ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2 3     ระหว่าง  2/9/2562 - 8/9/2562 
 
Day/Time
 
0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 203401
(3) 1,
L1
 529209
(4) 1,
L1
 235342
(3) 1,
L1
         102223
(4) 1,
EXAM
 104211
(4) 1,
EXAM
 102108
(1) 2,
EXAM
  202109
(1) 23,
EXAM
  
               102108
(1) 3,
EXAM
  202109
(1) 24,
EXAM
  
                  202109
(1) 32,
EXAM
  
                  202109
(1) 42,
EXAM
  
                  202109
(1) 44,
EXAM
  
อังคาร 203401
(3) 3,
L1
 203401
(3) 5,
L1
 534317
(3) 1,
L1
 235274
(3) 1,
L1
 535208
(2) 2,
L1
            528402
(3) 1,
EXAM
 202108
(2) 1,
EXAM
 114345
(3) 1,
EXAM
 
               202108
(2) 2,
EXAM
    
               202108
(2) 3,
EXAM
    
พุธ 203401
(3) 1,
L1
 203401
(3) 5,
L1
 529209
(4) 1,
L1
 535462
(4) 1,
L1
 526210
(4) 1,
L1
 535204
(4) 1,
L1
 526210
(4) 1,
L1
            235363
(3) 1,
EXAM
 213203
(3) 14,
EXAM
   
               213203
(3) 17,
EXAM
   
               213203
(3) 21,
EXAM
   
               213203
(3) 23,
EXAM
   
               213203
(3) 24,
EXAM
   
               213203
(3) 3,
EXAM
   
               213203
(3) 33,
EXAM
   
               213203
(3) 36,
EXAM
   
               213203
(3) 7,
EXAM
   
พฤหัสบดี 203401
(3) 3,
L1
 203401
(3) 5,
L1
 529312
(3) 1,
L1
 521327
(4) 1,
L1
 585309
(4) 1,
L1
            102116
(1) 5,
EXAM
     202331
(2) 1,
EXAM
 
            102116
(1) 6,
EXAM
       
ศุกร์ 526210
(4) 1,
L1
 571730
(3) 1,
L2
 213305
(3) 24,
L1
 526210
(4) 1,
L1
         104102
(1) 15,
EXAM
  202181
(2) 1,
EXAM
  103102
(4) 1,
EXAM
   
         104102
(1) 17,
EXAM
          
         104102
(1) 2,
EXAM
          
         104102
(1) 20,
EXAM
          
         104102
(1) 21,
EXAM
          
         104102
(1) 22,
EXAM
          
         104102
(1) 3,
EXAM
          
         104102
(1) 9,
EXAM
          
เสาร์        (6209060005)
() ,
 (6209060005)
() ,
อาทิตย์        (6209060005)
() ,
 (6209020001)531201:PHYSICAL METALLURGY I
() ,
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
2 ก.ย. 256209:00-11:00สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256212:00-14:00สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256215:00-16:00สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256215:00-16:00สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
3 ก.ย. 256212:00-14:00สอบกลางภาค
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.