ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2561  / 1     2 3 ระหว่าง  2/9/2562 - 8/9/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์  213305
(3) 15,
L1
  104211
(4) 1,
EXAM
  213305
(3) 4,
L1
 203401
(3) 4,
L1
  
 102223
(4) 1,
EXAM
   527309
(4) 1,
L1
102108
(1) 2,
EXAM
  202109
(1) 23,
EXAM
  
   213305
(3) 1,
L1
   102108
(1) 3,
EXAM
  202109
(1) 24,
EXAM
  
          202109
(1) 32,
EXAM
  
          202109
(1) 42,
EXAM
  
          202109
(1) 44,
EXAM
  
อังคาร 213305
(3) 7,
L1
 524431
(4) 1,
L1
 203401
(3) 1,
L1
  202108
(2) 1,
EXAM
  203401
(3) 6,
L1
  
    528402
(3) 1,
EXAM
 202108
(2) 2,
EXAM
 114345
(3) 1,
EXAM
 
      213305
(3) 13,
L1
202108
(2) 3,
EXAM
    
พุธ 213305
(3) 15,
L1
  213305
(3) 1,
L1
 203401
(3) 1,
L1
     203401
(3) 4,
L1
  
    235363
(3) 1,
EXAM
      
      213305
(3) 18,
L1
    
       213203
(3) 14,
EXAM
   
       213203
(3) 17,
EXAM
   
       213203
(3) 21,
EXAM
   
       213203
(3) 23,
EXAM
   
       213203
(3) 24,
EXAM
   
       213203
(3) 3,
EXAM
   
       213203
(3) 33,
EXAM
   
       213203
(3) 36,
EXAM
   
       213203
(3) 7,
EXAM
   
พฤหัสบดี 213305
(3) 7,
L1
 204336
(3) 1,
L1
 203401
(3) 1,
L1
   213305
(3) 4,
L1
  203401
(3) 6,
L1
  
    102116
(1) 5,
EXAM
     202331
(2) 1,
EXAM
 
    102116
(1) 6,
EXAM
       
ศุกร์ 104102
(1) 15,
EXAM
  202181
(2) 1,
EXAM
  535323
(1) 1,
L1
103102
(4) 1,
EXAM
   
 104102
(1) 17,
EXAM
    213305
(3) 13,
L1
 540304
(1) 1,
L1
     
 104102
(1) 2,
EXAM
          
 104102
(1) 20,
EXAM
          
 104102
(1) 21,
EXAM
          
 104102
(1) 22,
EXAM
          
 104102
(1) 3,
EXAM
          
 104102
(1) 9,
EXAM
          
เสาร์(6209060005)
() ,
 (6209060005)
() ,
อาทิตย์(6209060005)
() ,
 (6209020001)531201:PHYSICAL METALLURGY I
() ,
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
2 ก.ย. 256209:00-11:00สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256212:00-14:00สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256215:00-16:00สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256215:00-16:00สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
3 ก.ย. 256212:00-14:00สอบกลางภาค
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.