หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
  : วท.ม. (ชีวเวชศาสตร์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 2

 1. Scheme A2: A research-based program leading to a thesis and course work (no less than) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 48
 1.1 Core Courses (no less than) รายวิชาแกน ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
109700 - 1 GRADUATE BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมีระดับบัณฑิตศึกษา
4 (4-0-8)
115602 - 1 RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN BIOMEDICAL SCIENCES
 วิธีวิจัยและสถิติสำหรับชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115701 - 1 CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY
 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
4 (4-0-12)
115702 - 1 MOLECULAR AND CELLULAR RESEARCH TECHNIQUES
 เทคนิคการวิจัยทางเซลล์และโมเลกุล
2 (1-3-4)
115703 - 1 BIOMEDICAL LABORATORY TECHNIQUES
 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเวช
2 (1-3-4)
115704 - 1 BIOSAFETY
 ชีวความปลอดภัย
2 (2-0-6)

 1.2 Major Course (no less than) รายวิชาเอก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
104640 - 1 MOLECULAR GENETICS
 อณูพันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
104762 - 2 IMMUNOTOXICOLOGY
 พิษวิทยาของระบบภูมคุ้มกัน
4 (4-0-8)
104765 - 1 MEDICINAL NATURAL PLANTS AND DRUGS FROM NATURE
 สมุนไพรและยาที่ได้จากธรรมชาติ
4 (4-0-8)
104850 - 2 MOLECULAR BIOLOGY
 อณูชีววิทยา
4 (4-0-8)
104861 - 1 GENETIC TOXICOLOGY
 พิษวิทยาพันธุศาสตร์
4 (4-0-8)
108740 - 1 MEDICAL MICROBIOLOGY
 จุลชีววิทยาการแพทย์
4 (4-0-8)
108741 - 3 IMMUNOLOGY
 ภูมิคุ้มกันวิทยา
4 (4-0-8)
108742 - 1 MEDICAL PARASITOLOGY
 ปรสิตวิทยาการแพทย์
4 (4-0-8)
115611 - 1 HUMAN DEVELOPMENTAL ANATOMY
 การเจริญและพัฒนาของตัวอ่อนมนุษย์
4 (4-0-12)
115612 - 2 MICROSCOPIC ANATOMY
 จุลกายวิภาคศาสตร์
4 (3-3-12)
115613 - 2 MICROSCOPIC TECHNIQUES FOR TISSUE
 เทคนิคการศึกษาเนื้อเยื่อทางกล้องจุลทรรศน์
2 (2-0-3)
115621 - 1 INTEGRATED PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาบูรณาการ
3 (3-0-9)
115622 - 1 EXPERIMENTAL PHYSIOLOGY
 การทดลองทางสรีรวิทยา
3 (3-0-9)
115670 - 1 ANTIOXIDANTS FOR HEALTH AND BEAUTY
 สารต้านออกซิเดชันเพื่อสุขภาพและความงาม
4 (4-0-12)
115671 - 1 FREE RADICALS IN BIOLOGY AND MEDICINE
 อนุมูลอิสระทางชีววิทยาและการแพทย์
4 (4-0-12)
115672 - 1 FREE RADICALS IN TOXICOLOGY
 อนุมูลอิสระทางพิษวิทยา
4 (4-0-12)
115673 - 1 CANCER CHEMOTHERAPY
 เคมีบำบัดมะเร็ง
4 (4-0-12)
115711 - 1 REPRODUCTIVE SYSTEM IN BIOMEDICAL SCIENCES
 ระบบสืบพันธุ์ทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115712 - 1 MUSCULAR SYSTEM IN BIOMEDICAL SCIENCES
 ระบบกล้ามเนื้อทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115721 - 1 EXERCISE PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย
4 (4-0-12)
115722 - 1 ADVANCED CELLULAR AND MOLECULAR PHYSIOLOGY
 อณูสรีรวิทยาของเซลล์ขั้นสูง
4 (4-0-12)
115723 - 1 NEUROCHEMISTRY
 ประสาทเคมี
4 (4-0-12)
115724 - 1 CARDIOVASCULAR SYSTEM IN BIOMEDICAL SCIENCES
 ระบบการไหลเวียนโลหิตทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115725 - 1 ENDOCRINE SYSTEM IN BIOMEDICAL SCIENCE
 ระบบต่อมไร้ท่อทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115726 - 1 RENAL SYSTEM IN BIOMEDICAL SCIENCES
 ระบบไตทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115727 - 2 GASTROINTESTINAL SYSTEM AND METABOLISM IN BIOMEDICAL SCIENCES
 ระบบทางเดินอาหารและกระบวนการเมแทบอลิซึมทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115728 - 1 AGING PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของผู้สูงอายุ
3 (3-0-9)
115729 - 1 RESPIRATORY SYSTEM IN BIOMEDICAL SCIENCES
 ระบบหายใจทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115732 - 2 CELL AND MOLECULAR BIOLOGY OF CANCER
 เซลล์และอณูชีววิทยาของมะเร็ง
4 (4-0-12)
115735 - 1 CELL PROLIFERATION AND APOPTOSIS
 การเพิ่มจำนวนเซลล์และการตายของเซลล์
4 (4-0-12)
115742 - 2 INFECTIOUS IMMUNITY
 ภูมิคุ้มกันวิทยาการติดเชื้อ
4 (4-0-12)
115751 - 2 EXPERIMENTAL PARASITOLOGY
 การทดลองทางปรสิตวิทยา
2 (1-2-4)
115752 - 2 HOST-PARASITE RELATIONSHIPS AND INTERACTIONS
 ความสัมพันธ์ของปรสิตกับโฮสต์และผลกระทบที่มีต่อกัน
4 (4-0-8)
115753 - 2 VECTOR BIOLOGY AND VECTOR-BORNE DISEASES
 ชีววิทยาของแมลงพาหะและโรคที่เกิดจากแมลงพาหะ
3 (3-0-6)
115754 - 2 MEDICAL ENTOMOLOGY
 กีฏวิทยาทางการแพทย์
4 (4-0-8)
115755 - 2 MEDICAL MALACOLOGY
 สังขวิทยาทางการแพทย์
4 (4-0-8)
115761 - 1 MOLECULAR PATHOLOGY
 อณูพยาธิวิทยา
4 (4-0-12)
115762 - 2 MOLECULAR PATHOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการอณูพยาธิวิทยา
1 (0-3-1)
115763 - 1 DEVELOPMENTAL BIOLOGY AND MOLECULAR GENETICS
 ชีวพัฒนาการและอณูพันธุศาสตร์
4 (4-0-12)
115764 - 1 MOLECULAR PATHOLOGY OF TUMOR AND STEM CELLS
 อณูพยาธิวิทยาของเนื้องอกและเซลล์ต้นกำเนิด
4 (4-0-12)
115766 - 1 PRINCIPLES OF PATHOLOGY
 หลักทางพยาธิวิทยา
2 (2-0-4)
115770 - 1 MOLECULAR MECHANISMS OF DRUG ACTION
 กลไกการออกฤทธิ์ของยาระดับโมเลกุล
4 (4-0-12)
115771 - 1 NEUROPHARMACOLOGY
 ประสาทเภสัชวิทยา
4 (4-0-12)
115772 - 1 CHEMOTHERAPY PHARMACOLOGY
 เภสัชวิทยาเคมีบำบัด
4 (4-0-12)
115773 - 1 ADVANCED HORMONAL PHARMACOLOGY
 เภสัชวิทยาฮอร์โมนขั้นสูง
4 (4-0-12)
115774 - 1 APPLIED PHARMACOGNOSY
 เภสัชเวทประยุกต์
4 (4-0-12)
115775 - 1 PHYTOCHEMISTRY
 พฤกษเคมี
4 (4-0-12)
115776 - 2 DRUG TOXICOLOGY
 พิษวิทยาของยา
4 (4-0-12)
115777 - 2 SYSTEMS TOXICOLOGY
 พิษวิทยาต่อระบบต่าง ๆ
4 (4-0-12)
115778 - 1 NUTRITION AND IMMUNE FUNCTION
 โภชนาการและหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน
4 (4-0-12)
115779 - 1 REPRODUCTIVE AND DEVELOPMENTAL TOXICOLOGY
 พิษวิทยาต่อระบบสืบพันธุ์และการพัฒนาการ
4 (4-0-8)
115780 - 1 STEM CELLS IN MEDICINE AND MOLECULAR REGULATION
 เซลล์ต้นกำเนิดทางการแพทย์และการควบคุมเซลล์ในระดับอณู
4 (4-0-8)
115781 - 2 STEM CELL THERAPY I
 เซลล์ต้นกำเนิดบำบัด 1
4 (4-0-12)
115782 - 2 STEM CELL THERAPY II
 เซลล์ต้นกำเนิดบำบัด 2
4 (4-0-12)
115783 - 2 STEM CELL THERAPY III
 เซลล์ต้นกำเนิดบำบัด 3
4 (4-0-12)
115784 - 1 GENE TARGETING TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีการนำยีนสู่เป้าหมาย
4 (4-0-12)
115785 - 1 GENE THERAPY I
 ยีนบำบัด 1
4 (4-0-12)
115789 - 2 MOLECULAR STEM CELLS AND GENE THERAPY LABORATORY
 ปฏิบัติการอณูเซลล์ต้นกำเนิดและยีนบำบัด
1 (0-3-1)
115821 - 1 CELLULAR AND MOLECULAR NEUROSCIENCE
 ประสาทวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุล
4 (4-0-12)
115827 - 1 SYSTEMIC NEUROSCIENCE
 ประสาทวิทยาศาสตร์ระบบ
4 (4-0-12)
115828 - 1 ADVANCED TOPICS IN PHYSIOLOGY
 หัวข้อขั้นสูงทางสรีรวิทยา
4 (4-0-12)
115870 - 1 PRINCIPLES OF TOXICOLOGY
 หลักการทางพิษวิทยา
4 (4-0-12)
115871 - 1 DRUGS OF ABUSE
 ยาเสพติด
4 (4-0-8)
115886 - 2 CURRENT TOPICS IN STEM CELLS AND GENE THERAPY
 หัวข้อปัจจุบันทางเซลล์ต้นกำเนิดและยีนบำบัด
1 (1-0-3)
115933 - 2 MOLECULAR BIOLOGY FOR FORENSIC DNA TECHNOLOGY
 อณูชีววิทยาสำหรับเทคโนโลยีนิติเวชดีเอ็นเอ
4 (4-0-12)
115934 - 2 PRACTICUM IN FORENSIC DNA TECHNOLOGY
 ปฏิบัติการเทคโนโลยีนิติเวชดีเอ็นเอ
2 (0-6-2)
115980 - 1 ADVANCED MOLECULAR MEDICAL TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีอณูทางการแพทย์ระดับสูง
4 (4-0-8)

 1.3 Electives Courses (no less than) รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
115705 - 1 MEDICAL LAWS AND BIOETHICS
 กฎหมายทางการแพทย์และชีวจริยศาสตร์
2 (2-0-6)
115706 - 1 BIOMEDICAL INFORMATICS
 สารสนเทศชีวเวช
2 (2-0-6)
115731 - 1 HUMAN CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY
 เซลล์อณูชีววิทยาของมนุษย์
4 (4-0-12)
115733 - 1 PRINCIPLES AND TECHNIQUES IN ANIMAL CELL CULTURE
 หลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์
2 (2-0-6)
115734 - 2 PRACTICUM IN ANIMAL CELL CULTURE
 ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์
2 (0-6-2)
115757 - 1 ACADEMIC AND SCIENTIFIC WRITING FOR BIOMEDICAL FIELDS
 การเขียนงานวิชาการและงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
2 (1-3-3)
115765 - 1 ADVANCED PATHOLOGY OF CELLS
 พยาธิวิทยาของเซลล์ขั้นสูง
3 (3-0-9)
115786 - 2 GENE THERAPY II
 ยีนบำบัด 2
4 (4-0-12)
115787 - 2 STEM CELL, TISSUE AND ORGAN TRANSPLANTATION IMMUNOLOGY
 ภูมิคุ้มกันวิทยาการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด เนื้อเยื่อ และอวัยวะ
4 (4-0-12)
115788 - 1 HOLISTIC MEDICINE AND BIOMEDICAL SCIENCES
 การแพทย์แบบองค์รวมกับชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)

 1.4 Seminar Courses (no less than) รายวิชาสัมมนา ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
115791 - 1 SEMINAR IN BIOMEDICAL SCIENCES I
 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 1
1 (1-0-3)
115792 - 1 SEMINAR IN BIOMEDICAL SCIENCES II
 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 2
1 (1-0-3)
115793 - 1 SEMINAR IN BIOMEDICAL SCIENCES III
 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 3
1 (1-0-3)
115794 - 2 SPECIAL PROBLEMS IN BIOMEDICAL SCIENCES I
 ปัญหาพิเศษชีวเวชศาสตร์ 1
4 (0-12-12)
115795 - 2 SPECIAL PROBLEMS IN BIOMEDICAL SCIENCES II
 ปัญหาพิเศษชีวเวชศาสตร์ 2
4 (0-12-12)
115796 - 1 SPECIAL TOPICS IN BIOMEDICAL SCIENCES I
 หัวข้อพิเศษชีวเวชศาสตร์ 1
4 (4-0-12)
115797 - 1 SPECIAL TOPICS IN BIOMEDICAL SCIENCES II
 หัวข้อพิเศษชีวเวชศาสตร์ 2
4 (4-0-12)

 1.5 Thesis (no less than) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
115798 - 1 M.SC. THESIS (SCHEME A2)
 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต (แบบ ก 2)
16 (0-0-0)

 2. Comprehensive Examination สอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900001 - 1 COMPREHENSIVE EXAMINATION
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)

 3. Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.