ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2     3 ระหว่าง  5/8/2562 - 11/8/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 525202
(4) 1,
L1
      202291
(2) 1,
L1
   
        235101
(3) 1,
L1
  
อังคาร 103109
(4) 1,
L1
 103101
(4) 2,
L1
 ซ่อมโทรศัพท์(6208050013)
() ,
   301102
(1) 1,
L1
 
   103101
(4) 3,
L1
        
   103101
(4) 1,
L1
        
พุธ 525202
(4) 1,
L1
  (6207250002)601111:SPIRITUAL HEALTH CARE
() ,
       
พฤหัสบดี 103109
(4) 1,
L1
    601112
(3) 1,
L1
 พิธีไหว้ครูเครื่องกล(6207300029)
() ,
ศุกร์ 103109
(4) 1,
L1
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
6 ส.ค. 256213:00-14:00ซ่อมโทรศัพท์(6208050013)
นางสาวนันณภัชสรน์ สูงสนิท
7 ส.ค. 256212:00-13:00(6207250002)601111:SPIRITUAL HEALTH CARE
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม
8 ส.ค. 256217:00-20:00พิธีไหว้ครูเครื่องกล(6207300029)
รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.