ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2 3     ระหว่าง  2/9/2562 - 8/9/2562 
 
Day/Time
 
0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ 103109
(4) 1,
L1
                 
อังคาร 204245
(3) 1,
L1
 103102
(4) 1,
L1
 103102
(4) 2,
L1
                 
พุธ 103109
(4) 1,
L1
 102105
(3) 1,
L1
                 
พฤหัสบดี 525315
(4) 1,
L1
 601112
(3) 1,
L1
 103102
(4) 1,
L1
 103102
(4) 2,
L1
                 
ศุกร์ 102105
(3) 1,
L1
                 
อาทิตย์        (6209060004)551306:ELECTRONICS SYSTEM
() ,
 (6209060004)551303:VIBRATION AND SYSTEM MODELING
() ,

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
8 ก.ย. 256208:00-12:00(6209060004)551306:ELECTRONICS SYSTEM
นางสาวภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร
8 ก.ย. 256213:00-17:00(6209060004)551303:VIBRATION AND SYSTEM MODELING
นางสาวภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร