ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2     3 ระหว่าง  2/9/2562 - 8/9/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 213305
(3) 9,
L1
102223
(4) 1,
EXAM
 104211
(4) 1,
EXAM
 102108
(1) 2,
EXAM
 213305
(3) 7,
L1
 203401
(3) 3,
L1
  
   533241
(4) 1,
L1
  203431
(3) 4,
L1
102108
(1) 3,
EXAM
  202109
(1) 23,
EXAM
  
          202109
(1) 24,
EXAM
  
          202109
(1) 32,
EXAM
  
          202109
(1) 42,
EXAM
  
          202109
(1) 44,
EXAM
  
อังคาร 521311
(4) 1,
L1
 213305
(3) 1,
L1
 203401
(3) 2,
L1
   213305
(3) 4,
L1
  114345
(3) 1,
EXAM
 
    528402
(3) 1,
EXAM
 202108
(2) 1,
EXAM
    
      521363
(3) 1,
L1
202108
(2) 2,
EXAM
    
       202108
(2) 3,
EXAM
    
พุธ   533241
(4) 1,
L1
 203401
(3) 2,
L1
  203431
(3) 4,
L1
 213305
(3) 7,
L1
 203401
(3) 3,
L1
  
    235363
(3) 1,
EXAM
 213203
(3) 14,
EXAM
   
       213203
(3) 17,
EXAM
   
       213203
(3) 21,
EXAM
   
       213203
(3) 23,
EXAM
   
       213203
(3) 24,
EXAM
   
       213203
(3) 3,
EXAM
   
       213203
(3) 33,
EXAM
   
       213203
(3) 36,
EXAM
   
       213203
(3) 7,
EXAM
   
พฤหัสบดี 213305
(3) 9,
L1
 582316
(4) 1,
L1
 203401
(3) 2,
L1
 213305
(3) 4,
L1
   202331
(2) 1,
EXAM
 
    102116
(1) 5,
EXAM
      103113
(3) 1,
L1
    102116
(1) 6,
EXAM
       
ศุกร์ 213305
(3) 1,
L1
 313451
(3) 1,
L1
202181
(2) 1,
EXAM
  103102
(4) 1,
EXAM
   
  323451
(3) 1,
L1
        
 104102
(1) 15,
EXAM
          
 104102
(1) 17,
EXAM
          
 104102
(1) 2,
EXAM
          
 104102
(1) 20,
EXAM
          
 104102
(1) 21,
EXAM
          
 104102
(1) 22,
EXAM
          
 104102
(1) 3,
EXAM
          
 104102
(1) 9,
EXAM
          
เสาร์(6209060005)
() ,
 (6209060005)
() ,
อาทิตย์(6209060005)
() ,
 (6209020001)531201:PHYSICAL METALLURGY I
() ,
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
2 ก.ย. 256209:00-11:00สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256212:00-14:00สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256215:00-16:00สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256215:00-16:00สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
3 ก.ย. 256212:00-14:00สอบกลางภาค
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.