ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2     3 ระหว่าง  13/1/2563 - 19/1/2563 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ 525202
(4) 1,
L1
      202291
(2) 1,
L1
  
        235101
(3) 1,
L1
 
อังคาร 103109
(4) 1,
L1
 103101
(4) 2,
L1
     301102
(1) 1,
L1
   103101
(4) 3,
L1
       
   103101
(4) 1,
L1
       
พุธ 525202
(4) 1,
L1
   อบรมการลงทุน บรรณสาร(6301080002)
() ,
   
พฤหัสบดี 103109
(4) 1,
L1
    601112
(3) 1,
L1
(6211090012)601112:MUSIC THERAPY
() ,
  
ศุกร์ 103109
(4) 1,
L1
      ประชุมสาขาพยาบาล(6301170010)
() ,
 
เสาร์ชมรมภาษาอังกฤษ(6212060011)
() ,
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
15 ม.ค. 256313:00-16:00อบรมการลงทุน บรรณสาร(6301080002)
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก
16 ม.ค. 256316:00-17:00(6211090012)601112:MUSIC THERAPY
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม
17 ม.ค. 256316:00-18:00ประชุมสาขาพยาบาล(6301170010)
นางสาวอินท์เกตณ์ อบกลางวริทธิ์
18 ม.ค. 256308:00-17:00ชมรมภาษาอังกฤษ(6212060011)
อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.