ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2     3 ระหว่าง  27/1/2563 - 2/2/2563 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ 525202
(4) 1,
L1
      202291
(2) 1,
L1
  
        235101
(3) 1,
L1
 
อังคาร 103109
(4) 1,
L1
 103101
(4) 2,
L1
     301102
(1) 1,
L1
   103101
(4) 3,
L1
       
   103101
(4) 1,
L1
       
พุธ 525202
(4) 1,
L1
         
พฤหัสบดี 103109
(4) 1,
L1
    601112
(3) 1,
L1
(6211090012)601112:MUSIC THERAPY
() ,
  
ศุกร์ 103109
(4) 1,
L1
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
30 ม.ค. 256316:00-17:00(6211090012)601112:MUSIC THERAPY
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม