     
    SEMINAR5  233644
(3) 1,
L3
  524622
(4) 1,
L2
 585303
(4) 1,
L1
     
พุธ    B1112 213305
(3) 13,
L1
  213305
(3) 1,
L1
  213305
(3) 16,
L1
  203461
(3) 1,
L1
    
    B1113 213101
(3) 9,
L1
 213101
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
 213203
(3) 48,
L1
 213203
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
    
      213203
(3) 47,
L1
 213203
(3) 2,
L1
     
    B1114 213305
(3) 14,
L1
 528304
(3) 1,
L1
 203431
(3) 3,
L1
 213305
(3) 17,
L1
  203431
(3) 1,
L1
    
    B1115 213101
(3) 10,
L1
 213101
(3) 2,
L1
  103104
(3) 2,
L1
 213203
(3) 3,
L1

() ,
BOOKING
    
    B1116 213305
(3) 15,
L1
 322315
(2) 1,
L1
 213305
(3) 3,
L1
  312354
(2) 1,
L1
  
() ,
BOOKING
    
      322354
(2) 1,
L1
       
    B1117 213101
(3) 11,
L1
 213101
(3) 3,
L1
  105233
(4) 1,
L1
 537204
(2) 1,
L1
 538205
(3) 1,
L1
  
    B1118 523472
(4) 1,
L1
 325213
(2) 1,
L1
  582315
(4) 1,
L1
  
() ,
BOOKING
    
    B1119 582201
(4) 1,
L1
 530464
(5) 1,
L1
  235326
(3) 1,
L1
  531218
(3) 1,
L1
   
          531209
(3) 1,
L1
   
    B1120 103105
(4) 4,
L1
 533261
(4) 3,
L1
  235363
(3) 1,
L1
      
    B1121   521419
(3) 1,
L1
  574509
(3) 1,
L2
     535333
(2) 1,
L1
   
   521213
(3) 1,
L1
          
    B1122 (Active L)  526212
(3) 1,
L1
 202331
(2) 2,
L1
  582202
(4) 1,
L1
 105316
(4) 1,
L1

() ,
BOOKING
 เพื่อการเรียนชดเชย
(434) ,
BOOKING
    B1123 521341
(4) 1,
L1
 528311
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
  900010
(0) 1,
L3
  203401
(3) 14,
L1
 
() ,
BOOKING
   528206
(3) 1,
L1
           
    B1125 526416
(4) 1,
L1
 533328
(4) 1,
L1
  530444
(4) 1,
L1
 203401
(3) 15,
L1
    
    B1127 523275
(4) 2,
L1
 527311
(4) 1,
L1
  527426
(4) 1,
L1
 523414
(4) 1,
L1
 203401
(3) 16,
L1
    
    B1128 (SmartCR) 529412
(4) 1,
L1
 536422
(4) 1,
L1
  573635
(4) 1,
L2
 
(10270) ,
BOOKING
    
    B1129 322322
(2) 1,
L1
 235359
(3) 1,
L1
 203411
(3) 3,
L1
 213305
(3) 18,
L1
  203411
(3) 1,
L1
    
    B1130   109201
(4) 2,
L1
  204647
(3) 1,
L2
      
    B1131 528214
(4) 1,
L1
 526210
(4) 1,
L1

() ,
BOOKING
 323443
(3) 1,
L1
       
   526210
(4) 1,
L1
          
    B1132 533441
(4) 1,
L1
 102241
(3) 1,
L1
  521483
(4) 1,
L1
         
     521413
(2) 1,
L1
         
    B1133  235327
(3) 1,
L1
  102223
(4) 1,
L1
       
    B1134 529433
(4) 1,
L1
 533426
(4) 1,
L1
      203401
(3) 13,
L1
    
    B1135 529307
(4) 1,
L1
 529300
(4) 1,
L1
  105101
(4) 9,
L1
 523416
(4) 1,
L1
 551210
(4) 1,
L1
 
   529300
(4) 1,
L1
          
    B1136(Active L) 582321
(4) 1,
L1
 105703
(4) 2,
L1
    
(10270) ,
BOOKING
  
   105703
(4) 1,
L2
          
    B1137 524322
(4) 1,
L1
 576601
(4) 1,
L2
 
() ,
BOOKING
 524322
(4) 1,
L1
     
    B1138 530314
(4) 1,
L1
 529300
(4) 2,
L1
  523313
(4) 1,
L1
 
(6185) ,
BOOKING
  524432
(4) 1,
L1
 
   529300
(4) 2,
L1
          
    B1139 571758
(3) 1,
L2
 524483
(1) 1,
L1
   203431
(3) 4,
L1
 105102
(4) 1,
L1
     
    B1140 528437
(3) 1,
L1
 523301
(2) 2,
L1
  537403
(3) 1,
L1

(21233) ,
BOOKING
    
      537402
(4) 1,
L1
      
    B1141 536302
(4) 1,
L1
 521315
(4) 1,
L1
  105103
(4) 1,
L1
 521352
(4) 1,
L1

(8942) ,
BOOKING
  
   521342
(4) 1,
L1
    521221
(4) 1,
L1
     
    B1201 526407
(3) 1,
L1
 103113
(3) 1,
L1
  535601
(4) 1,
L2
 524729
(3) 1,
L2
     
    B1202 585301
(4) 1,
L1
 523312
(4) 1,
L1
 203401
(3) 3,
L1
 529317
(4) 1,
L1
   203401
(3) 12,
L1
    
    B1203 527305
(4) 1,
L1
 103001
(4) 2,
L1
 203401
(3) 19,
L1
 528404
(4) 1,
L1
      
    B1204  211122
(3) 1,
L1
 203401
(3) 2,
L1
 335342
(3) 1,
L1
   203401
(3) 5,
L1
    
    B1205 527435
(4) 1,
L1
 523351
(4) 1,
L1
 
(17131) ,
BOOKING
 525307
(4) 2,
L1
 551261
(8) 2,
L1
  
    B1206   104101
(4) 3,
L1
 203401
(3) 1,
L1

(17131) ,
BOOKING
   203401
(3) 4,
L1
    
    B1207  204363
(3) 1,
L1
  582314
(4) 1,
L1

(17273) ,
BOOKING
  
  214366
(3) 1,
L1
          
    B1208
(5062) ,
BOOKING
 525305
(4) 2,
L1
  235111
(2) 1,
L1
  105101
(4) 8,
L1
   
    B1209 104175
(3) 1,
L1
 522262
(4) 1,
L1
  522262
(4) 1,
L1
  312482
(1) 1,
L1

(17273) ,
BOOKING
  
         322482
(1) 1,
L1
     
    B1210 537313
(4) 1,
L1
 529201
(4) 5,
L1
  533221
(4) 1,
L1
 533425
(2) 1,
L1
     
    B1211 533241
(4) 1,
L1
 529201
(4) 4,
L1
  202175
(2) 1,
L1
       
    B1212 525305
(4) 1,
L1
 529201
(4) 3,
L1
  527211
(4) 1,
L1
 535334
(2) 2,
L1
     
    B1213 530442
(4) 1,
L1
 529201
(4) 2,
L1
  532322
(4) 1,
L1
   551152
(4) 2,
L1
   
    B1214  104103
(3) 1,
L1
 532313
(4) 1,
L1
  529421
(3) 1,
L1
  105101
(4) 10,
L1
   
    B1215 530315
(4) 1,
L1
 529201
(4) 1,
L1
  531402
(4) 1,
L1
    สอนเพิ่มเติม Drilling Engineering อ.ดร.เชษฐษ ชุ่มกระโทก
(18491) ,
BOOKING
 
    B3101 102111
(4) 4,
L1
 530201
(4) 5,
L1
  530202
(4) 1,
L1
 531101
(4) 1,
L1
 105101
(4) 7,
L1
 
(20451) ,
BOOKING
    B3102   102111
(4) 2,
L1
 527213
(4) 1,
L1
 105101
(4) 3,
L1
 104101
(4) 2,
L1
 105101
(4) 6,
L1
   
    B3103 530211
(4) 1,
L1
 109201
(4) 1,
L1
  105101
(4) 2,
L1
 103102
(4) 1,
L1
 105101
(4) 5,
L1
   
    B3104 530201
(4) 7,
L1
 533261
(4) 2,
L1
  105101
(4) 1,
L1
 525204
(4) 1,
L1
 105101
(4) 4,
L1
   
    B4101 103105
(4) 1,
L1
 103101
(4) 4,
L1
  202324
(2) 1,
L1
 202181
(2) 1,
L1
     
 103105
(4) 2,
L1
 103101
(4) 3,
L1
          
 103105
(4) 3,
L1
 103101
(4) 6,
L1
          
   103101
(4) 5,
L1
          
   103101
(4) 2,
L1
          
   103101
(4) 1,
L1
          
    GRADROOM2   537302
(3) 1,
L1
 576751
(4) 1,
L2
 541444
(4) 1,
L1
     
    Lab_Com1 213203
(3) 29,
L1
 213203
(3) 5,
L1
 213204
(3) 13,
L1
 213101
(3) 29,
L1
  213203
(3) 13,
L1
 213204
(3) 17,
L1
 213101
(3) 37,
L1
 202109
(1) 51,
L1
 202109
(1) 64,
L1
  
    Lab_Com2 213203
(3) 30,
L1
 213203
(3) 6,
L1
 213204
(3) 14,
L1
 213101
(3) 30,
L1
  213203
(3) 14,
L1
 213204
(3) 18,
L1
  202109
(1) 52,
L1
 202109
(1) 65,
L1
  
    Lab_Com3  213203
(3) 7,
L1
 213204
(3) 15,
L1
   213203
(3) 15,
L1
 213204
(3) 19,
L1
 213204
(3) 5,
L1
 202109
(1) 53,
L1
 202109
(1) 66,
L1
  
    Lab_Com4 213203
(3) 32,
L1
  213204
(3) 16,
L1
   213203
(3) 16,
L1
 213204
(3) 20,
L1
 213204
(3) 6,
L1
 202109
(1) 54,
L1
 202109
(1) 67,
L1
  
    SEMINAR1  233601
(3) 1,
L3
    205603
(4) 1,
L3
     
    SEMINAR2 104331
(4) 1,
L1
 105211
(4) 1,
L1
  105601
(4) 1,
L2
    535404
(2) 2,
L1
 
      105601
(4) 2,
L1
       
    SEMINAR3   530324
(4) 1,
L1
  332571
(3) 1,
L2
      
    SEMINAR4   526406
(3) 1,
L1
  526413
(3) 1,
L1
 526406
(3) 1,
L1
      
    SEMINAR5   526409
(4) 1,
L1
  313443
(3) 1,
L1
       
พฤหัสบดี    B1112 213305
(3) 6,
L1
 322301
(2) 6,
L1
  533328
(4) 1,
L1
 213305
(3) 4,
L1
  203431
(3) 2,
L1
    
    B1113   213101
(3) 21,
L1
  533261
(4) 1,
L1
 213101
(3) 5,
L1
  322481
(3) 1,
L1
   
    B1114 213305
(3) 7,
L1
 322301
(2) 7,
L1
 203431
(3) 3,
L1
 521312
(4) 1,
L1
 213305
(3) 5,
L1
  203421
(3) 1,
L1
    
  312301
(2) 7,
L1
          
    B1115 213204
(3) 11,
L1
 213101
(3) 22,
L1
  524311
(4) 1,
L1
 213101
(3) 6,
L1
     
 213204
(3) 12,
L1
    524314
(3) 1,
L1
       
    B1116 213305
(3) 8,
L1
 322301
(2) 8,
L1
  235371
(3) 1,
L1
  572601
(1) 1,
L2
  
    B1117 213203
(3) 38,
L1
 213101
(3) 23,
L1
  213102
(3) 1,
L1

(17131) ,
BOOKING
 203401
(3) 17,
L1
    
 213203
(3) 37,
L1
            
    B1118 533372
(4) 1,
L1
 
(17131) ,
BOOKING
 213305
(3) 9,
L1
  203401
(3) 10,
L1
    
    B1119 531301
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
 538310
(4) 1,
L1
  538418
(4) 5,
L1
 
() ,
BOOKING
    
      538418
(4) 3,
L1
      
      538418
(4) 2,
L1
      
      538418
(4) 1,
L1
      
      538418
(4) 4,
L1
      
    B1120  322301
(2) 10,
L1
  527309
(4) 1,
L1
 213305
(3) 10,
L1
  203401
(3) 9,
L1
    
    B1121   213203
(3) 9,
L1
  213203
(3) 28,
L1
 213101
(3) 39,
L1
 540360
(3) 1,
L1
   213203
(3) 10,
L1
      540460
(3) 1,
L1
          540260
(3) 1,
L1
    B1122 (Active L)  322301
(2) 5,
L1
  535405
(1) 1,
L1
 529202
(3) 1,
L1
    
      535323
(1) 1,
L1
 529211
(4) 1,
L1
    
    B1123   213203
(3) 11,
L1
  213203
(3) 45,
L1
 213101
(3) 40,
L1
  524593
(3) 1,
L1
   
   213203
(3) 12,
L1
  213203
(3) 46,
L1
       
    B1125 528303
(3) 1,
L1
  213204
(3) 25,
L1
  525313
(4) 1,
L1
 213101
(3) 41,
L1
 203401
(3) 18,
L1
    
 528316
(3) 1,
L1
  213204
(3) 26,
L1
          
    B1127 523275
(4) 2,
L1
 535310
(2) 2,
L1
  202175
(2) 2,
L1
 213101
(3) 42,
L1
     
   535412
(2) 3,
L1
          
   525481
(2) 2,
L1
          
    B1128 (SmartCR)  322301
(2) 4,
L1
  537465
(1) 1,
L1
 532421
(1) 2,
L1
   
    B1129 536407
(4) 1,
L1
 539306
(4) 1,
L1
 203411
(3) 3,
L1
 523455
(4) 1,
L1
  203411
(3) 2,
L1
    
 525473
(4) 1,
L1
    523455
(4) 1,
L1
      
 536405
(4) 1,
L1
            
    B1130
() ,
BOOKING
 528445
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
 525208
(3) 1,
L1
  521331
(4) 1,
L1
       
 526413
(3) 1,
L1
             
    B1131  102642
(3) 1,
L2
 532434
(4) 1,
L1

() ,
BOOKING
 522331
(4) 1,
L1
     
    B1132  322301
(2) 3,
L1
  104211
(4) 1,
L1
       
    B1133  526410
(3) 1,
L1
 102223
(4) 1,
L1
  105317
(4) 1,
L1
      
    B1134 529433
(4) 1,
L1
 523414
(4) 1,
L1
  214367
(3) 1,
L1
  203401
(3) 8,
L1
    
    B1135  114100
(2) 5,
L1
 325473
(3) 1,
L1
  537200
(1) 1,
L1
 523351
(4) 2,
L1
    
    B1136(Active L)  322301
(2) 9,
L1
  332572
(3) 1,
L2
      
    B1137 104211
(4) 1,
L1
 105261
(4) 1,
L1
 524482
(3) 1,
L1
 524451
(4) 1,
L1
      
    B1138  114100
(2) 6,
L1
 529201
(4) 3,
L1
  111205
(3) 1,
L1
      
    B1139 105104
(4) 1,
L1
 529306
(4) 1,
L1
  534300
(3) 3,
L1
 105102
(4) 1,
L1
     
   529436
(4) 1,
L1
  534300
(3) 2,
L1
       
      534300
(3) 1,
L1
       
    B1140 526208
(4) 1,
L1
 529201
(4) 5,
L1
 
() ,
BOOKING
  535202
(2) 2,
L1
  
    B1141   529436
(4) 2,
L1
  528401
(4) 1,
L1
  203401
(3) 20,
L1
    
   529306
(4) 2,
L1
          
    B1201  322301
(2) 2,
L1
  575851
(4) 1,
L2
     
    B1202 529209
(4) 1,
L1
 523416
(4) 1,
L1
 203401
(3) 3,
L1
 521432
(3) 1,
L1
 213305
(3) 11,
L1
  203401
(3) 7,
L1
    
    B1203
() ,
BOOKING
 528413
(3) 1,
L1
 529201
(4) 1,
L1
 203401
(3) 19,
L1
 531322
(3) 1,
L1
ประชุมผู้สอนรายวิชา 525301 Mechanical Drawing
(3618) ,
BOOKING
    
  528402
(3) 1,
L1
    531378
(3) 1,
L1
      
    B1204   539203
(4) 1,
L1
 203401
(3) 2,
L1
 235323
(3) 1,
L1
  203401
(3) 6,
L1
    
    B1205  204221
(3) 1,
L1
  114481
(1) 1,
L1
      
  214346
(3) 1,
L1
          
    B1206 530331
(4) 1,
L1
 530463
(4) 1,
L1
 203401
(3) 1,
L1
 582200
(1) 1,
L1
      
    B1207  224221
(3) 1,
L1
  103101
(4) 7,
L1
     
  204237
(3) 1,
L1
          
    B1208 539212
(4) 1,
L1
 530318
(5) 1,
L1
  535200
(1) 1,
L1
 102107
(2) 1,
L1
      
    B1209 530317
(4) 1,
L1
 105101
(4) 7,
L1
  526303
(3) 1,
L1
 524204
(3) 1,
L1
     
      526303
(3) 1,
L1
       
    B1210 102105
(3) 1,
L1
 235203
(3) 1,
L1
  525101
(2) 10,
L1
     
    B1211 525203
(4) 1,
L1
 529201
(4) 4,
L1
  525101
(2) 9,
L1
     
    B1212 525307
(4) 1,
L1
 534301
(4) 2,
L1
 525101
(2) 8,
L1
     
   534301
(4) 3,
L1
         
   534301
(4) 1,
L1
         
    B1213 104108
(4) 1,
L1
 529201
(4) 2,
L1
  235202
(4) 1,
L1
 551152
(4) 2,
L1
   
    B1214 529297
(4) 1,
L1
 105101
(4) 10,
L1
  103101
(4) 1,
L1
 533423
(1) 1,
L1
      
 529292
(4) 1,
L1
            
    B1215 524431
(4) 1,
L1
 105101
(4) 8,
L1
  103101
(4) 1,
L1
 527302
(4) 1,
L1
  
(18491) ,
BOOKING
 
 524431
(4) 1,
L1
            
    B3101 103105
(4) 1,
L1
 214204
(3) 1,
L1
  204103
(3) 1,
L1

(17131) ,
BOOKING
 
(16671) ,
BOOKING
 
   214204
(3) 4,
L1
  214102
(3) 1,
L1
      
   214204
(3) 3,
L1
          
   214204
(3) 2,
L1
          
    B3102 102111
(4) 1,
L1
 สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
  523271
(4) 1,
L1
 103102
(4) 1,
L1
  
(16292) ,
BOOKING
 
    B3103 102115
(4) 1,
L1
 105101
(4) 5,
L1
  103101
(4) 2,
L1
       
    B3104 530201
(4) 1,
L1
 105101
(4) 4,
L1
  103105
(4) 2,
L1
 103105
(4) 3,
L1
     
    B4101 530321
(4) 1,
L1
 530201
(4) 5,
L1
  202203
(3) 1,
L1
 526490
(1) 1,
L1
    
         532490
(1) 1,
L1
    
         524490
(1) 1,
L1
    
         528490
(1) 1,
L1
    
         538490
(1) 1,
L1
    
         521490
(1) 1,
L1
    
         536490
(1) 1,
L1
    
         313490
(1) 1,
L1
    
         537490
(1) 1,
L1
    
         312490
(1) 1,
L1
    
         617490
(1) 1,
L1
    
         618490
(1) 1,
L1
    
         204490
(1) 1,
L1
    
         114490
(1) 1,
L1
    
         315490
(1) 1,
L1
    
         530490
(1) 1,
L1
    
         522490
(1) 1,
L1
    
         533490
(1) 1,
L1
    
         525490
(1) 1,
L1
    
         535495
(1) 1,
L1
    
         528495
(1) 1,
L1
    
         532495
(1) 1,
L1
    
         521495
(1) 1,
L1
    
         524495
(1) 1,
L1
    
         551490
(1) 1,
L1
    
         103391
(1) 1,
L1
    
         325490
(1) 1,
L1
    
         540490
(1) 1,
L1
    
         539490
(1) 1,
L1
    
         541490
(1) 1,
L1
    
         235391
(1) 1,
L1
    
         323490
(1) 1,
L1
    
         538495
(1) 1,
L1
    
         537495
(1) 1,
L1
    
         536495
(1) 1,
L1
    
         529490
(1) 1,
L1
    
         527490
(1) 1,
L1
    
         531490
(1) 1,
L1
    
         523490
(1) 1,
L1
    
         534490
(1) 1,
L1
    
         535490
(1) 1,
L1
    
    GRADROOM2 535601
(4) 1,
L2
 585302
(4) 1,
L1
  204513
(3) 1,
L2
 541444
(4) 1,
L1
    
    Lab_Com1 213203
(3) 21,
L1
  213101
(3) 13,
L1
 213204
(3) 21,
L1
  213101
(3) 9,
L1
   523201
(2) 1,
L1
 523201
(2) 13,
L1
    Lab_Com2  213101
(3) 26,
L1
  213204
(3) 22,
L1
  213101
(3) 10,
L1
   523201
(2) 2,
L1
 523201
(2) 14,
L1
    Lab_Com3 213203
(3) 23,
L1
   213204
(3) 23,
L1
  213101
(3) 11,
L1
   523201
(2) 3,
L1
 523201
(2) 15,
L1
    Lab_Com4 213203
(3) 24,
L1
   213204
(3) 24,
L1
     523201
(2) 4,
L1
 523201
(2) 16,
L1
    SEMINAR1   541445
(4) 1,
L1
          
    SEMINAR2 105614
(4) 1,
L2
 582318
(5) 1,
L1
  105613
(4) 1,
L2
  572600
(2) 1,
L2
  
    SEMINAR3   108201
(4) 1,
L1
  585201
(2) 1,
L1
     
    SEMINAR4 102325
(3) 1,
L1
  536301
(4) 1,
L1
  526408
(3) 1,
L1
  551141
(1) 1,
L1
 
   536427
(4) 1,
L1
          
    SEMINAR5  322301
(2) 1,
L1
  524622
(4) 1,
L2
 525631
(4) 1,
L2
 551473
(4) 1,
L1
 
ศุกร์    B1112
() ,
BOOKING
 583100
(2) 1,
L1
  527426
(4) 1,
L1
       
    B1113 213101
(3) 27,
L1
 213203
(3) 33,
L1
  213101
(3) 17,
L1
  
(3618) ,
BOOKING
   
   213203
(3) 34,
L1
          
    B1114  205307
(3) 1,
L1
  585200
(1) 1,
L1
      
    B1115
(1860) ,
BOOKING
 213203
(3) 36,
L1
  213101
(3) 18,
L1
   551201
(4) 1,
L1
 
   213203
(3) 35,
L1
          
    B1116  
(536) ,
BOOKING
  528314
(2) 1,
L1

(17131) ,
BOOKING
     
      528301
(2) 1,
L1
       
    B1117 213203
(3) 42,
L1
 534200
(4) 1,
L1
  213101
(3) 19,
L1
       
 213203
(3) 41,
L1
            
    B1118      213305
(3) 12,
L1
        
    B1119 213203
(3) 43,
L1
 538301
(4) 1,
L1
  213101
(3) 20,
L1
       
 213203
(3) 44,
L1
            
    B1120 103105
(4) 4,
L1
 524621
(4) 1,
L2
 523472
(4) 1,
L1
 535200
(1) 1,
L1

() ,
BOOKING
    
    B1121 213204
(3) 18,
L1
 325331
(4) 1,
L1
 
(17131) ,
BOOKING
       
 213204
(3) 17,
L1
            
    B1122 (Active L)   105685
(2) 1,
L2
  529211
(4) 1,
L1
       
      529202
(3) 1,
L1
       
    B1123 213204
(3) 19,
L1
 524341
(4) 1,
L1
  213203
(3) 29,
L1
       
 213204
(3) 20,
L1
    213203
(3) 30,
L1
       
    B1125 526204
(4) 1,
L1
 526306
(4) 1,
L1
  213203
(3) 32,
L1
  
() ,
BOOKING
 
 526204
(4) 1,
L1
            
    B1127      213204
(3) 13,
L1
       
      213204
(3) 14,
L1
       
    B1128 (SmartCR)  537466
(4) 1,
L1
  532453
(4) 1,
L1
       
    B1129 525200
(1) 1,
L1
  536240
(1) 2,
L1
      
    B1130  528304
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
   527314
(4) 1,
L1
       
    B1131    
() ,
BOOKING
  
(10270) ,
BOOKING
    
    B1132 528214
(4) 1,
L1
 530464
(5) 1,
L1
          
    B1133 528439
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
    105317
(4) 1,
L1
      
    B1134 104892
(1) 1,
L3
 104891
(1) 1,
L3
 104792
(1) 1,
L2
 104791
(1) 1,
L2
  540415
(2) 1,
L1
     
    B1135 521221
(4) 1,
L1
 529300
(4) 1,
L1
  213204
(3) 15,
L1
       
 521352
(4) 1,
L1
 529300
(4) 1,
L1
  213204
(3) 16,
L1
       
    B1136(Active L) 526407
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
 105703
(4) 2,
L1
   535200
(1) 1,
L1
      
   105703
(4) 1,
L2
          
    B1137 582312
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
 102211
(3) 1,
L1
    
() ,
BOOKING
     
    B1138 105105
(2) 1,
L1
 529300
(4) 2,
L1
 203401
(3) 11,
L1
       
   529300
(4) 2,
L1
          
    B1139 105104
(4) 1,
L1
 521311
(4) 1,
L1
 
(6185) ,
BOOKING
       
    B1140 521432
(3) 1,
L1
 525201
(3) 1,
L1
  537404
(2) 1,
L1
     
    B1141      105103
(4) 1,
L1
       
    B1201  102273
(3) 1,
L1
  575723
(4) 1,
L2
     
    B1202
() ,
BOOKING
 529310
(3) 1,
L1
 538420
(4) 1,
L1
   535200
(1) 1,
L1
      
    B1203     
(17131) ,
BOOKING
       
    B1204 524571
(4) 1,
L1
 335342
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
   535200
(1) 1,
L1
      
  524512
(3) 1,
L1
            
    B1205   527305
(4) 1,
L1
  301111
(1) 2,
L1
 535200
(1) 1,
L1
      
    B1206   571758
(3) 1,
L2
  โครงงานวิศวกรรมการผลิต
(11529) ,
BOOKING
     
    B1207  224201
(3) 1,
L1
  105101
(4) 9,
L1
       
  204206
(3) 1,
L1
          
    B1208  525211
(1) 1,
L1
  534303
(4) 1,
L1
 
(18491) ,
BOOKING
    
    B1209  235201
(4) 1,
L1
 525101
(2) 15,
L1
     
    B1210      525101
(2) 14,
L1
     
    B1211      525101
(2) 13,
L1
     
    B1212   523271
(4) 1,
L1
  525101
(2) 12,
L1
     
    B1213 530442
(4) 1,
L1
 530312
(4) 1,
L1
  525101
(2) 11,
L1
     
   530312
(3) 1,
L1
          
    B1214 538304
(4) 1,
L1
 531403
(4) 1,
L1
  525212
(3) 1,
L1

() ,
BOOKING
     
    B1215 113201
(4) 1,
L1
     
(19778) ,
BOOKING
  
    B3101 527213
(4) 1,
L1
    301111
(1) 1,
L1
 301101
(1) 1,
L1
       
    B3102  214103
(3) 1,
L1
  105101
(4) 3,
L1
       
    B3103 214301
(2) 1,
L1
 533261
(4) 2,
L1
  105101
(4) 2,
L1
    
() ,
BOOKING
 
 204112
(3) 1,
L1
            
    B3104 103101
(4) 6,
L1
    105101
(4) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
    
 103101
(4) 4,
L1
            
    B4101 525304
(4) 1,
L1
 103001
(4) 1,
L1
  103105
(4) 3,
L1
สหกิจศึกษา
() ,
BOOKING
   
      103105
(4) 2,
L1
       
      103105
(4) 1,
L1
       
    GRADROOM2      575610
(4) 1,
L2
     
    Lab_Com1 522360
(3) 1,
L1
  522361
(1) 1,
L1
 522269
(4) 1,
L1
    
    Lab_Com2 522360
(3) 2,
L1
  522361
(1) 2,
L1
 522269
(4) 2,
L1
    
    Lab_Com3 213101
(3) 33,
L1
     525451
(1) 1,
L1
      
    Lab_Com4  213204
(3) 4,
L1
    525206
(2) 11,
L1
     
    SEMINAR1   574528
(4) 1,
L2
          
    SEMINAR2  531201
(3) 1,
L1
    
() ,
BOOKING
     
    SEMINAR3 
() ,
BOOKING
  
(12761) ,
BOOKING
      
    SEMINAR4   105215
(4) 1,
L1
  
(12761) ,
BOOKING
      
    SEMINAR5  585206
(3) 1,
L1
  573654
(4) 1,
L2
       
เสาร์    B1112  สอนเพิ่มเติม 526306
(1391) ,
BOOKING
          
    B1113  551241
(3) 1,
L1
  551241
(3) 3,
L1
      
    B1118 537464
(2) 1,
L1
  537464
(2) 2,
L1
     
    B1122 (Active L)     
(8966) ,
BOOKING
       
    B1123  551758
(6) 1,
L2
  551758
(6) 1,
L2
      
    B1125สอบคัดเลือกพนักงาน
() ,
BOOKING
 
(20452) ,
BOOKING
      
    B1127  552601
(4) 1,
L2
         
    B1128 (SmartCR)      537466
(4) 1,
L1
      
    B1129       552702
(1) 1,
L2
 552606
(4) 1,
L2
  
    B1130 551202
(4) 1,
L1
          
    B1131 541432
(4) 1,
L1
          
    B1132  521411
(1) 1,
L1
          
    B1133 521332
(4) 1,
L1
   
(236) ,
BOOKING
    
    B1135 551151
(4) 6,
L1
          
    B1137      530315
(4) 2,
L1
     
    B1138 551151
(4) 5,
L1
  525469
(3) 1,
L1
     
    B1139 551130
(4) 2,
L1
          
 551151
(4) 4,
L1
          
    B1140  551241
(3) 2,
L1
  551241
(3) 4,
L1
      
    B1203  525468
(3) 1,
L1
 
() ,
BOOKING
      
    B1205          551470
(4) 1,
L1
 
    B1208รวมกลุ่มเรียน
(8966) ,
BOOKING
          
    B1210     
(17273) ,
BOOKING
    
    B1212  
(19778) ,
BOOKING
          
    B1213 551261
(8) 2,
L1
          
 551261
(8) 1,
L1
    
    B1214 551301
(4) 1,
L1
บรรยายพิเศษ
(18491) ,
BOOKING
     
    B1215 551262
(8) 1,
L1
 
    B3101 
(17791) ,
BOOKING
      
    B3102  
() ,
BOOKING
          
    B3103           
() ,
BOOKING
 
    B3104  
(6185) ,
BOOKING
     
    GRADROOM2      551209
(2) 1,
L1
     
    Lab_Com1      551142
(2) 1,
L1
     
      551161
(4) 1,
L1
     
    Lab_Com2      551161
(4) 2,
L1
     
    Lab_Com3      521418
(3) 1,
L1
    
    Lab_Com4      551161
(4) 3,
L1
     
    SEMINAR1  573711
(4) 2,
L2
          
    SEMINAR2 สอบประมวลความรู้
(11529) ,
BOOKING
    
    SEMINAR3     
(236) ,
BOOKING
    
    SEMINAR4      521473
(4) 1,
L1
     
อาทิตย์    B1112ค่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(8040) ,
BOOKING
          
    B1119  553662
(4) 1,
L2
  553666
(4) 1,
L2
  551207
(4) 1,
L1
   
    B1121  553616
(4) 1,
L2
  553615
(4) 1,
L2
      
    B1123     
(21233) ,
BOOKING
      
    B1125  551754
(6) 1,
L2
  551754
(6) 1,
L2
      
    B1127 551131
(4) 1,
L1
 
(21233) ,
BOOKING
      
 551153
(4) 1,
L1
          
    B1128 (SmartCR)  551614
(8) 1,
L2
  551614
(8) 1,
L2
     
    B1129  552501
(12) 1,
L2
  552502
(4) 1,
L2
    
    B1130 540340
(4) 1,
L1
      551605
(3) 1,
L2
  
    B1131 551204
(4) 1,
L1
          
    B1135 551130
(4) 1,
L1
          
 551151
(4) 1,
L1
          
    B1137  551601
(3) 1,
L2
  551603
(3) 1,
L2
      
    B1138 551151
(4) 2,
L1
    525469
(3) 1,
L1
      
    B1139 551151
(4) 3,
L1
          
    B1140  528415
(3) 1,
L1
  525468
(3) 1,
L1
       
    B1141 551132
(4) 1,
L1
  551263
(8) 1,
L1
 
 551155
(4) 1,
L1
          
    B1203  551751
(6) 1,
L2
  551751
(6) 1,
L2
      
    B1205 
() ,
BOOKING
      551615
(4) 1,
L2
  
    B1207 551451
(4) 1,
L1
  551450
(4) 1,
L1
     
    B1208รวมกลุ่มเรียน
(8966) ,
BOOKING
          
    B1210          
(6185) ,
BOOKING
    B1211 วิทยากรบรรยายในรายวิชา 522368 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า (อ.บุญวัฒน์ เกลี่ยงประดิษ์ฐ์)
(7121) ,
BOOKING
      
    B1213 551306
(4) 1,
L1
          
    B1214      551303
(4) 1,
L1
     
    B1215 551251
(4) 1,
L1
          
 551133
(4) 1,
L1
          
    B3101      551152
(4) 1,
L1
     
    SEMINAR2   574504
(4) 1,
L2
  574504
(4) 1,
L2
        
    SEMINAR4           553682
(4) 1,
L2
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.