ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2 3     ระหว่าง  2/9/2562 - 8/9/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 102223
(4) 1,
EXAM
 104211
(4) 1,
EXAM
    203401
(3) 1,
L1
  
   529209
(4) 1,
L1
  235342
(3) 1,
L1
  202109
(1) 23,
EXAM
  
       102108
(1) 2,
EXAM
  202109
(1) 24,
EXAM
  
       102108
(1) 3,
EXAM
  202109
(1) 32,
EXAM
  
          202109
(1) 42,
EXAM
  
          202109
(1) 44,
EXAM
  
อังคาร 535208
(2) 2,
L1
 203401
(3) 5,
L1
     203401
(3) 3,
L1
  
    528402
(3) 1,
EXAM
    114345
(3) 1,
EXAM
 
      235274
(3) 1,
L1
    
       202108
(2) 1,
EXAM
    
       202108
(2) 2,
EXAM
    
       202108
(2) 3,
EXAM
    
         534317
(3) 1,
L1
   
พุธ 526210
(4) 1,
L1
 529209
(4) 1,
L1
 203401
(3) 5,
L1
     203401
(3) 1,
L1
  
 526210
(4) 1,
L1
  235363
(3) 1,
EXAM
      
      535462
(4) 1,
L1
   
      535204
(4) 1,
L1
   
       213203
(3) 14,
EXAM
   
       213203
(3) 17,
EXAM
   
       213203
(3) 21,
EXAM
   
       213203
(3) 23,
EXAM
   
       213203
(3) 24,
EXAM
   
       213203
(3) 3,
EXAM
   
       213203
(3) 33,
EXAM
   
       213203
(3) 36,
EXAM
   
       213203
(3) 7,
EXAM
   
พฤหัสบดี 585309
(4) 1,
L1
 521327
(4) 1,
L1
 203401
(3) 5,
L1
 529312
(3) 1,
L1
  203401
(3) 3,
L1
  
    102116
(1) 5,
EXAM
     202331
(2) 1,
EXAM
 
    102116
(1) 6,
EXAM
       
ศุกร์ 526210
(4) 1,
L1
 571730
(3) 1,
L2
202181
(2) 1,
EXAM
  103102
(4) 1,
EXAM
   
 526210
(4) 1,
L1
    213305
(3) 24,
L1
     
 104102
(1) 15,
EXAM
          
 104102
(1) 17,
EXAM
          
 104102
(1) 2,
EXAM
          
 104102
(1) 20,
EXAM
          
 104102
(1) 21,
EXAM
          
 104102
(1) 22,
EXAM
          
 104102
(1) 3,
EXAM
          
 104102
(1) 9,
EXAM
          
เสาร์(6209060005)
() ,
 (6209060005)
() ,
อาทิตย์(6209060005)
() ,
 (6209020001)531201:PHYSICAL METALLURGY I
() ,
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
2 ก.ย. 256209:00-11:00สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256212:00-14:00สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256215:00-16:00สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256215:00-16:00สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
2 ก.ย. 256217:30-18:30สอบกลางภาค
3 ก.ย. 256212:00-14:00สอบกลางภาค
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.