ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารศูนย์เครื่องมือ 5
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2     3 ระหว่าง  26/8/2562 - 1/9/2562 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 335343
(1) 1,
L1
  530232
(1) 1,
L1
 530232
(1) 2,
L1
 
     525340
(1) 1,
L1
    
     528305
(1) 1,
L1
    
     528318
(1) 1,
L1
    
อังคาร 325344
(1) 1,
L1
  530322
(1) 1,
L1
 532208
(1) 2,
L1
 
     525441
(1) 1,
L1
  535313
(1) 1,
L1
     532208
(1) 1,
L1
  540302
(1) 1,
L1
     528203
(1) 1,
L1
  535302
(1) 1,
L1
     528213
(1) 1,
L1
    
     521356
(1) 1,
L1
    
     521356
(1) 2,
L1
    
     582232
(1) 1,
L1
    
พุธ     528320
(1) 1,
L1
    
     525215
(1) 1,
L1
    
พฤหัสบดี 528315
(1) 1,
L1
  532204
(1) 1,
L1
 532204
(1) 2,
L1
 
     528203
(1) 2,
L1
    
     528213
(1) 2,
L1
    
     525215
(1) 2,
L1
    
ศุกร์ 525340
(1) 2,
L1
  525340
(1) 3,
L1
    
 528305
(1) 2,
L1
  536343
(1) 2,
L1
    
 521323
(1) 1,
L1
        
 536343
(1) 1,
L1
        
 528318
(1) 2,
L1
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test