ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2563  / 1     2 3 ระหว่าง  5/7/2563 - 11/7/2563 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์ 538316
(4) 1,
L1
 539202
(5) 1,
L1
  539202
(5) 1,
L1
 538304
(4) 1,
L1
 
อังคาร 526204
(4) 1,
L1
 528445
(3) 1,
L1
  538316
(4) 1,
L1
   
 526204
(4) 1,
L1
   102106
(1) 15,
EXAM
  
     102106
(1) 17,
EXAM
  
     102106
(1) 5,
EXAM
  
     102106
(1) 7,
EXAM
  
     102106
(1) 9,
EXAM
  
        538420
(4) 1,
L1
 
พุธ 530314
(4) 1,
L1
    106411
(4) 1,
L1
 
 105103
(4) 1,
EXAM
      
   531209
(3) 1,
L1
      
   531218
(3) 1,
L1
      
พฤหัสบดี  528445
(3) 1,
L1
    582200
(1) 1,
L1
  
 102111
(4) 1,
EXAM
      
 102111
(4) 2,
EXAM
      
 102111
(4) 4,
EXAM
      
 102111
(4) 5,
EXAM
      
   105261
(4) 1,
L1
      
ศุกร์ 538304
(4) 1,
L1
 531209
(3) 1,
L1
 531209
(3) 1,
L1
 526498
(3) 1,
L1
 526498
(3) 1,
L1
   
   531218
(3) 1,
L1
 531218
(3) 1,
L1
 323425
(3) 1,
EXAM
   
เสาร์  552501
(12) 1,
L2
 102121
(4) 1,
EXAM
      
อาทิตย์  552501
(12) 1,
L2

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
7 ก.ค. 256313:00-16:00สอบประจำภาค
7 ก.ค. 256313:00-16:00สอบประจำภาค
7 ก.ค. 256313:00-16:00สอบประจำภาค
7 ก.ค. 256313:00-16:00สอบประจำภาค
7 ก.ค. 256313:00-16:00สอบประจำภาค
8 ก.ค. 256309:00-12:00สอบประจำภาค
9 ก.ค. 256309:00-12:00สอบประจำภาค
9 ก.ค. 256309:00-12:00สอบประจำภาค
9 ก.ค. 256309:00-12:00สอบประจำภาค
9 ก.ค. 256309:00-12:00สอบประจำภาค
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.