หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
  : วท.ม. (จุลชีววิทยา) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : จุลชีววิทยา-แผน ก(2)

 1. Scheme A2: A research-based program leading to a thesis and course work แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1 Core Courses วิชาแกน (รวมวิชาสัมมนา 3 หน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104602 - 2 RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 วิธีวิจัยและสถิติทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (4-0-8)
104685 - 1 BIOLOGICAL INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีววิทยา
4 (3-3-10)
104750 - 1 ADVANCED CELL BIOLOGY
 ชีววิทยาของเซลล์ระดับสูง
4 (4-0-8)
104852 - 1 PRINCIPLES IN MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES
 หลักการเบื้องต้นของเทคนิคในการศึกษาอณูชีววิทยา
3 (3-0-6)
108781 - 1 SEMINAR I
 สัมมนา 1
1 (1-0-6)
108782 - 1 SEMINAR II
 สัมมนา 2
1 (1-0-6)
108783 - 1 SEMINAR III
 สัมมนา 3
1 (1-0-6)
108784 - 1 SEMINAR IV
 สัมมนา 4
1 (1-0-6)
108785 - 1 SEMINAR V
 สัมมนา 5
1 (1-0-6)
109700 - 1 GRADUATE BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมีระดับบัณฑิตศึกษา
4 (4-0-8)
304531 - 1 BIOTECHNOLOGICAL INSTRUMENTATION
 เครื่องมือวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-3-9)

 1.2 Compulsory Courses วิชาบังคับเลือก (วิชา Special Topics ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104712 - 2 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
4 (3-3-6)
108610 - 1 MICROBIAL PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
3 (3-0-6)
108611 - 2 ELECTRON MICROSCOPY
 การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
3 (2-3-6)
108612 - 1 SANITARY MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล
3 (3-0-6)
108613 - 1 QUALITY-SYSTEM MANAGEMENT OF MICROBIOLOGICAL LABORATORY
 การจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
3 (2-3-4)
108620 - 1 AQUATIC MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาน้ำ
3 (3-0-6)
108621 - 1 SOIL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาดิน
3 (3-0-6)
108630 - 2 DAIRY MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยานมและผลิตภัณฑ์นม
3 (3-0-6)
108710 - 1 MICROBIAL TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีจุลินทรีย์
3 (3-0-6)
108711 - 1 MOLECULAR BIOLOGY OF LACTIC ACID BACTERIA
 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของแบคทีเรียแล็กติก
3 (3-0-6)
108730 - 1 INDUSTRIAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
4 (4-0-8)
108731 - 1 MICROBIOLOGY FOR FACTORY
 จุลชีววิทยาสำหรับโรงงาน
3 (3-0-6)
108740 - 1 MEDICAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาการแพทย์
4 (4-0-8)
108741 - 2 IMMUNOLOGY
 ภูมิคุ้มกันวิทยา
3 (3-0-6)
108742 - 1 MEDICAL PARASITOLOGY
 ปรสิตวิทยาการแพทย์
4 (4-0-8)
108743 - 1 STEM CELL IN MEDICINE
 เซลล์ต้นกำเนิดทางการแพทย์
4 (4-0-8)
108744 - 1 ADVANCED STEM CELLS IN MEDICINE
 เซลล์ต้นกำเนิดทางการแพทย์ขั้นสูง
4 (4-0-8)
108745 - 1 MOLECULAR STEM CELL BIOLOGY
 อณูชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิด
4 (4-0-8)
108761 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN MICROBIOLOGY I
 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 1
2 (0-6-6)
108762 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN MICROBIOLOGY II
 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา 2
2 (0-6-6)
108771 - 1 SPECIAL TOPICS IN BACTERIOLOGY
 หัวข้อพิเศษทางแบคทีเรียวิทยา
3 (3-0-6)
108772 - 1 SPECIAL TOPICS IN MYCOLOGY
 หัวข้อพิเศษทางเชื้อราวิทยา
3 (3-0-6)
108773 - 1 SPECIAL TOPICS IN VIROLOGY
 หัวข้อพิเศษทางไวรัสวิทยา
3 (3-0-6)
108774 - 1 SPECIAL TOPICS IN PARASITOLOGY
 หัวข้อพิเศษทางปรสิตวิทยา
3 (3-0-6)
108775 - 2 SPECIAL TOPICS IN IMMUNOLOGY
 หัวข้อพิเศษทางภูมิคุ้มกันวิทยา
3 (3-0-6)
304512 - 1 MOLECULAR BIOLOGY AND RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY
 ชีววิทยาระดับโมเลกุล และเทคโนโลยีการตัดต่อ ดีเอ็นเอ
4 (4-0-12)
315611 - 1 ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง
3 (3-0-6)

 1.3 Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.4 Thesis วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
108899 - 2 M.SC. THESIS (SCHEME A2)
 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต (แบบ ก 2)
18 (0-0-0)

 2. Comprehensive Examination การสอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900001 - 1 COMPREHENSIVE EXAMINATION
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา