หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
  : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2560

 1. General Education Course (no less than) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 38
 1.1 General Education Course กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202108 - 1 DIGITAL LITERACY
 การรู้ดิจิทัล
2 (2-0-4)
202109 - 1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
1 (0-2-1)
202201 - 1 LIFE SKILLS
 ทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
202202 - 1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3 (3-0-6)
202203 - 1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
202207 - 1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3 (3-0-6)

 1.2 Foreign Languages Course กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
213101 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
213102 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
213203 - 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
213204 - 1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
213305 - 1 ENGLISH FOR CAREERS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.3 Selected General Education Course กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202111 - 1 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
202175 - 1 ART APPRECIATION
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
202181 - 1 HOLISTIC HEALTH
 สุขภาพองค์รวม
2 (2-0-4)
202222 - 1 PROFESSIONAL AND COMMUNITY ENGAGEMENT
 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
2 (1-2-3)
202241 - 1 LAW IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
202324 - 1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
202331 - 1 ASEAN STUDIES
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
202373 - 1 DESIGN THINKING
 การคิดเชิงออกแบบ
2 (2-0-4)

 2. Area of Concentration Course (no less than) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 113
 2.1 Basic Course กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102111 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 เคมีพื้นฐาน 1
4 (4-0-8)
102112 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 (0-3-0)
103101 - 1 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
4 (4-0-8)
103101 - 2 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
4 (4-0-8)
103104 - 1 INTRODUCTION TO STATISTICS
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
104101 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 หลักชีววิทยา 1
4 (4-0-8)
104102 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
1 (0-3-0)
105103 - 1 GENERAL PHYSICS
 ฟิสิกส์ทั่วไป
4 (4-0-8)
105193 - 1 GENERAL PHYSICS LABORATORY
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-0)

 2.2 Core Course กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
114243 - 1 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
3 (3-0-6)
114244 - 1 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของการออกกำลังกายและกีฬา
1 (0-3-0)
114245 - 1 SPORTS PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาการกีฬา
3 (3-0-6)
114246 - 1 SPORTS PSYCHOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬา
1 (0-3-0)
114341 - 1 SPORTS BIOMECHANICS
 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
3 (3-0-6)
114342 - 1 SPORTS BIOMECHANICS LABORATORY
 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา
1 (0-3-0)
114343 - 1 SPORTS NUTRITION
 โภชนศาสตร์การกีฬา
3 (3-0-6)
114344 - 1 SPORTS NUTRITION LABORATORY
 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์การกีฬา
1 (0-3-0)
114441 - 1 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING
 การจัดการกีฬาและการตลาด
3 (3-0-6)
114442 - 1 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING LABORATORY
 ปฏิบัติการการจัดการกีฬาและการตลาด
1 (0-3-0)

 2.3 Compulsory Courses กลุ่มวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 63
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102105 - 1 ORGANIC CHEMISTRY
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
109201 - 1 BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมี
4 (4-0-8)
109204 - 1 BIOCHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-0)
110103 - 1 BASIC ANATOMY
 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
110104 - 1 BASIC ANATOMY LABORATORY
 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
1 (0-3-0)
111205 - 1 BASIC PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาพื้นฐาน
3 (3-0-6)
111206 - 1 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการสรีรวิทยาพื้นฐาน
1 (0-3-0)
114141 - 1 FUNDAMENTAL SPORTS SCIENCE
 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3 (3-0-6)
114142 - 1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF AQUATIC SPORTS
 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาทางน้ำ
2 (1-3-4)
114143 - 1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF RACKET SPORTS
 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทแร็กเก็ต
2 (1-3-4)
114144 - 1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TRACK AND FIELD
 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬากรีฑาประเภทลู่และลาน
2 (1-3-4)
114241 - 1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภททีม
2 (1-3-4)
114242 - 1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF RHYTHMIC ACTIVITIES
 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ
2 (1-3-4)
114247 - 1 PHYSICAL FITNESS TESTING
 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
3 (2-3-6)
114248 - 1 KINESIOLOGY
 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
3 (2-3-6)
114345 - 1 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH AND SPORTS
 การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬา
3 (2-3-6)
114346 - 1 EXERCISE PROGRAM FOR HEALTH PROMOTION
 โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
3 (2-3-6)
114347 - 1 PERSONAL TRAINING
 การเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
3 (2-3-6)
114348 - 1 PRINCIPLES OF WEIGHT TRAINING
 หลักการฝึกด้วยน้ำหนัก
3 (2-3-6)
114349 - 1 GROUP EXERCISE
 การออกกำลังกายกลุ่ม
2 (1-3-4)
114350 - 1 MASSAGE FOR HEALTH AND SPORTS
 การนวดเพื่อสุขภาพและกีฬา
2 (1-3-4)
114351 - 1 SPORTS INJURIES
 การบาดเจ็บทางการกีฬา
3 (3-0-6)
114352 - 1 MOTOR SKILL LEARNING
 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
3 (3-0-6)
114353 - 1 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE I
 ระเบียบวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
3 (2-3-6)
114443 - 1 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
 สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
1 (0-3-0)
114444 - 1 DRUGS AND DOPING IN SPORTS
 ยาและสารกระตุ้นในการกีฬา
2 (2-0-4)

 2.4 Area of Concentration Course (no less than) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
114461 - 1 PERFORMANCE ANALYSIS AND SCOUTING
 การวิเคราะห์สมรรถภาพและเกมส์การแข่งขัน
2 (1-3-4)
114462 - 1 SPORTS OFFICIATING
 การเป็นผู้ตัดสินกีฬา
2 (1-3-4)
114463 - 1 SPORTS PEDAGOGY
 การสอนทางกีฬา
2 (1-3-4)
114464 - 1 SPORTS FOR DISABILITY
 กีฬาสำหรับคนพิการ
2 (1-3-4)
114465 - 1 MIND AND BODY EXERCISE
 การบริหารกายและจิต
2 (1-3-4)
114466 - 1 SCIENTIFIC PRINCIPLES OF SPORTS TRAINING
 หลักวิทยาศาสตร์ของการฝึกกีฬา
2 (2-0-4)
114467 - 1 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 กีฬาในเชิงการท่องเที่ยวและนันทนาการ
2 (2-0-4)
114468 - 1 SPORTS AND FITNESS CENTER ADMINISTRATION
 การบริหารศูนย์กีฬาและศูนย์ออกกำลังกาย
2 (2-0-4)
114471 - 1 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE II
 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
2 (2-0-4)
114472 - 1 SPORTS SCIENCE SEMINAR II
 สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
2 (1-3-4)
114473 - 1 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
 การออกกำลังกายของบุคคลกลุ่มพิเศษ
2 (2-0-4)
114474 - 1 SPORTS INNOVATION
 นวัตกรรมการกีฬา
2 (1-3-4)
114475 - 1 SPORTS TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีการกีฬา
2 (2-0-4)
114476 - 1 SELECTED TOPICS IN SPORTS SCIENCE
 หัวข้อที่เลือกสรรทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
114493 - 1 SPORTS SCIENCE RESEARCH
 โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
8 (0-0-24)
115602 - 1 RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN BIOMEDICAL SCIENCES
 วิธีวิจัยและสถิติสำหรับชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115604 - 1 FUNDAMENTAL BIOMEDICAL SCIENCES I
 หลักพื้นฐานทางชีวเวชศาสตร์ 1
4 (4-0-12)
115621 - 2 INTEGRATED PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาบูรณาการ
4 (4-0-12)
115701 - 1 CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY
 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
4 (4-0-12)
115712 - 1 MUSCULAR SYSTEM IN BIOMEDICAL SCIENCES
 ระบบกล้ามเนื้อทางชีวเวชศาสตร์
4 (4-0-12)
115728 - 1 AGING PHYSIOLOGY
 สรีรวิทยาของผู้สูงอายุ
3 (3-0-9)
205501 - 2 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2 (2-0-4)
205502 - 2 OPPORTUNITY AND FEASIBILITY ANALYSIS
 การวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
2 (2-0-4)
205503 - 2 INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES
 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา
2 (2-0-4)
205504 - 2 PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT
 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
2 (2-0-4)
205505 - 1 SERVICE DESIGN
 การออกแบบการบริการ
2 (2-0-4)
205506 - 1 BUSINESS MODELS AND STRATEGIES FOR NEW VENTURE
 รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
205507 - 1 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 การตลาดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
205508 - 1 ENTREPRENEURIAL FINANCE
 การเงินผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
205509 - 1 SUPPLY CHAIN FOR NEW VENTURE
 ห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจใหม่
2 (2-0-4)
205510 - 2 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTMENT
 การร่วมทุนและการระดมทุน
2 (2-0-4)
205511 - 2 LEGAL ASPECTS OF ENTREPRENEURSHIP
 กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ
2 (2-0-4)
205512 - 2 MANAGING A GROWING VENTURE
 การจัดการธุรกิจที่เจริญเติบโต
3 (3-0-6)
205513 - 2 ENTREPRENEURSHIP PRACTICUM I
 ปฏิบัติการการประกอบการ 1
1 (0-4-0)
205514 - 2 ENTREPRENEURSHIP PRACTICUM II
 ปฏิบัติการการประกอบการ 2
1 (0-4-0)
205515 - 2 ENTREPRENEURSHIP PRACTICUM III
 ปฏิบัติการการประกอบการ 3
1 (0-4-0)

 3. Cooperative Education Course หมวดวิชาสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
114490 - 1 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-3)
114491 - 3 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
8 (0-0-0)
114492 - 1 COOPERATIVE EDUCATION 2
 สหกิจศึกษา 2
8 (0-0-0)

 4. Free Elective Course (no less than) หมวดวิชาเลือกเสรี (แนะนำให้นศ.เลือกเรียน 101303 202292 และ 235377) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 8
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.