หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
  : วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 2

 1. Scheme A2: A research-based program leading to a thesis and course work (no less than) แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1 Core Courses (no less than) กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105615 - 1 APPLIED ELECTRODYNAMICS
 พลศาสตร์ไฟฟ้าประยุกต์
4 (4-0-8)
105619 - 1 MECHANICS AND THERMAL PHYSICS
 ฟิสิกส์กลศาสตร์และความร้อน
4 (4-0-8)
105625 - 1 APPLIED QUANTUM PHYSICS
 ฟิสิกส์ควอนตัมประยุกต์
4 (4-0-8)

 1.2 Mandate (no less than) กลุ่มวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105601 - 1 MATHEMATICAL AND NUMERICAL METHODS FOR APPLIED PHYSICS
 วิธีเชิงคณิตศาสตร์และเชิงตัวเลขสำหรับฟิสิกส์ประยุกต์
4 (4-0-8)
105685 - 1 INTRODUCTION TO APPLIED PHYSICS
 บทนำสู่ฟิสิกส์ประยุกต์
2 (2-0-4)
205501 - 2 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2 (2-0-4)

 1.3 Elective Courses (no less than) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105604 - 2 MODELING AND SIMULATION PHYSICS
 การจำลองแบบและการจำลองในฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105605 - 1 BACK-OF-THE-ENVELOPE PHYSICS
 ฟิสิกส์ของการประมาณ
4 (4-0-8)
105606 - 1 RESEARCH WITH LARGE COLLABORATIONS
 การทำวิจัยที่เป็นความร่วมมือขนาดใหญ่
2 (2-0-4)
105613 - 2 MECHANICS
 กลศาสตร์
4 (4-0-8)
105616 - 1 THERMODYNAMICS
 อุณหพลศาสตร์
4 (4-0-8)
105618 - 1 FLUID MECHANICS
 กลศาสตร์ของไหล
4 (4-0-8)
105621 - 2 QUANTUM THEORY I
 ทฤษฎีควอนตัม 1
4 (4-0-8)
105622 - 2 QUANTUM THEORY II
 ทฤษฎีควอนตัม 2
4 (4-0-8)
105643 - 1 X-RAY SCATTERING AND DIFFRACTION TECHNIQUES
 เทคนิคการกระเจิงและการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
4 (4-0-8)
105644 - 1 X-RAY ABSORPTION SPECTROSCOPY AND ITS APPLICATIONS
 สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์และการประยุกต์ใช้
4 (4-0-8)
105653 - 2 MATERIALS PHYSICS
 ฟิสิกส์วัสดุ
4 (4-0-8)
105654 - 1 NANOMATERIALS
 วัสดุนาโน
4 (4-0-8)
105656 - 1 3D PRINTING TECHNOLOGY AND APPLICATIONS
 เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและการประยุกต์ใช้งาน
4 (4-0-8)
105661 - 1 PHYSICAL OPTICS I
 ทัศนศาสตร์กายภาพ 1
4 (4-0-8)
105662 - 1 PHYSICAL OPTICS II
 ทัศนศาสตร์กายภาพ 2
4 (4-0-8)
105663 - 2 LOW TEMPERATURE PHYSICS
 ฟิสิกส์ที่อุณหภูมิต่ำ
4 (4-0-8)
105664 - 1 MATERIALS CHARACTERIZATION
 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
4 (4-0-8)
105665 - 1 FUNDAMENTALS OF PHOTONICS
 พื้นฐานของโฟตอนนิกส์
4 (4-0-8)
105666 - 1 LASER TECHNOLOGY AND APPLICATIONS
 เทคโนโลยีเลเซอร์และการประยุกต์
4 (4-0-8)
105667 - 1 NONLINEAR OPTICS
 ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น
4 (4-0-8)
105668 - 1 OPTICAL SYSTEMS DESIGN
 การออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์
4 (4-0-8)
105669 - 1 OPTICAL TOMOGRAPHY
 การถ่ายภาพตัวขวางด้วยแสง
4 (4-0-8)
105673 - 1 NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
4 (4-0-8)
105681 - 1 INTRODUCTION TO BIOLOGICAL AND MEDICAL PHYSICS
 ฟิสิกส์ชีวภาพและการแพทย์เบื้องต้น
4 (4-0-8)
105682 - 1 NANOBIOTECHNOLOGY
 นาโนไบโอเทคโนโลยี
4 (4-0-8)
105683 - 2 BIOMEDICAL OPTICS
 ทัศนศาสตร์ในทางชีวการแพทย์
4 (4-0-8)
105684 - 1 BIOTECHNOLOGY FOR PHYSICISTS AND ENGINEERS
 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับนักวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกร
4 (4-0-8)
105715 - 1 ADVANCED ELECTRONICS
 อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
4 (4-0-8)
105716 - 1 WAVES AND SOLITIONS
 คลื่นและโซลิตอน
4 (4-0-8)
105744 - 3 APPLIED OPTICS AND BEAM LINE TECHNOLOGY
 ทัศนศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีระบบลำเลียงแสง
4 (4-0-8)
105745 - 1 VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ
4 (4-0-8)
105763 - 2 SOLID STATE SPECTROSCOPY
 สเปกโทรสโกปีของแข็ง
4 (4-0-8)
105765 - 1 ATOMIC AND MOLECULAR SPECTROSCOPY
 สเปกโทรสโกปีของอะตอมและโมเลกุล
4 (4-0-8)
105766 - 1 QUANTUM ELECTRONICS I
 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 1
4 (4-0-8)
105767 - 1 QUANTUM ELECTRONICS II
 อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 2
4 (4-0-8)
105768 - 1 LASER IN INDUSTRY
 เลเซอร์ในอุตสาหกรรม
4 (4-0-8)
105771 - 1 APPLICATION OF GRID AND CLOUD COMPUTATION IN PARTICLE PHYSICS
 การใช้งานการประมวลผลแบบกริดและกลุ่มเมฆในฟิสิกส์อนุภาค
4 (4-0-8)
105773 - 2 NUCLEAR REACTOR PHYSICS
 ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
4 (4-0-8)
105774 - 2 APPLIED NUCLEAR PHYSICS
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์
4 (4-0-8)
105775 - 1 PHYSICS OF SYNCHROTRON RADIATION
 ฟิสิกส์ของแสงซินโครตรอน
4 (4-0-8)
105782 - 1 SELECTED TOPICS IN APPLIED PHYSICS
 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ประยุกต์
4 (4-0-8)
105783 - 2 SELECTED TOPICS IN PHYSICS I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 1
4 (4-0-8)
105784 - 2 SELECTED TOPICS FOR INDUSTRIAL PROBLEM SOLVING
 หัวข้อที่เลือกสรรสำหรับแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม
4 (4-0-8)
105785 - 2 BIOPHYSICS
 ชีวฟิสิกส์
4 (4-0-8)
105786 - 3 MEDICAL PHYSICS
 ฟิสิกส์การแพทย์
4 (4-0-8)
105788 - 1 SELECTED TOPICS IN PHYSICS II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์ 2
4 (4-0-8)
105791 - 1 APPLIED OPTICS LABORATORY
 ปฏิบัติการทดลองทัศนศาสตร์ประยุกต์
2 (0-6-8)
105825 - 1 QUANTUM COMPUTATION
 การคำนวณเชิงควอนตัม
4 (4-0-8)
105864 - 1 FUNDAMENTALS OF HOLOGRAPHY
 พื้นฐานของฮอโลกราฟี
4 (4-0-8)
105865 - 1 INFORMATION OPTICS
 ทัศนศาสตร์เชิงข้อมูล
4 (4-0-8)
105914 - 1 SENSOR AND TRANSDUCER TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานซดิวเซอร์
4 (4-0-8)
105915 - 1 DATA STORAGE TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีหน่วยเก็บข้อมูล
4 (4-0-8)
105953 - 1 SEMICONDUCTORS TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ
4 (4-0-8)
105954 - 1 NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
 นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
4 (4-0-8)
105955 - 1 THIN-FILM TECHNOLOGY AND APPLICATIONS
 เทคโนโลยีแผ่นฟิล์มบางและการประยุกต์
4 (4-0-8)

 1.4 Seminar Courses (no less than) กลุ่มวิชาสัมมนา ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105696 - 2 SEMINAR 1
 สัมมนา 1
1 (1-0-9)
105696 - 1 SEMINAR I
 สัมมนา 1
1 (1-0-9)

 1.5 Thesis (no less than) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105698 - 1 M.SC. THESIS IN APPLIED PHYSICS
 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
45 (0-0-0)

 2. Comprehensive Examination สอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900001 - 1 COMPREHENSIVE EXAMINATION
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)

 3. Free Elective Course เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.